Извештај о ванредној инспекцијској контроли рада фарме „Пиле Пром Ћирковић“

Почетак » Извештај о ванредној инспекцијској контроли рада фарме „Пиле Пром Ћирковић“ » Актуелно » Извештај о ванредној инспекцијској контроли рада фарме „Пиле Пром Ћирковић“

По закључку Скупштине града Ваљева урађен је Извештај о ванредној инспекцијској контроли рада фарме Пиле Пром Ћирковић. Заједнички инспекцијски надзор урађен је од стране Инспекција Колубарског округа /пољопривредна, ветеринарска и инспекција рада/ у сарадњи са Инспекцијама града Ваљева /инспекција за заштиту животне средине и комунална инспекција/.

Поступајући по закључку са састанка републичких и општинских инспектора, који је одржан 22.05.2019. године да се хитно реагује по представци грађана МЗ Горић, МЗ Ново Насеље и МЗ Доња Грабовица, а која се односи на рад фарме ПИЛЕ ПРОМ ЋИРКОВИЋ д.о.о. Београд, Огранак у  Ваљеву, Ул.Бошка Стојановића 63, дана 24.05.2019. године извршен је заједнички ванредни инспекцијски надзор.

Изласком на локацију констатовано је да су објекти грађени пре 50 и више година у време   када није била потребна израда посебне студије која би се односила на заштиту животне средине. Такође приликом инспекцијског надзора нису уочени већи пропусти у раду ове фарме, али да је чињеница се у одређеним периодима рада појављују мириси  који се шире по околини и који утичу на квалитет живота грађана у непосредној близини. Ти непријатни мириси се јављају периодично и у овом тренутку није могуће поуздано и прецизно утврдити шта је директан извор загађивања околине.

Имајући разумевање за потребе грађана који живе у непосредној околини фарме и потребе да тај објекат, који је изграђен као фарма и даље функционише са том наменом, инспекција је наложила одређене хитне мере које се морају предузети да би се уклонили непријатни мириси, а као дугорочно решење овог проблема наложена је власнику ПИЛЕ ПРОМ ЋИРКОВИЋ д.о.о. Београд израда Студије затеченог стања на животну средину. Провером у надлежном одељењу утврђено је да је у току   поступак  за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта: Фарма живине и тов бројлера, изведен на кат.парц.бр. 11912 КО Ваљево. Позивају се грађани овог дела града, који су и најугроженији, да узму активно учешће у поступку и да својим примедбама и сугестијама допринесу да ова студија буде што квалитетнија. Овом студијом ће бити јасно дефинисане мере које морају бити испоштиване и биће предмет инспекцијског надзора инспекције за заштиту животне средине.

Остали недостаци биће предмет контроле ветеринарске, пољопривредне, тржишне  инспекције и осталих инспекција у оквиру њихових надлежности.

У наредном периоду комунална инспекција ће извршити контролу пражњења септичке јаме као и контролу наложене мере кошења целокупне површине која има је наложена приликом последњег инспекцијског надзора.