Наредба о радном времену и просторним ограничењима

Почетак » Наредба о радном времену и просторним ограничењима » Актуелно » Наредба о радном времену и просторним ограничењима

На предлог Кризног штаба за сузбијање заразне болести КОВИД-19, министар здравља је донео Наредбу у којој се утврђују ограничења радног времена и просторна ограничења приликом обављања делатности која треба да сагласно епидемиолошкој ситуацији, допринесу спречавању и сузбијању заразне болести КОВИД-19.

1.Правна лица и предузетници (послодавци) који обављају делатност у области трговине на мало и услуге у области угоститељства, које обухватају продају хране и пића, ту делатност, односно пружање услуга могу да обављају, односно да послуживање корисника врше у затвореном простору од 06.00 часова до 01.00 час наредног дана и у простору организованих башти на отвореном без ограничењарадног времена – уз примену следећих превентивних мера, односно тако да се:
1) у затвореном делу угоститељског објекта мора обезбедити да:
– корисници услуга морају носити заштитне маске све време боравка у објекту (у моментима када не конзумирају храну или пиће),
– запослени морају носити заштитне маске, нарочито приликом припреме хране и пића и услуживања,
– мора обезбедити прописано међусобно растојање између присутних лица, односно, у зависности од величине објекта, обезбедити даукупна попуњеност објекта не може вити већа од 50% максималне попуњености,
– на улазу мора видно бити истакнута корисна површина целог објекта, односно простора и број лица која могу бити присутна (под кориснимповршином подразумева се услужни део, односно изузимају се помоћне просторије, тоалети, магацини и сл.) и обавеза посетиоца даносе заштитне маске;
2) у отвореном делу угоститељског објекта мора обезбедити да:
– корисници услуга морају носити заштитне маске све време боравка у објекту (у моментима када не конзумирају храну или пиће),
– запослени морају носити заштитне маске, нарочито приликом припреме хране и пића и услуживања,
– између столова мора бити размак од најмање два метра, тако што се тај размак рачуна између особа које седе за различитимстоловима,
– за столом не може седети више од пет особа,
– уколико не постоје столови и столице за седење на отвореном делу, растојање између свих присутних лица на отвореном делу мора бититакво да на сваких 4 м² може боравити само једно лице,
– отворени део објекта мора бити физички одељен од јавне површине у смислу да се мора поставити физичка препрека (баријера) између тогдела и јавне површине тако да између корисника услуга и лица на јавној површини буде размак од минимум 3 метра,

– се репродуковање, односно емитовање музике или извођење музичко-сценског програма уживо (тзв. жива музика) не може вршити увреме од 01.00 часа до 06.00 часова.

2. Затворени или отворени трговински центри и слични објекти у којима се обавља делатност у области трговине на мало (у даљем тексту: објекат), осим угоститељских објеката у затвореном простору, а који се налазе у склопу тог објекта и у којима се врши услуживање хране и пића седећих гостију (дозвољена је шалтерска продаја) могу радити у радном времену и уз примену мера утврђених Уредбом омерама за спречавање и сузбијање заразне болести КОВИД-19, под условом да управљач објекта обезбеди:
1) да се испред шалтера за продају хране и пића не окупља већи број лица, да између лица која чекају на куповину хране и пића постоји размак од најмање два метра у свим правцима, као и да су видно обележени линија кретања до и од шалтера;
2) да на улазу обавезно буде истакнута корисна површина целог објекта, односно простора и број лица која могу бити присутна (под корисном површином подразумева се продајни део, односно изузимају се помоћне просторије, тоалети, магацини и сл.) и обавеза посетиоца да носе заштитне маске;
3) да, уколико објекат има више улаза и излаза, буду одређена и видљиво обележена који су улазна, а који излазна врата;
4) да у објекту обавезно буду одређене и видљиво обележене линије кретања унутар објекта на тај начин да се онемогући боравак илиокупљање већег броја лица на једном месту, као и безбедни правци кретања од улаза до излаза;
5) да се на улазу у објекат обавезно поставе и користе дезобаријере;
6) физичку дистанцу између корисника од најмање два метра;
7) да запослени обавезно носе заштитну маску током рада, а нарочито током контакта са корисницима;
8) да се заједничке просторије и предмете које користе корисници (тоалети, рукохвате на степеницама, лифтови и сл.), на сваких сат времена,обавезно дезинфикују раствором на бази 70% алкохола;
9) да се обавезно одреди лице које је одговорно за поштовање мера ношења личне заштитне маске (корона редар), а уколико објекатима више улаза и излаза, има више спратова и површине је веће од 500 квадратних метара корисне површине, управљач центра је дужан даодреди више лица за корона редаре, тако да се на сваком улазу, тј. излазу и на сваких 250 квадратних метара налази по један корона редар;
10) да корона редар обавезно носи видљиву ознаку да је корона редар (на светлој подлози морају уочљивим словима бити исписане речи: корона редар);
11) да корона редар обавезно упозорава кориснике на обавезу ношења маске приликом уласка у објекат и приликом кретања у објекту све време боравка;
12) да, ако корона редар примети да неко лице не носи маску, без одлагања обавестити то лице да напусти објекат са упозорењем да такво понашање представља прекршај, а уколико то лице одбије да напусти објеката без одлагања о томе обавестити надлежне инспекцијске службе.
Правно лице и предузетник који продаје робу односно пружа услуге у објекту у оквиру простора у коме продаје робу, односно пружа услуге (у даљем тексту: радња), поред спровођења мера утврђених Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести КОВИД-19, дужан је да обезбеди следеће:

