Јавни конкурс за спровођење јавних радова у 2012. години

Почетак » Јавни конкурс за спровођење јавних радова у 2012. години » Вести » Јавни конкурс за спровођење јавних радова у 2012. години
На основу Локалног акционог плана запошљавања за Град Ваљево за 2012.годину број 016-13/2011- 02
ГРАД ВАЉЕВО
р а с п и с у ј е
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА У 2012. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
 
Јавни радови су мера активне политике запошљавања која предвиђа одобравање средстава за запошљавање незапослених лица са евиденције Националне службе за запошљавање  и подразумева спровођење активности које предузима послодавац – извођач јавног рада, а које имају за циљ остварење одређеног друштвеног интереса (нпр. превенција и помоћ старима, санација дивљих депонија, уређење и изградња путева и др.).
Јавни радови се организују у циљу запошљавања првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, очувања и унапређења радних способности незапослених.
Јавне радове спроводи послодавац – извођач јавног рада, кога одређује Локални савет за запошљавање  на основу јавног конкурса.
Максимална дужина трајања јавног рада је 3 месеца.
Послодавац – извођач јавног рада подноси пријаву за спровођење јавног рада која садржи опис активности јавног рада (термин план) и број лица која се запошљавају.
 
II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
За спровођење јавног рада Град Ваљево исплаћује послодавцу – извођачу јавног рада средства за:
-     зараду незапосленим лицима,
-     трошкове доласка и одласка са рада незапослених лица,
-     трошковe спровођења јавних радова и
 
 
Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:
1.    исплату нето зараде незапосленим лицима укљученим у јавне радове, у висини од:
-     20.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса, за лица са I и II степеном стручне спреме;
-     22.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса, за лица са III и IV степеном стручне спреме;
-     23.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса, за лица са V и VI степеном стручне спреме;
-     24.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса, за лица са VII степеном стручне спреме.
2.    накнаду трошкова доласка и одласка са рада незапослених лица укључених у јавне радове, у висини до 1.500,00 динара по лицу за сваки месец ангажовања.
3.    накнаду трошкова спровођења јавних радова по лицу за сваки месец ангажовања у висини од:
-     1.500,00 динара за спровођење јавних радова у области социјалних, хуманитарних, културних и других делатности;
-     1.500,00 динара за спровођење јавних радова у области одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и природе.
Трошкови спровођења јавних радова ислаћују се у висини од 100% укупних средстава одобрених уговором за ове намене, након пријаве лица на обавезно социјално осигурање.
 
III ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА
Јавни радови се могу организовати и спроводити у областима:
-     социјалних, хуманитарних, културних и других делатности:
здравствено васпитне активности – превенција и помоћ старима, социјално угроженим лицима, особама са инвалидитетом, заштита и oчување културног наслеђа и археолошких налазишта, послови у позоришној, музејској, библиотечкој и туристичкој делатности, послови ажурирања база података и други послови;
-     одржавања и заштите животне средине и природе:
санација дивљих депонија, чишћење и одржавање обала река, језера, канала, одвода, јавних површина, пошумљавање, развој еколошких поседа, чување и заштита шума, река и језера, развој сеоског подручја, монтажа и одржавање опреме у парковима и јавним дечијим игралиштима, помоћ за успостављање нових депонија – локација за сакупљање и одвођење отпада и други послови.
 
IV ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Право учествовања у поступку спровођења јавних радова имају:
-     органи територијалне аутономије и органи јединице локалне самоуправе
-     јавне установе и јавна предузећа
-     привредна друштва
-     предузетници
-     задруге
-     друштвене организације
-     удружења грађана.
Услови
Право на доделу средстава за спровођење јавног рада послодавац може да оствари под условом да:
-     запошљава првенствено незапосленог који се теже запошљава или незапосленог у стању социјалне потребе;
-     је у пријави за јавне радове навео детаљан опис и динамику активности јавног рада (термин план);
Документација за подношење пријаве:
-     пријава за јавне радове на прописаном обрасцу;
-     фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац пријаве није регистрован у АПР;
-     фотографије места извођења јавног рада – за јавне радове који се спроводе у области одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и природе (максимално три фотографије за сваку локацију);
-     списак лица корисника услуга – за подносиоце јавних радова из области социјалних и хуманитарних делатности;
Надлежно одељење  задржава право да тражи и друге доказе, релевантне за одлучивање о одобравању спровођења јавних радова.
Начин подношења пријаве
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у три примерка, Одељењу за локални развој, привреду и комуналне послове, на писарници Градске Управе Ваљево, на прописаном обрасцу који се може преузети на пулту информација у шалтер сали градске управе Ваљево или преузети на сајту www.valjevo.rs.
 
