Одржана 65. седница Градског већа

Почетак » Одржана 65. седница Градског већа » Актуелно » Одржана 65. седница Градског већа

На данашњој седници Градског већа прихваћен је Извештај о извршењу буџета града Ваљева за период јануар – септембар 2018. године. Одлуком о буџету града Ваљева за 2018. годину планирани су укупни приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима из претходне године у износу од 3.625.686.139,88 динара, а оставрени су у износу од 2.026.212.348,36 динара. У складу са Одлуком о буџету и оствареним приходима и примањима финансирани су јавни расходи и издаци града. Укупно остварени расходи и издаци износе 1.787.427.128,11 динара од тога из извора финансирања 01 у износу од 1.740.389.781,04 динара, док су расходи и издаци из осталих извора корисника буџета града реализовани у износу од 47.037.347,07 динара.

Такође је прихваћен и Извештај о раду Заједничког јавног правобранилаштва града Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина за 2017. годину.
Разматран је и прихваћен Извештај Комисије за утврђивање стања изведених радова на партерном уређењу нове ОШ „Милован Глишић“ у Ваљеву.
Прихваћен је Извештај Одељења за инспекцијске послове о бесправно саграђеним објектима уз реку Љубостињу. Констатовано је да се уз ток реке Љубостиње налази већи број објеката који су саграђени без одобрења за грађење и да су за наведене објекте донета решења о рушењу. Закон о озакоњењу дозвољава могућност да исти уђу у процедуру озакоњења, што не значи да ће и исти бити озакоњени. Ови објекти могу се уклањати након што решења Одсека за озакоњење, којим се одбијају захтеви за легализацију постану правоснажна.

Усвојен је Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској управи града Ваљева, Заједничком правобранилаштву града Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина, Служби интерне ревизије града Ваљева и Служби буџетске инспекције града Ваљева. Овим правилником у Одељењу за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине дошло је до промене звања за једно већ постојеће радно место у ниже звање а у Одељењу за инспекцијске послове смањен је број комуналних инспектора у звање сарадник са пет на четири, а повећан је број извршилаца на пословима извршења на име смањења звања комуналних инспектора.

Донето је Решење о одбијању захтева Славице Пантић из Ваљева, службеника Градске управе града Ваљева за изузеће председника Жалбене комисије града Ваљева.
На данашњој седници дата је сагласност на три одлуке Комисије за утврђивање основа и висине накнаде штете настале услед уједа паса луталица.