1) на улазу у радњу мора видно бити истакнута корисна површина радње и број лица која могу бити присутна;
2) ако радња има више улаза и излаза, морају се одредити и видљиво обележити који су улазна, а која излазна врата;
3) у радњи морају бити одређене и видљиво обележене линије кретања унутар радње на тај начин да се онемогући боравак или окупљање већег броја лица на једном месту, као и безбедни правци кретања од улаза до излаза;
4) испред каса или приликом другог чекања корисника у реду мора уочљивим ознакама бити видно обележено неопходно растојањеи змеђу корисника од минимум два метра;
5) физичку дистанцу између корисника од најмање два метра;
6) запослени морају носити заштитну маску током рада, а нарочито током контакта са корисницима, као што су запослени који раде на касама, и сл.;
7) заједничке просторије и предмете које користе корисници (тоалети, гардеробе и сл.), морају се на сваких сат времена дезинфиковати раствором на бази 70% алкохола;
8) мора бити одређено лице које је одговорно за поштовање мера ношења личне заштитне маске (корона редар), а уколико радња има више улаза и излаза, има више спратова и површине је веће од 500 квадратних метара корисне површине, правно лице (предузетник) дужан једа одреди више лица за корона редаре, тако да се на сваком улазу, тј. излазу и на сваких 250 квадратних метара налази по један корона редар;
9) корона редар мора носити видљиву ознаку да је корона редар (на светлој подлози морају уочљивим словима бити исписане речи: корона редар);
10) корона редар је дужан да упозори кориснике на обавезу ношења маске приликом уласка у радњу као и за све време боравка у радњи;
11) уколико корона редар примети да неко лице не носи маску, без одлагања ће обавестити то лице да напусти радњу са упозорењем да такво понашање представља прекршај, а уколико то лице одбије да напусти радњу, без одлагања ће о томе обавестити надлежне инспекцијске службе;
12) корона редар је дужан да упозори кориснике на неопходност држања физичке удаљености приликом чекања у реду.

3. У радном времену сваког дана од 06.00 до 22.00 часа могу радити:
1) објекти у области трговине на мало (трговинске и друге радње и продајна места) изузев сталних или покретних киоска и трафика, који могу радити без ограничења радног времена (трговина на мало, претежно новине и дуван);
2) објекти, радње и сервиси и сл. у којима се врше стручне, научне, иновационе и техничке делатности, финансијске делатности и делатност осигурања, промет некретнина, информисање и комуникација, административне и помоћне услужне делатности, занатске и друге услужне делатности;
3) објекти у којима се обавља делатност у области спорта (фитнес центри, теретане, вежбаонице, спа центри, базени и други објекти намењени за спорт и рекреацију и сл.);
4) објекти у којима се обавља делатност приређивања посебних и класичних игара на срећу (кладионице, играонице и сл.);
5) трговинске и друге радње и продајна места на којима се врши продаја прехрамбених производа, продавнице хране за животиње (петшопови, продавнице сточне хране и др.), затворене и отворене пијаце,

6) радње и продајна места у оквиру отворене или затворене пијаце (месаре, печењаре, специјализоване продавнице хране и сл.);
7) радње, продајна места и места у којима се продаје роба на мало или пружају услуге, а који продају или пружање услуга обављају у трговинским центрима и за које управљач може да обезбеди посебне коридоре за приступ или у које се улази са спољне стране или непосредно са јавне површине;
8) објекти у којима се пружају услуге у области културе (позоришта, музеји, галерије).
Биоскопи (шифра 59.14. Уредбе о класификацији делатности „Службени гласник РС”, број 54/10) могу радити тако што ће последња пројекција започети не после 23.00 часа, до када могу и радити благајне за продају карата за те пројекције.

4. Могу радити без ограничења радног времена:
1) апотеке (укључујући ветеринарске и пољопривредне апотеке);
2) бензинске пумпе у обављању делатности продаје горива;
3) трговински, угоститељски и други објекти који врше доставу хране;
4) ординације и лабораторије у којима се пружају медицинске и стоматолошке услуге и ветеринарске ординације и лабораторије и сл.

5. У радном времену из тач. 2–4. ове наредбе, у свим објектима којима је дозвољен рад правно лице или предузетник мора обезбедитида растојање између свих присутних лица буде такво да на сваких 4 м² може боравити само једно лице.
Изузетно од ограничења из става 1. ове тачке, у објектима у којима се пружају фризерске и козметичке услуге, односно друге услуге које захтевају непосредан контакт између запосленог и корисника услуге, а који располажу малом површином и у којима се не може обезбедити прописано растојање, поред пружаоца услуге, односно запосленог, може бити присутно само лице коме се услуга пружа.

Naredba o radnom vremenu i prostornim ograničenjima za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-19