  
V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о одобравању спровођења јавних радова доноси се на основу провере и бодовања поднете пријаве за спровођење јавног рада.
Провера поднетих пријава
Надлежно одељење врши проверу поднетих пријава, односно проверу испуњености услова јавног конкурса и приложене документације.
Пријаве које не испуњавају услове предвиђене јавним конкурсом неће се даље разматрати.
Бодовање поднетих пријава
Приликом бодовања пријаве за јавне радове узимају се у обзир следећи критеријуми: област спровођења, дужина трајања јавног рада, укупан планирани број незапослених лица, процена важности поднете пријаве за спровођење јавног рада за локално тржиште рада за подручје Локалне самоуправе Ваљево.
Надлежно одељење задржава право да приликом одлучивања по поднетој пријави изврши корекцију дужине трајања и/или броја лица, у складу са расположивим износом средстава који је опредељен за ову намену.
Одлука о одобравању спровођења јавних радова
Одлуку о одобравању спровођења јавних радова доноси Градоначелник града Ваљева, на предлог Локалног савета за запошљавање.
 
VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Градоначелник града Ваљева и послодавац – извођач јавног рада закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе.
Документација за закључивање уговора:
-     уговори о раду са незапосленим лицима на одређено време
-     средство обезбеђења уговорних обавеза
-     потврда банке о отвореном наменском рачуну
-     картон депонованих потписа и
-     термин план – уколико је у поступку разматрања пријаве за спровођење јавног рада извршена корекција броја лица и/или дужина трајања пројекта.
Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на осигурање, односно почетак рада првог лица ангажованог на јавном раду.
Датум заснивања радног односа који је наведен у уговору о раду не може бити пре датума закључења уговора о спровођењу јавног рада, нити након 60 дана од дана доношења Одлуке о одобравању спровођења јавних радова.
 
 
 
Средства обезбеђења уговорних обавеза
1.   ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:
-     две истоветне бланко личне менице са једним жирантом, са меничним овлашћењем.
2.   ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:
-     две истоветне бланко соло менице, са меничним овлашћењима.
У случају да је послодавац – извођач јавног рада корисник буџетских средстава и није у могућности да приложи меницу, као средство обезбеђења уговорних обавеза прилаже се изјава одговорног лица да су обезбеђени сви предуслови за реализацију јавног рада.
Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не старије од 65 година, које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, независно од висине примања, као и физичко лице које самостално обавља своју делатност (предузетник).
 
VII ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац – извођач јавног рада у обавези је да:
-     запосленог ангажованог на спровођењу јавног рада, задржи у радном односу  најмање у дужини трајања уговорене обавезе. У случају престанка радног односа запосленог, послодавац је у обавези да, у року од 30  дана од дана престанка радног односа, заснује радни однос на одређено време са другим незапосленим лицем за простало време трајања уговора;
-     организује заштиту и безбедност на раду запослених, у складу са законом и захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;
-     месечно врши исплату зарада запосленима у законским роковима на текући рачун лица;
-     месечно врши исплату накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада запосленима ангажованим на спровођењу јавног рада;
-     Одељењу за локални развој, привреду и комуналне послове  доставља доказе о уплати пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за запослене ангажоване на спровођењу јавног рада;
-     Одељењу за локални развој, привреду и комуналне послове  доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове зараде, одласка и доласка са рада и спровођења јавног рада;
-     достави фотокопију потврде/сертификата о стеченим компетенцијама лица на спровођењу јавног рада након завршене обуке;
-     Одељењу за локални развој, привреду и комуналне послове  омогући контролу реализације уговорних обавеза и увид у сву потребну документацију и ток спровођења јавног рада;
-     обавести Одељење  за локални развој, привреду и комуналне послове  о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од осам дана од дана настанка промене.
У случају да послодавац – извођач јавног рада не реализује обавезе дефинисане уговором, дужан је да врати исплаћена средства увећана за законску затезну камату од датума преноса средстава, у складу са уговором.
 
VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
За све додатне информације можете се обратити Николи Радојичићу, Одељење за локални развој и привреду на број телефона 014/294-739.
Рок за подношење пријаве за јавне радове је 27.04.2012.године.
 
 

Leave a Comment