МОНИТОРИНГ ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВАЉЕВА

Почетак » МОНИТОРИНГ ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВАЉЕВА » Актуелно » МОНИТОРИНГ ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВАЉЕВА

Градска управа Ваљева потписала је уговор са Институтом „Ватрогас“ Нови Сад у вези јавне набавке „Услуга мерења загађености ваздуха“ на локалној мрежи мерних места у граду Ваљеву. Дана 23.11.2020. године Институт „Ватрогас“ је намонтирао своју опрему на пет мерних места на којима је то предвиђено, а на мерном месту у дворишту Завода за јавно здравље Ваљево је остала у функцији опрема Завода коме је препуштен тај део посла. У вези услуге мерења загађености ваздуха на мерном месту у дворишту Завода је сачињен и потписан уговор између Института „Ватрогас“ и Завода за јавно здравље Ваљево о регулисању међусобних обавеза. На тај начин су се стекли услови и почела је да се врши услуга мерења загађености ваздуха на свим предвиђеним мерним местима.

Мерења се врше у складу са Програмом контроле квалитета ваздуха за град Ваљево у  2020. и 2021. години којим је успостављена локална мрежа мерних места за праћење квалитета ваздуха на територији града Ваљева у надлежности локалне самоуправе. Наведени Програм контроле квалитета ваздуха је усвојен на Скупштини града Ваљева и на исти је прибављена сагласност надлежног министарства.

Мерно место 1: Двориште Завода за јавно здравље Ваљево, ул. Владике Николаја 5, Ваљево.

Мерење обухвата следеће загађујуће материје:

 • суспендоване честице (ПМ10).

Учесталост мерења:

 • PM10 – сваки дан 24-часовно мерење

 

Мерно место 2: Обданиште „Колибри“, ул. Стевана Бороте бб, Ваљево.

Мерење обухвата следеће загађујуће материје:

 • сумпор диоксид, азот диоксид и чађ;

Учесталост мерења:

 • SO2 – свакодневно 24-часовно мерење;
 • NO2 – свакодневно 24-часовно мерење;
 • чађ – свакодневно 24-часовно мерење.

 

Мерно место 3: Обданиште „Пчелица“, ул. V пук бб, Ваљево.

Мерење обухвата следеће загађујуће материје:

 • сумпор диоксид, азот диоксид и чађ;

Учесталост мерења:

 • SO2 – свакодневно 24-часовно мерење;
 • NO2 – свакодневно 24-часовно мерење;
 • чађ – свакодневно 24-часовно мерење.

 

Мерно место 4: Обданиште „Видра“, ул. Сувоборска бб, Ваљево.

Мерење обухвата следеће загађујуће материје:

 • сумпор диоксид, азот диоксид и чађ;

Учесталост мерења:

 • SO2 – свакодневно 24-часовно мерење;
 • NO2 – свакодневно 24-часовно мерење;
 • чађ – свакодневно 24-часовно мерење.

 

Мерно место 5: Основна школа „Сестре Илић“, ул. Милована Глишића бр. 45, Ваљево.

Мерење обухвата следеће загађујуће материје:

 • сумпор диоксид, азот диоксид и чађ;

Учесталост мерења:

 • SO2 – свакодневно 24-часовно мерење;
 • NO2 – свакодневно 24-часовно мерење;
 • чађ – свакодневно 24-часовно мерење.

 

Мерно место 6: Обданиште „Бубамара“, ул. Подгорска бб, Ваљево.

Мерење обухвата следеће загађујуће материје:

 • сумпор диоксид, азот диоксид и чађ;

Учесталост мерења:

 • SO2 – свакодневно 24-часовно мерење;
 • NO2 – свакодневно 24-часовно мерење;
 • чађ – свакодневно 24-часовно мерење.

 

Извршилац услуге Институт „Ватрогас“ Нови Сад у складу са Уговором ће бити у обавези да након обављених мерења наручиоцу доставља месечни извештај о испитивању са мишљењем лекара специјалисте хигијене и хумане екологије односно са тумачењима резултата са здравственог аспекта и препоруком за евентуално предузимање адекватних мера за спречавање негативних ефеката. Извештај се доставља месечно у електронској и аналогној форми као и информација на дневном нивоу о евентуалним прекорачењима граничних и толерантних вредности мерених параметара квалитета ваздуха (по извршеном узорковању и очитавању резултата).

Наведени месечни извештаји се објављују на порталу града Ваљева (одељак Заштита животне средине), а такође се достављају Агенцији за заштиту животне средине.

Поред локалне мреже мерних места постоји и државна мрежа мерних места за праћење квалитета ваздуха на територији града Ваљева (у складу са Уредбом о утврђивању програма контроле квалитета ваздуха у државној мрежи) у надлежности Републике Србије.

Мерно место Ваљево 1:

Мерење обухвата следеће загађујуће материје:

 • сумпор диоксид, азот диоксид и чађ;

Задужена институција: Завод за јавно здравље Ваљево

Мерно место Ваљево 2:

 Аутоматска мерна станица

Мерење обухвата 12 параметара укључујући ПМ 10 и ПМ 2,5:

Задужена институција: Агенција за заштиту животне средине