Легализацијa објеката до 11. марта

Почетак » Легализацијa објеката до 11. марта » Вести » Легализацијa објеката до 11. марта
Власници свих објеката изграђених, реконструисаних или дограђених без грађевинске дозволе до 11. септембра 2009. године, или објеката изграђених на основу грађевинске дозволе,на којима је приликом извођења радова одступљено од издате дозволе, могу поднети захтев за легализацију тих објекта до 11. марта 2009. године. Уколико инвеститори не поднесу захтев за легализацију до 11. марта 2010 године, грађевинска инспекција ће против њихових објеката покренути поступак рушења.
Легализација објеката се спроводи на основу Закона о планирању и изградњи, који је ступио на снагу 11. септембра 2009. године. Власници бесправно изграђених објекта који су поднели пријаве до 11. септембра 2009. године, али из неких разлога нису завршили поступак легализације, или су њихови захтеви одбијени или одбачени, потребно је да се обрате Одељењу за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине ради добијања ближих информација о доказима које су дужни да доставе у поступку.
Градска управа све време од ступања на снагу Закона прима све захтеве, па и оне непотпуне, а у каснијем поступку сваки подносилац се писмено обавештава шта недостаје од прописане документације. Иначе захтев за накнадно издавање грађевинске и употребне дозволе може се преузети на шалтеру информација Градске управе у приземљу зграде, сваког радног дана, или на интернет сајту града Ваљева . Сва детаљнија упутства се могу добити сваким радним даном од 7:30 до 15:30 часова у просторијама надлежног Одељења на другом спрату зграде у канцеларији бр. 38.
Од укупног броја поднетих захтева од септембра 2009. год.тј. од ступања на снагу новог Закона о планирању и изградњи, до 19. фебруара 2010. год. Одељењу за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине поднето је 740 захтева. У периоду од 13. маја 2003. год. до 19. фебруара 2010. год. поднето је 7552 захтева за легализацију објеката, од чега је до сада издато 1118 одобрења за изградњу, односно грађевинских дозвола. Грађани који су поднели пријаву за легализацију по Закону из 2003. године нису у обавези то поново да раде јер су њихове пријаве преименоване у захтев у складу са новим законом.
За легализацију породичног стамбеног објекта до 100м2 и стамбеног објекта преко 100м2 са једним станом потребно је поднети захтев, доказ о праву својине, закупа, или праву коришћења на грађевинском земљишту или праву својине на објекту, фотографије објекта и технички извештај о стању објекта, инсталација, инфраструктурне мреже и спoљњег уређења који садржи геодетски снимак објекта са исказаном бруто грађевинском површином у основи објекта.
За легализацију стамбеног објекта са више станова , стамбено-пословног објекта, пословног и производног објекта подноси се иста документација само уместо техничког извештаја доставља се записник о извршеном вештачењу о испуњености услова за употребу објекта са спецификацијом посебних физичких делова и ситуационим решењем. Записник о извршеном вештачењу мора бити израђен од стране привредног друштва одн. другог правног лица уписаног у регистар за обављање тих послова. Рок за издавање решења је 15 дана од дана подношења уредног захтева.
Један од основних докумената који се прилаже уз захтев је доказ о праву својине одн. закупа или коришћења на земљишту. Управо највећи проблем дивље градње, а самим тим и легализације су нерешени имовинско-правни односи.
Према Правилнику о легализацији за породичне куће и станове до сто метара квадратних накнада за уређење земљишта се умањује за 60% у односу на накнаду коју је прописала локална самоуправа, уколико се уговор о накнади за уређење грађевинског земљишта закључи до 31. децембра 2010 године. У зависности од зоне цена легализације стамбеног објекта са прописаним умањењима износи: за објекте до 100 м2 , од 100м2 до 300 м2 и до 300 м2 – 875 дин./м2, а за објекте преко 300 м2 – 1312,50 дин./м2 .
У овом моменту не зна се тачан број бесправно подигнутих објеката, али у сваком случају их је више него што је поднето захтева за легализацију. Сматрамо да је свима у интересу да се легализује што већи број бесправно подигнутих објекта јер ће само на такав начин власници моћи да укњиже своје право власништва на објекту. Из тих разлога позивамо све грађане – власнике бесправно подигнутих објеката да до 11. марта у складу са новим Законом и повољностима које су дате легализују своје објекте и тиме остваре своје право власника у евиденцији непокретности.
 

Leave a Comment