Одржана 62. седница Градског већа

Почетак » Одржана 62. седница Градског већа » Актуелно » Одржана 62. седница Градског већа

Извештај о извршењу буџета града Ваљева у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2018. године сачињен је у складу са чланом 76. став 1. Закона о буџетском систему којим је прописана обавеза локалног органа управе надлежног за финансије да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише надлежни извршни орган локалне власти, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода. Одлуком о буџету града Ваљева за 2018. годину планирани су приходи, примања и пренета неутрошена средства, у укупном износу од 3.470.000.000 динара и 118.828.200 динара из других извора финансирања што укупно износи 3.588.828.200 динара. По спроведеним решењима планирани приходи, примања и пренета неутрошена средства по шестомесечном извештају укупно износе 3.485.501.310,00 динара, 122.526.121,48 динара из других извора финансирања, што укупно износи 3.608.027.431,48 динара. Стање средстава на рачуну за извршење буџета на дан 30. јуна текуће године износило је 127.733.156,22 динара, док је стање на рачунима индиректних корисника буџета и наменским подрачунима 25.442.093,18 динара.
На данашњој седници Градског већа усвојен је и предлог закључка о усвајању Оперативног плана одбране од поплава за воде II реда града Ваљева за 2018. годину и предлог закључка о усвајању Извештаја о раду Штаба за вандредне ситуације града Ваљева у 2017. години . Разлог за доношење Оперативног плана одбране од поплава за воде II реда града Ваљева за 2018. годину је ефикасна одбрана од бујичних токова на водотоковима на територији града Ваљева. Оперативни план садржи све податке који су потребни за ефикасно спровођење одбране од поплава. Такође је донет закључак о усвајању годишњег плана рада Штаба за вандредне ситуације града Ваљева за 2018. годину.
Дата је сагласност на Одлуку о цени воде за Жабаре ЈКП „Водовод-Ваљево“. Законска обавеза Града је да створи услове за обављање комуналне делатности снабдевања водом за пиће, па како у насељеном месту Жабари постоји изграђен сеоски водовод, Скупштина града Ваљева донела је 16. марта 2018. године Одлуку о поверавању послова управљања и одржавања сеоског водовода Жабари, којом су послови одржавања и управљања истог поверени ЈКП „Водовод-Ваљево“ .
Усвојен је предлог Правилника о изменама и допунама правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској управи града Ваљева, Заједничком правобранилаштву града Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина, Служби интерне ревизије града Ваљева и Служби буџетске инспекције града Ваљева.
Предлог Правилника је образложила начелница Градске управе Јелица Пањковић-Тешић.
„Циљ ових промена је нормативно-техничке природе. Потреба је била за другачијим организовањем дела послова у оквиру постојећег броја извршилаца у Одељењу за инфраструктуру и грађевинско земљиште, Одељењу за инспекцијске послове, Одељењу за заједничке послове и у Кабинету градоначелника. У Одељењу за инфраструктуру и грађевинско земљиште систематизовано је место инжењера електро струке који је нужан да обавља ове послове у оквиру тог одељења. У Одељењу за инспекцијске послове променили смо услове просветног инспектора, јер по републичким прописима обавеза је да имамо два систематизована радна места у звању самосталног саветника. Код Комуналне инспекције смо систематизовали у оквиру постојећег броја једно место са звањем млађег саветника како би млађи људи могли да обављају те послове. У Одељењу за заједничке послове због једног извршилачког места, додали смо послове заштите, која је нова и велика обавеза заштите зграде са више аспеката. И у Кабинету градоначелника смо променили у оквиру постојећег броја, једно место као референта за администартивне послове. То је суштина ових промена и нужне су биле ради организације и функционисања“, појаснила је начелница Градске управе.

Одбијен је захтев Владимира Пантића из Ваљева, службеника у Градској управи за изузеће председника Жалбене комисије града Ваљева, Мирослава Пимића из поступка одлучивања по жалби на Решење Градске управе града Ваљева о рапоређивању и Решење о одређивању коефицијента за обрачун плате Градске управе града Ваљева.
Усвојен је предлог Решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопрувредног земљишта у државној својини на територији Ваљева. Задатак Комисије је одређење цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Ваљева, прикупљање понуда за јавно надметање, спровођење поступка јавног надметања, вођење записника ради давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, давање предлога градоначелнику за доношење Одлуке о избору најбповољнијег понуђача, утрвђивање висине накнаде за бесправно коришћење пољопривредног земљишта у државној својини.