Одржана 103. седница Градског већа

Почетак » Одржана 103. седница Градског већа » Актуелно » Одржана 103. седница Градског већа

Чланови Градског већа на данашњој 103. седници нису разматрали решење о именовању директора ЈКП „Видрак“ Ваљево, а дневни ред данашњег заседања допуњен је са две тачке које се односе на измену Одлуке о поверавању послова на изградњи, одржавању и реконструкцији објеката Водовода у 2020. години и измену решења о образовању жалбене комисије.Утврђен је предлог закључка о  усвајању годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Ваљева за 2020.годину. Годишњим програмом се утврђује врста и обим радова које треба извршити у периоду за који се програм доноси, динамика извођења радова и улагања средстава.

Разматран је предлог Програма организовања такси превоза на територији града Ваљева за период 2020 – 2024. године. Овим програмом такси превоза на територији града Ваљева постиже се контролисани улаз на тржиште транспортних услуга, на који начин се постиже виши квалитет услуга за очување потребе профитабилности такси превозника уз истовремено обезбеђење потребног нивоа и квалитета услуга јавног превоза.Донето је решење о  утврђивању најниже цене услуга у оквиру такси тарифе по којој се такси превоз мора обављати на територији града Ваљева. Такси тарифа је укупна цена такси превоза која представља збир појединачних услуга и то цена за старт, вожњу по једном километру, односно за превоз по пређеном једном километру, за чекање по једном часу и за превоз пртљага.

Чланови Градског већа дали су сагласност на Одлуку о повећању основног капитала ЈКП “Топлана“ Ваљево, којом је предвиђено повећање основног капитала предузећа у износу од 34.000.000 динара на основу улога града Ваљева реализованог у 2019. години кроз капиталну субвенцију из буџета града. Укупна вредност основног капитала након повећања износи 454.950.230 динара.

Утврђен је предлог Одлуке о ангажовању  ревизора за обављање  екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Ваљева за 2019.годину, којом се регулише ангажовање ревизора за обављање екстерне ревизије финансијских извештаја који чине садржај завршног рачуна буџета града Ваљева за 2019. годину.Градско веће је утврдило предлог Одлуке о униформи и ознакама комуналне милиције града Ваљева. Прописан је  изглед униформе и ознака на униформи комуналне милиције, начин ношења униформи, делови униформе, начин задужења, замене и раздужења униформи и време њиховог ношења. Униформа је основна и свечана, а састоји се од делова униформе за мушкарце и жене, за летњу и зимску сезону.

Утврђен је предлог  Одлуке о изради плана детаљне регулације за изградњу производног комплекса “Urban-tehnics“ д.о.о. Ваљево у делу насељеног места  Белошевац. Циљ израде плана је утврђивање правила уређења и грађења у складу са смерницама из Просторног плана и стварање планског основа за издавање грађевинских дозвола, односно локацијских услова и услова надлежних институција у поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем.

Донета је Одлука о отуђењу непокретности – пословног простора  из јавне својине града Ваљева.

Прихваћен је  Извештај  о оствaривању програма коришћења средстава  буџетског фонда за заштиту животне средине града Ваљева  у 2019.години. Изменом Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Ваљева у 2019. години планиране су активности и пројекти у укупном износу од 55.912.000,00 динара.

Такође је прихваћен годишњи Извештај о реализацији приспелих средстава на рачун буџета града Ваљева од наплаћених новчаних казни за учињене прекршаје у саобраћају у 2019.години.Разматране су  информације  о степену усклађености  планираних и реализованих активности годишњег програма пословања јавних предузећа чији је оснивач град Ваљево за период 01.01.2019. године до 30.09.2019.године.

Прихваћен је предлог Правилника о изменама и допунама Правилникa о организацији  и систематизацији радних  места у Градској  управи града Ваљева, Заједничком правобранилаштву града Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина, Служби интерне ревизије града Ваљева и Служби буџетске инспекције града Ваљева.

Дата је сагласност на Програм доделе термина без накнаде за тренирање и обављање других спортских активности.

Разматрана је изменa Одлуке о поверавању послова на изградњи, одржавању и реконструкцији објеката Водовода у 2020. години. Предмет Одлуке и Уговора између града Ваљева и ЈКП „Водовод“ Ваљево су радови на изградњи и реконструкцији објеката Водовода који не трпе одлагања, како због временских прилика, тако и због стања у ком се водоводна мрежа у појединим деловима града налази. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику града Ваљева“.

Чланови Градског већа на данашној седници донели су решење о измени решења о образовању жалбене комисије.Свечана академија и концерт групе Кербер, као и сви планирани догађаји од 16. до 27. марта, поводом Дана града отказани су због забране окупљања у затвореном простору са више од стотину људи, како би се спречило ширење корона вируса, саопштено је на данашњој седници Градског већа, уз напомену да ће се годишње награде добитницима награде града Ваљева доделити на Свечаној седници Скупштине града, која ће бити одржана 20. марта у Великој сали Скупштине града Ваљева у 12 часова.