Наградa града Ваљева

Почетак » Наградa града Ваљева » Вести » Наградa града Ваљева
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о условима за додељивање Награде града Ваљева
Награда града Ваљева се додељује за дело које представља највредније достигнуће у Ваљеву у областима: економија и привређивање, образовање, наука, урбанизам и архитектура, медицина, уметност, спорт и новинарство.
Награда града Ваљева додељује се сваке године поводом прославе Празника града Ваљева – 20.марта.
Награда се додељује појединцу или групи за заједничко дело.
Награда се може доделити истом лицу више пута.
Награду може добити лице које је држављанин Србије и које има пребивалиште на територији града Ваљева или је имало пребивалиште на територији града Ваљева у периоду дужем од 10 година.
Награда се додељује за дело које је постало доступно јавности у периоду од 1.јануара до 31.децембра године која претходи години у којој се награда додељује.
 
Под делом које је постало доступно јавности подразумева се:
1.      Економија и привређивање
Рад или резултати рада изузетне вредности коjима је дат значајан допринос развоју и унапређењу економије и привређивања у смислу развоја нових производа, метода и технолошких поступака, под условом да је објављено у стручној литератури или да је на други начин јавно промовисано.
2.      Образовање
Изузетно дело и резултат васпитно – образовног рада или резултат у организацији и развоју школства у целини или у појединим његовим областима.
3.      Наука
Научно остварење, односно рад у друштвеним, техничким и другим наукама, који као резултат има нова сазнања и синтезу постојећих у циљу њихове примене, који представља допринос развоју научне области или развоју нових производа, метода или технолошких поступака, под условом да је објављено у научној и стручној литератури, одговарајућим научним часописима или другим начином јавног саопштавања.
Проналазак који је у смислу одредаба Закона о патентима признат и уписан у законом утврђен регистар.
4.      Урбанизам и архитектура
Урбанистички планови који су допринели развоју града Ваљева.
Архитектонско – грађевински и други пројекат објекта или система по којем је објекат односно систем завршен.
5.      Медицина
Рад или резултати изузетне вредности којима је дат значајан допринос развоју и унапређењу медицине у Ваљеву.
6.      Уметност
Публиковано дело књижевног и преводилачког стваралаштва.
Изведено, односно приказано дело у области позоришне делатности.
Приказано филмско и радио – телевизијско остварење.
Дело из области ликовне и примењене уметности.
Изведено музичко или музичко – сценско дело.
7.      Спорт
Рад или резултати изузетне вредности којима је дат значајан допринос афирмацији, развоју и унапређењу спорта.
8.      Новинарство
Изузетно остварење у новинарству или публицистици, за серију или више написа, телевизијских или радијских прилога или емисија и публицистичких радова о темама од значаја за политички, културни, привредни и укупни друштвени живот у Ваљеву.
 
 
У једној години додељује се највише осам награда и то по једна награда за сваку област.
За поједину област не мора се у свакој години доделити награда.
Право предлагања кандидата за награду имају правна и физичка лица.
Предлог се доставља у писаној форми са образложењем и садржи податке о кандидату и делу или резултату и назнаку области за коју се кандидат предлаже.
Уз предлог се прилаже документација ( два примерка публикованог дела, каталога, касете, планови, пројекти, односно одговарајућа документација, ако по природи ствари дело није могуће доставити; радна биографија кандидата, критике, стручна мишљења), која се након одлучивања о награди не враћа предлагачу.
Предлози за доделу награде града Ваљева достављају се Комисији за доделу награде града Ваљева преко писарнице Градске управе за локлани развој,привреду,урбанизам и комуналне послове.
Рок за подношење предлога је16. фебруар 2009.године.
Одлуку о додељивању награде доноси Скупштина града Ваљева на предлог Комисије за доделу награде града Ваљева.
 
Kомисија за доделу награде града Ваљева
Карађорђева 64, 14 000 Ваљево

Leave a Comment