Конкурс за финансирање или суфинансирање програма од јавног интереса у области заштите лица са инвалидитетом

Почетак » Конкурс за финансирање или суфинансирање програма од јавног интереса у области заштите лица са инвалидитетом » Вести » Конкурс за финансирање или суфинансирање програма од јавног интереса у области заштите лица са инвалидитетом

 

На основу чл.38. Закона о удружењима (“Сл.гласник РС“ бр.51/2009), чл.6 Правилника о начину и поступку доделе средстава из буџета града Ваљева за програме рада/пројекте којима се обезбеђују посебни облици социјалне заштите као и за доделу средстава са буџетске позиције “специјализоване услуге – остале манифестације“ бр. 40-390/2012-09 од 25.05.2012.године, Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове Ваљево, расписује
 
 
Ј А В Н И    К О Н К У Р С
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА  ОД  ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ  У 2013. ГОДИНИ
 
 
             Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава из буџета града Ваљева за финансирање и суфинансирање програма од јавног интереса у области заштите лица са инвалидитетом града Ваљева у 2013. години.
             Средства за реализацију програма из става 1. овог Јавног конкурса обезбеђују се у буџету града Ваљева за 2013. годину, у укупном износу од 5.700.000,00 динара.
             Право подношења пријаве за финансирање или суфинансирање програма од јавног интереса имају удружења грађана у области заштите лица са инвалидитетом под условом да им је седиште на територији града Ваљева и да обављају делатност на подручју Града.
 
            Критеријуми за оцењивање програма рада су:
1.   Проблем којим се баве – колико је јасно проблем дефинисан, да ли је у вези са циљем употребе средстава и проблемима локалне заједнице;
2.   Циљеви програма рада – да ли су јасно и прикладно одређени; да ли су достижни у предвиђеном времену и да ли недвосмислено представљају решење уоченог проблема у локалној заједници;
3.   Обухват – колике су могућности програма рада да oбухвати шири круг корисника и подстакне њихово активно учешће у реализацији предвиђених активности; да ли укључује партнерство са  другим удружењима, привредом или јавним сектором;
4.   Активности и план рада– да ли постоји јасна веза између циљева и активности предвиђених програмом рада, да ли је предложени план активности реалан и остварљив у локалној заједници у предвиђеном времену;
5.   Очекивани резултати и утицаји – да ли су резултати програма рада мерљиви и да ли ће програм рада имати утицаја ван круга непосредних корисника;
6.   Буџет и финансијске исплативости – да ли буџет програма рада одражава стварне трошкове предложене активности (да ли су трошкови реални, практични и да ли је однос између процењених трошкова и очекованих резултата задовољавајући); да ли је адекватан однос између административних и програмских трошкова; колика је вероватноћа да се планираним средствима постигну предвиђени резултати;
7.      Иновације – да ли програм рада има иновативне елементе, предлаже алтернативна решења у области система социјалне заштите којом се бави;
8.    Одрживост – да ли ће се активности наставити и после финансирања из буџета града, и на који начин;
            Потпуна програмска документација за пријаву на Јавни конкурс треба да садржи:
– образац пријаве на конкурс у 2 примерка (који садржи детаљан опис програма за чије финансирање или суфинансирање се подноси пријава, као и кориснике, значај, место и време реализације програма и детаљан финансијски план),
–  доказ о упису у регистар код надлежног органа,
– копију извештаја о стању рачуна подносиоца пријаве (биланс стања и биланс успеха за претходну годину са доказом да је извештај поднет Агенцији за привредне регистре),
– одлуку надлежног органа удружења о усвајању програма рада за текућу годину.  
– копију оснивачког акта. 
         Образац пријаве на Конкурс биће доступан на званичној интерент презентацији града Ваљева ( www.valjevo.org.rs).
 
            Комплетна конкурсна документација доставља се у једној затвореној коверти.
 
        Предложени програми учесника Конкурса треба да садрже тражену документацију, прописану Конкурсом, потписану и оверену од овлашћеног лица.
Активности обухваћене програмом реализују се до краја календарске године.
            Образац пријаве на Конкурс са одговарајућом документацијом подноси се Комисији за за избор програма и пројеката удружења грађана са назнаком “Пријава на конкурс у области заштите лица са инвалидитетом града Ваљева – не отварати“ препорученом поштом на адресу: Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове Ваљево ул.Карађорђева бр.64 14000 Ваљево или предајом на писарницу Градске управе.
Образац пријаве на Конкурс доставља се у штампаном облику у два примерка оверен од стране овлашћеног лица док се пратећа документација доставља у једном примерку ( може и фотокопија).
Пријаве на конкурс могу се поднети до 25.01.2013. године у 15,00 часова, без обзира на начин подношења.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Комисија за избор програма и пројеката удружења грађана размотриће пристигле пријаве и на основу наведених критеријума утврдити предлог за  финансирање односно суфинансирање у 2013.години. Коначну одлуку о додели  средстава доноси Градоначелник.
 
Додатне информације могу се добити на телефон 014-294-770 и 014-294-763.
 
 
 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ,ФИНАНСИЈЕ, ИМОВИНСКЕ  И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ВАЉЕВО
 
 
Начелник
Јелица Стојановић
 
 

 

Leave a Comment