Јавна расправа о нацрту Одлуке о буџету града Ваљева за 2019. годину

Почетак » Јавна расправа о нацрту Одлуке о буџету града Ваљева за 2019. годину » Актуелно » Јавна расправа о нацрту Одлуке о буџету града Ваљева за 2019. годину
10123456789

На јавној расправи о нацрту Одлуке о буџету града Ваљева за 2019. годину  која је одржана синоћ у великој сали Скупштине града презентован је буџетски план за наредну годину. Предлог нацрта Одлуке о буџету су на расправи представили руководилац Одељења за финансије Жељко Табашевић, руководилац Одељења за локални развој, привреду и комуналне послове Тијана Тодоровић, чланови Градског већа проф.др Мирољуб Ивановић и Жарко Ковач.

Руководилац Одељења  за финансије Жељко Табашевић је на расправи детаљно говорио о буџетском плану. По представљеном нацрту предлога укупна јавна средства за наредну годину износе 3.375.000.000,00 динара. Највећи удео имају текући приходи 2.850.000.000,00 , затим следе порески приходи са 2.193.950.000,00 , порез на доходак, добит и капиталне добитке 1.577.000.000,00 , порез на имовину 455.000.000,00, донације и трансфери 388.050.000,00 ,примања од продаје нефинансијске имовине 355.000.000,00, други приходи 267.500.000,00, пренета неутрошена средства у износу од 170.000.000,00, порез на добра и услуге116.950.000,00,, други порези 45.000.000,00 и меморандумске ставке за рефундацију расхода 500.000,00 динара.

У структури расхода и издатака средстава из буџета за 2019. годину планирани су расходи у износу од 3.375.000.000,00 динара. Одлука о буџету садржи рекапитулацију програма и програмских активности који укључују дефинисане циљеве и индикаторе. Програмско буџетирање представља већу одговорност корисника буџета и транспарентност потрошње јавних средстава. Програмским буџетом уведен је секторски приступ планирању: за програм 1 Становање, урбанизам и просторно планирање -сектор  Урбанизам и просторно планирање опредељено је 9.286.000 динара, програм 2 Комуналне делатности – сектор Економска и развојна политика 469.700.000 динара, програм 3 Локални економски развој – сектор Економска и развојна политика 88.000.000 динара, програм 4 Развој Туризма – сектор Економска и развојна политика 48.514.600 динара, програм 5 Пољопривреда и рурални развој – сектор Пољопривреда и рурални развој 54.500.000 динара, програм 6 Заштита животне средине – сектор Заштита животне средине 80.695.300 динара, програм 7 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктуре-сектор Саобраћај и саобраћајна инфраструктура опредељен је износ од 512.260.000 динара, програм 8 Предшколско васпитање и образовање-сектор  Образовање 465.025.000 динара, програм 9 Основно образовање и васпитање – сектор Образовање 197.337.000 динара, програм 10 Средње образовање и васпитање -сектор Образовање 94.364.000 динара, програм 11 Социјална и дечија заштита -сектор Социјалне заштите 176.521.000 динара, програм 12 Здравствена заштита  – сектор Здравство 114.818.000 динара, програм 13  Развој културе и информисања – сектор Култура, комуникације и медији 191.583.000 динара, програм 14 Развој спорта и омладине – сектор Спорта и омладина 168.091.000 динара, програм 15 Опште услуге локалне самоуправе -сектор Опште услуге јавне управе 628.674.027,50 динара и програм 16 Политички систем локалне самоуправе-сектор Политички систем јавне управе 75.631.072,50 динара из буџета.

Предвиђени су следећи капитални пројекти за 2019. годину  и то: Саобраћајница кроз привредну зону 2,5 км. , Студија Привредне зоне, Уређење индустријске зоне “ Стефил“ , Опремање нове парцеле у привредној зони, Прикључење саобраћајнице кроз привредну зону на М4, Постројење за пречишћавање отпадних вода пројектовање и изградња, Трафостаница 35/10 кВ, Студија урбанизација насеља Колубара, Улица од Мирка Обрадовића до обилазнице, Улица од Мирка Обрадовића до обилазнице кружни ток, Улица од моста Н. Интернираца до привредне зоне, Програм смањења губитака у градској мрежи, сателитски моноторинг и снимање цурења воде, Постројење за прераду отпадне воде на Дивчибарама, Реконструкција Центра за културу и Израда пројектно-техничке документације наводњавање села Стбо-Ровни.

У јавној расправи о нацрту Одлуке о буџету учествовали су одборници  и грађани. Учесници расправе предложили су да више новца у буџету буде опредељено за животну средину и решавање проблема аерозагађења.