Skupstina_oktobarskupstina_aprilskupstina_jul

Скупштина града је највиши орган Града Ваљева који врши основне функције локалне власти утврђене Уставом, законом и Статутом.

Скупштину чине одборници које бирају грађани на непосредним изборима тајним гласањем, у складу са законом и Статутом.

Градска скупштина у Ваљеву има 51 одборника. Одборници се бирају на четири године.

Надлежности Скупштине града

Скупштина града у складу са законом:

 • 1) доноси статут Града и пословник о раду Скупштине града;
 • 2) доноси буџет и завршни рачун Града;
 • 3) утврђује стопе изворних приход аГрада, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада;
 • 4) доноси програм развоја Града и појединих делатности;
 • 5) доноси просторни и урбанистички план Града и уређуј екоришћење грађевинског земљишта;
 • 6) доноси прописе и друге опште акте;
 • 7) расписује градски референдум и референдум на делу територије Града, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;
 • 8) оснива службе, јавна предузећа, установе и организације утврђене статутом града и врши надзор над њиховим  радом;
 • 9) именује и разрешава управни и надзорни одбор, директоре јавних предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом;
 • 10) бира и разрешава председника Скупштине  града и заменикапредседника Скупштине града;
 • 11) поставља и разрешава секретара Скупштине града;
 • 12) бира и разрешава Градоначелника, и на предлог кандидата за Градоначелника бира заменика Градоначелника и чланове Градског већа;
 • 13) утврђује градске таксе и друге локалне приходе који Граду припадају по закону;
 • 14) утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;
 • 15) доноси акт о јавном задуживању Града, у складу са законом којим се уређује јавни дуг;
 • 16) утврђује називе улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места;
 • 17) одлучује о средствима у државној својини, у складу са законом;
 • 18) разматра извештаје о раду и даје сагласност на општа акта и програме рада јавних предузећа и установа чији јео снивач и корисника буџета;
 • 19) утврђује симболе Града;
 • 20) доноси акт а о удруживању средстава са другим јединицама локалне самоуправе и субјектима ради остваривања заједничких пројеката;
 • 21) прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;
 • 22) даје мишљење о републичком и регионалном просторном плану;
 • 23) даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;
 • 24) даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Града;
 • 25) усваја Етички кодекс понашања функционер алокалне самоуправе у Србији;
 • 26) обавља и друге послове утврђене законом и статутом.

 

Сектретар Скупштине града Ваљева је Младен Симовић

телефон 294-795,
е-маил : [email protected]