Одржана 63. седница Градског већа

Почетак » Одржана 63. седница Градског већа » Актуелно » Одржана 63. седница Градског већа

На 63. седници Градског већа утврђен је предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Ваљева за 2018. годину-Први ребаланс. Чланом 47. Закона о буџетском систему прописано је да ако се у току фискалне године донесе закон, пропис или други акт , који за резултат има смањење планираних прихода или повећање планираних расхода или издатака, да се доноси одлука којом се утврђују додатни приходи или умањење расхода и издатака, у циљу уравнотежења буџета. Овом одлуком планирани су приходи и примања у износу од 3.327.000.000 динара средстава буџета града и 107.804.556 средстава из осталих извора буџетских корисника. Ребалансом планирана средства буџета смањена су за 174.223.406 динара односно 4,98% док средства из осталих извора буџетских корисника смањена за 16.658.177,88 динара односно 13,38%. Одлуком су планирани расходи и издаци у износу од 3.327.000.000 динара, као и 107.804.556 расхода и издатака из других извора.

Утврђен је предлог Закључка о усвајању друге измене плана комуналне изградње и одржавањa објеката комуналне инфраструктуре града Ваљева за 2018. годину. За финансирање изградње и одржавања објеката комуналне инфраструктуре овом Изменом плана опредељена су укупна средства од 867.197.352 динара, која су обезбеђена Одлуком о изменамa и допунама Одлуке о буџету града Ваљева за 2018. годину.

На данашњој седници прихваћени су Извештаји о раду ЈКП „Полет“ Ваљево за 2016. и 2017. годину. Укупна потраживања ЈКП „ Полет“ за 2016. годину износила су 39.436.799,00 динара а за 2017. годину 41.350.226,00 динара. У 2016. години планирана инвсетициона улагања од 2.500.000,00 динара остварена су у укупном износу од 1.489.400,00 динара, док су у 2017. години од планираних инвестиционих улагања од 2.592.000,00 динара оставрена у укупном износу од 866.000,00 динара. Укупно остварени приходи у 2016. години износе 32.644.000,00, а у 2017. износили су 33.993.000,00 динара. Такође утврђен је предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о начину покрића губитка ЈКП „Полет“ Ваљево за 2016. годину. Надзорни одбор овог предузећа донео је Одлуку којом се губитак остварен у 2016. години у износу од 9.284.054,19 динара покрива на терет нераспоређених добити из ранијих година, из законских резерви ранијих година, из статутарних резерви и из ревалоризационих резерви.

Прихваћен је Извештај о раду на пословима управљања и одржавања сеоских водовода „Кукаљ“ и „Прскавац“ за 2017. годину ЈКП „Водовод-Ваљево“ Ваљево. ЈКП „Водовод-Ваљево“ је у 2017. години снабдео водом 1577 корисника који су прикључени на ова два сеоска водовода. Реализовано је укупно 217 интервенција на оба сеоска водовода, изводећи бројне радове у циљу побољшања водоснабдевања. Укупни расходи одржавања водовода „Кукаљ“ и „Прскавац“ у 2017. години износе 9.099.952,12 динара.

Утрврђен је предлог Решења о давању сагласности на Другу Измену и допуну Програма пословања ЈКП „Видрак“ Ваљево за 2018. годину. Разлози за доношење Друге Измене јесте измена финансијског плана и плана инвестиције због додатно опредељених средстава Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града ваљева за 2018. годину. Такође је утврђен предлог Решења о давању сагласности на измену и допуну програму коришћења субвенција из буџета града Ваљева ЈКП „Видрак“.

Утврђен је и предлог Решења о давању сагласности на програм коришћења капиталне субвенције из буџета града ЈКП „Топлана-Ваљево“ за 2018. године. Првим ребалансом опредљена су средства за капиталну субвенцију ЈКП „Топлана“ у износу од 2.000.000,00 динара. У циљу смањења емисије штетних гасова у атмосферу и смањења аерозагађења у Ваљеву, овим програмом планирани су радови на реконструкцији котловског постројења у Улици Бирчанинова 120 ради преласка на коришћење пелета као енергента уместо досадашњег коришћења уља. Овим програмом планирано је да средства субвенције буду реализована у четвртом кварталу текуће године. Такође је утврђен и предлог Одлуке о усклађивању оснивачког акта овог предузећа.

На данашњој седници утврђени су предлози о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама статута Туристичке организације, Установе за физичку културу „Валис“, и Центра за неговање традиционалне културе „Абрашевић“.

Утврђен је и предлог Решења о именовању директора Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни „Колубара“ и Решења о именовању директора ЈКП „Полет“. Као и предолг Решења о измени решења о именовању Комисује за капиталне инвестиције.