Искористите јединствену прилику да се ослободите дугова!

Почетак » Искористите јединствену прилику да се ослободите дугова! » Вести » Искористите јединствену прилику да се ослободите дугова!
             
Скупштина Града Ваљева донела је Одлуку о условном отпису камате и мирoвaњу пореског дуга по основу јавних прихода.
               
Порески обвезници који су у могућности да главни дуг измире у целости до 31.12.2012. подносе захтев са доказом о уплати и камата им се одмах отписује у целости.
               
Порески обвезници који желе да им порески дуг мирује од 01.01.2013. год. дужни су да обавезе доспеле за плаћање, почев од  01.11.2012. до 31.12.2012. год. уплате најкасније до 31.01.2013. год.
               
Порески обвезник којем је утврђено право на мировање пореског дуга, дужан је да од 01.01.2013.год. редовно плаћа текуће обавезе.
               
За време мировања главни пореки дуг се валоризује индексом потрошачких цена, почев од 01.11.2012. год. до отплате дуга у целости.
               
Пореском обвезнику, који у периоду мировања главног пореског дуга не измирује текуће обавезе, исти се увећава за припадајућу камату, на први дан месеца који следи месецу у којем није измирио текућу обавезу.
               
Над пореским обвезником који у периоду плаћања главног пореског дуга на рате не измири текућу обавезу или рату, надлежни орган спроводи поступак принудне  наплате.
               
Пореском обвезнику који изврши уплату главног пореског дуга у целости, у било ком моменту у периоду мировања, извршиће се отпис камате.
               
Захтев се подноси на обрасцу који се може преузети на пулту Информације или у Одељењу.
               
Више информација можете добити на телефоне: 294 -833, 294 – 831, 294 – 912, 294 – 730 или лично на десетом спрату зграде Градске управе.
 
Искористите јединствену прилику и ослободите се дугова!
НАШ НОВАЦ ЗА НАШ ГРАД
 

Leave a Comment