Обавештење о условима за додељивање Награде града Ваљева за 2013. годину

Почетак » Обавештење о условима за додељивање Награде града Ваљева за 2013. годину » Вести » Обавештење о условима за додељивање Награде града Ваљева за 2013. годину
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о условима за додељивање Награде града Ваљева  за 2013.годину
 
Награда града Ваљева се додељује за дело које представља највредније достигнуће у Ваљеву у областима: привреда, васпитно-образовни рад, стваралаштво ученика и студената, наука, иновације и проналазаштво, урбанизам, архитектура и заштита животне средине, медицина и социјална заштита, уметност, спорт, култура и информисање.
Награда града Ваљева додељује се сваке године поводом прославе Празника града Ваљева – 20.марта.
Награда се  додељује појединцу, групи за заједничко дело или правном лицу.
Награда се може доделити истом субјекту више пута.
Награду може добити лице које је држављанин Републике Србије и које има пребивалиште на територији града Ваљева или је имало пребивалиште на територији града Ваљева у периоду дужем од 10 година.
Изузетно, награда се може доделити правном или физичком лицу које нема седиште  односно пребивалиште на територији града Ваљева, а које је својим радом допринело развоју или афирмацији града Ваљева у земљи и иностранству.
Награда се додељује за дело које је постало доступно јавности у периоду од 1.јануара до 31.децембра године која претходи години у којој се награда додељује.
Изузетно, награда се може доделити за континуирани рад и укупне резултате рада у области за коју се награда додељује.
 
            Под делом које је постало доступно јавности подразумева се:
      1.    у области привреде
– рад или резултати рада изузетне вредности коjи доприносе унапређењу и развоју економије, привређивања и пољопривреде, кроз производњу и пословање са константним успехом, и то: остваривање веће стопе раста производње и продуктивности рада, боље искоришћавање производних капацитета, повећано запошљавање, извоз и друге показатеље који доказују успешност производних резултата који су изнад просечних резултата у Граду.
     2. у области васпитно-образовног рада
– изузетно дело и резултат васпитно – образовног рада или резултат у организацији и развоју школства у целини или у појединим његовим областима.
3. у области стваралаштва ученика и студената
 
– ученицима и студентима до завршетка редовног школовања, за највреднија остварења у научном и уметничком раду, за постигнуте резултате на републичким и међународним такмичењима. 
 
4. у области науке, иновација и проналазаштва
– научно остварење, односно рад у друштвеним, техничким и другим наукама, који као резултат има нова сазнања и синтезу постојећих у циљу њихове примене, који представља допринос развоју научне области или развоју нових производа, метода или технолошких поступака, под условом да је објављено у научној и стручној литератури, одговарајућим научним часописима или другим начином јавног саопштавања.
– проналазак који је у смислу одредаба Закона о патентима признат и уписан у законом утврђен регистар.
5. у области урбанизма, архитектуре и заштите животне средине
-  урбанистичко решење или плански акт који је допринео развоју града.
– архитектонско – грађевински или други пројекат објекта по коме је објекат започет односно завршен,
– изузетни разултати на унапређењу и заштити животне средине.
 
6. у области медицине и социјалне заштите
– рад или резултати изузетне вредности којима је дат значајан допринос развоју и унапређењу медицине у граду.
-рад или резултати изузетне вредности којима је дат значајан допринос развоју и унапређењу социјалне заштите у граду.
            7. у области уметности
– публиковано дело књижевног и преводилачког стваралаштва.
– изведено дело у области позоришне делатности.
– приказано филмско и радио – телевизијско остварење.
– дело из области ликовне и примењене уметности.
– изведено музичко или музичко – сценско дело.
8. у области спорта
– рад или резултат изузетне вредности којима је дат значајан допринос афирмацији, развоју и унапређењу спорта.
 
9. у области културе и информисања
 
– изузетан успех у организацији и реализацији културних делатности, догађаја, пројеката, развоју институција културе, напретку културне делатности Града и очувању културне баштине.  
– изузетно остварење у новинарству или публицистици.
-серија или више написа, телевизијских или радијских прилога или емисија и публицистичких радова о темама од значаја за политички, културни, привредни и укупни друштвени живот у Граду.
 
 
У једној години додељује се највише девет награда и то по једна награда за сваку област.
За поједину област не мора се у свакој години доделити награда.
Поред наведених награда, може се доделити и специјална награда за:
-животно дело,
-хуманитарни рад,
-хуманост,племенитост,храброст,
-посебан допринос развоју и афирмацији града.
 
Право предлагања кандидата за награду имају правна и физичка лица.
Предлог се доставља у писаној форми са образложењем и садржи податке о кандидату и делу или резултату и назнаку области за коју се кандидат предлаже.
Уз предлог се прилаже документација ( два примерка публикованог дела, каталога, касете, планови, пројекти, односно одговарајућа документација, ако по природи ствари дело није могуће доставити; радна биографија кандидата, критике, стручна мишљења), која се након одлучивања о награди не враћа предлагачу.
 
Предлози за доделу награде града Ваљева достављају се Комисији за доделу награде града Ваљева преко писарнице Градске управе за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове.
 
Рок за подношење предлога је  14.02.2014.године.
Обавештење о условима за додељивање награде града Ваљева биће објављено на сајту града Ваљева (www.valjevo.org.rs).
Одлуку о додељивању награде доноси Скупштина града Ваљева на предлог Комисије за доделу награде града Ваљева.
 
 
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА
Александар Јанковић
 
 
 
 

Leave a Comment