Одржана 64. седница Градског већа

Почетак » Одржана 64. седница Градског већа » Актуелно » Одржана 64. седница Градског већа

На данашњој седници Градског већа утврђен је предлог Одлуке о приступању доношењу Статута града Ваљева. Нацрт Статута града Ваљева утврдиће Комисија за израду нацрта Статута града Ваљева у коју су именовани дипломирани правници Михаило Милутиновић, Драгана Ђенић, Дарко Костић, Јелица Стојановић, Весна Павловић, Биљана Ковачевић, Александар Јанковић и Ђорђе Павловић. Задатак комисије је да изради нацрт Статута грда Ваљева ради усклађивања са Законом о изменама и допунама о локалној самоуправи. Разлог за доношење новог Статута града Ваљева садржан је у потреби усклађивања Статута града Ваљева са одредбама Закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи који је јединицама локалне самоуправе прописао обавезу да ускладе своје статуте и друге опште акте са овим законом у року од девет месеци од дана његовог ступања на снагу.
Усвојен је предлог решења о давању сагласности на Прву измену и допуну Програма пословања „Агроразвој – ваљевске долине“ д.о.о. Ваљево за 2018. годину. Овом изменом програма „Агроразвој – ваљевске долине“ укупни приходи за ову годину су повећани са планираних 38.000.000,00 на износ од 43.000.000,00 динара и увећани су за 13,6% у односу на план. До повећања је дошло услед повећања средстава по Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету града Ваљева за ову годину – први ребаланс којим су опредељења додатна средства за реализацију програма подстицаја у пољопривреди и руралном развоју за 5.000.000 динара.
Усвојена је Прва измена програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Ваљево за 2018. годину. Разлози за доношење су додатна опредељења средстава по Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету града Ваљева за 2018. годину. Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2018. годину који је усвојен од стране Скупштине града планиране су мере кредитне подршке, мере подршке руралног развоју, директна плаћања-регреси и мере за посебне подстицаје за инвестиције у пољопривреди.
Такође је утврђен предлог одлуке о преносу на коришћење и управљање фудбалског стадиона у Сувоборској улици број 3, Установи за физичку културу „Валис“. Град Ваљево преноси Установи за физичку културу „Валис“ Ваљево, на коришћење и управљање објекат спортске инфраструктуре – фудбалски стадион са помоћном зградом укупне површине 1.04.39 ха која је у јавној својини града, a налази се у Сувоборској улици. Међусобна права и обавеза ближе ће бити регулисана уговором који ће закључити Град и Валис.
Чланови Градског већа су утврдили Предлог измене и допуне програма отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта. Град Ваљево је носилац права јавне својине на грађевинском земљишту кат. парцеле која се налази на локацији Индустријска зона „Стефил“ која је основана у циљу развоја приврeдне делатности града Ваљева а све у сврху подстицања домаћих и страних улагања, повећања радних места. У циљу привођења намени наведених кат. парцела исте се уносе у Програму отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта ради њиховог отуђења.
Утврђен је амандман на Предлог Друге измене плана комуналне изградње и одржавања објеката комуналне инфраструктуре града Ваљева за 2018. годину. У предлогу Друге измене Плана комуналне изградње и одржавања објеката комуналне инфраструктуре града Ваљева за 2018. годину, у делу Програма 7 – Путна инфраструктура 451 Друмски саобраћај (улице) 21 Инвестиционо одржавање – асфалтирање улица, после наслова Паркинзи, тротоари, стазе и потпорни зидови додаје се изградња пешачке стазе у Парку Пећина.