Одржана 102. седница Градског већа

Почетак » Одржана 102. седница Градског већа » Актуелно » Одржана 102. седница Градског већа

Чланови Градског већа су на данашњем заседању утврдили предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Ваљева за 2020. годину први ребаланс. Првим ребалансом планирани су приходи и примања у износу 3.632.561.000 динара средстава буџета града и 139.323.381,90 средстава из осталих извора буџетских корисника. Ребалансом планирана средства буџета града су повећана за 237.561.000 динара односно за седам посто, од чега 150.000.000,00 динара чине примања од кредитног задуживања, док су средства из осталих извора буџетских корисника повећана за 22.097.326,76 динара односно за 18,85 посто. Поред тога, структура прихода и примања је ревидирана на основу остварених прихода буџета града у 2019. години и планираних прихода од кредитног задужења, као и корекције пренетих средстава из претходне године по основу салда на рачуну буџета града Ваљева на дан 1. јануара 2020. године.

Разматран је и утврђен је предлог Одлуке о јавном задуживању града Ваљева. Разлог за доношење ове одлуке састоји се у томе што град Ваљево у овој години планира реализацију значајних инвестиционих пројеката, а укупан обим средстава која су планирана градском буџетском одлуком за ову годину, нису довољна како би се финансирали сви пројекти које је Град предвидео у текућој години и зато је потребно да се средства која недостају  обезбеде путем кредитног задужења града на финансијском тржишту. Напоменимо да је за потребе реконструкције Улице Вука Караџића неопходан износ од 150.000.000,00 динара и да је 10. фебруара 2020. године  Министарство финансија Републике Србије дало сагласност за кредитно задужење Града за финансирање капиталних инвестиционих расхода.

Градско веће је донело закључак о усвајању Прве измене плана комуналне изградње и одржавања објеката комуналне инфраструктуре града Ваљева за текућу годину. Овом изменом плана увећана је позиција изградње мостова на путевима и улицама на 31.105.002 динара, а односи се на пренета и неутрошена средства која су добијена кроз наменски трансфер за изградњу пешачког моста преко реке Колубаре.

Утврђен је предлог Одлуке о поверавању послова на изградњи, одржавању и реконструкцији објеката јавног водовода у овој години. ЈКП „Водовод –Ваљево“ овом одлуком се поверавају послови на изградњи, одржавању и реконструкцији објеката јавног водовода на територији града Ваљева у 2020. години, а за реализацију послова, ЈКП „Водовод-Ваљево“ и град Ваљево ће  закључити уговор за сваки појединачни посао. Дата је и сагласност на Одлуку о ценама радова за изградњу, одржавање и реконструкцију објеката јавног водовода и канализације коју је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Водовод –Ваљево“.

Такође су дате сагласности на Годишњи програм управљања комуналним отпадом,  Годишњи програм обављања делатности зоохигијене, Годишњи програм управљања јавним паркиралиштима, Годишњи програм одржавања чистоће на површинама јавне намене, Годишњи програм управљања гробљима и сахрањивању и на Годишњи програм одржавања јавних зелених површина  ЈКП „Видрак“ Ваљево за 2020. годину.

На данашњем дневном реду на разматрању је био и предлог Одлуке о изменама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему града Ваљева за 2017. годину. Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему АПВојводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину одређен је максималан број запослених на неодређено време за град Ваљево и он износи 1305 запослених. Одлука представља основ и оквир за одређивање броја запослених у  субјектима система града Ваљева, а донета је од стране Владе Републике Србије.

Утврђен је предлог Прве измене кадровског плана за 2020. годину у Градској управи града Ваљева, Заједничком правобранилаштву града Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина, Служби буџетске инспекције и Служби интерне ревизије града Ваљева. Планирано је попуњавање упражњених радних места за 2020. годину а разлог за његово доношење садржан је у потреби планирања и попуњавања још једног радног места за буџетског инспектора.

Чланови Градског већа су утврдили предлог закључка о усвајању програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Ваљево за 2020. годину. Разлог за доношење овог програма су утврђивање намене и начин коришћења средстава за активности које су од значаја за унапређење пољопривреде на подручју града Ваљева, а ове послове ће обављати „Агроразвој-ваљевске долине“ Ваљево.

Утврђен је предлог Правилника о критеријумима и поступку за доделу и коришћење подстицајних средстава у пољопривреди.

Такође је утврђен је и предлог закључка о усвајању Програма коришћења средстава за предузимање превентивних мера за смањење ризика од елементарних непогода у 2020. години. Средства су опредељена у износу од 5.100.000,00 динара и користиће се за набавку противградних ракета за потребе противградне заштите на територији Града у износу од 3.000.000,00 динара и за финансирање накнаде за противградне стрелце Радарског центра „Ваљево“ на Близоњском вису који дејствује на 31 противградној станици  у износу од 2.100.000,00 динара.

Усвојен је Правилник о изменама и допунама правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској управи града Ваљева, Заједничком правобранилаштву града Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина, Служби интерне ревизије града Ваљева и Служби буџетске инспекције града Ваљева.