Одржана 68. седница Градског већа

Почетак » Одржана 68. седница Градског већа » Актуелно » Одржана 68. седница Градског већа

На данашњој седници Градског већа утврђен је предлог Одлуке о буџету града Ваљева за 2019. годину. Одлуком о буџету планирани су приходи и примања у износу од 3.375.000.000,00 динара. Највећи удео имају текући приходи 2.850.000.000,00 , затим следе порески приходи са 2.193.950.000,00 , порез на доходак, добит и капиталне добитке 1.577.000.000,00 , порез на имовину 455.000.000,00, донације и трансфери 388.050.000,00 ,примања од продаје нефинансијске имовине 355.000.000,00, други приходи 267.500.000,00, пренета неутрошена средства у износу од 170.000.000,00, порез на добра и услуге116.950.000,00,, други порези 45.000.000,00 и меморандумске ставке за рефундацију расхода 500.000,00 динара. У структури расхода и издатака средстава из буџета за 2019. годину планирани су расходи у износу од 3.375.000.000,00 динара.

Утврђен је предлог закључка о усвајању Плана комуналне изградње и одржавања објеката комуналне инфраструктуре града Ваљева за 2019. годину. За финансирање изградње и одржавања објеката комуналне инфраструктуре овим Планом опредељена су укупна средства од 906.210.000,00 динара и обезбеђена су Одлуком о буџету града Ваљева за 2019. годину. Расходи за програм комуналне делатности су планирани у износу од 307.500.000,00 динара у шта улази набавка ел. енергије, одржавање и изградња јавне расвете у износу од 64.200.000,00 динара, за одржавање јавних зелених површина средства износе 29.000.000,00 динара, за одржавање чистоће на површинама јавне намене планирана су средства од 53.000.000,00 динара, а износ од 161.300.000,00 динара је предвиђен за улагагање, управљање и снадбевање водом за пиће. За Локални економски развој планирано је 63.000.000,00 динара, за развој туризма 2.100.000,00 динара, за заштиту животне средине 26.400.000,00 динара. За путну инфраструктуру планирани расходи износе 481.260.000,00 динара, за основно образовање средства износе 4.550.000,00 и биће утрошена на изградњу Основне школе „Милован Глишић“ и за развој спорта и омладине планирана средства износе 21.400.000,00 динара.

Утврђен је предлог Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Ваљева за 2019. годину. Основни циљ програма је расподела средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града којим се финансирају планови, програми, пројекти и друге активности у области заштите и унапређења стања животне средине на територији града Ваљева у 2019. години, а укупно планирана средства износе 69.750.000,00 динара и биће коришћена за следеће активности и пројекте: мерење загађености ваздуха и буке, реализација програма ЕКОД-а градац, управљање отпадним водама, пројектовање и изградња кишне и фекалне  канализационе мреже, уклањање дивљих депонија, капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама –опремање ЈКП “Топлана“ у циљу смањења емисије штетних гасова,и специјализоване услуге – усклађивање пројеката, програма и планова из области заштите животне средине.

Утврђен је предлог Кадровског плана за 2019. годину у Градској управи града Ваљева , Заједничком правобранилаштву града ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина и Служби буџетске инспекције и Служби интерне ревизије града Ваљева. Разлог за доношење кадровског плана садржан је у потреби планирања броја запослених у 2019. години у складу са законом и подзаконским актима који регулишу област радних односа у јединицама локалне самоуправе. Структура предложеног Кадровског плана је таква да приказује број извршилаца и број упражњених радних места по звањима у Градској управи града Ваљева.

Утврђен је и предлог Одлуке о изменама одлуке о Градској управи града Ваљева. Овом одлуком се у складу са изменама Закона о планирању и изградњи из надлежности Одељења за грађевинско земљиште и инфраструктуру бришу послови који се односе на вршење техничког прегледа грађевинских објеката и стручног надзора над изградњом објеката чији је инвеститор град. Такође из надлежности Одељења за заједничке послове бришу се послови обезбеђења зграде и службених просторија и послови одржавања чистоће пословних просторија.

Утврђен је предлог Одлуке о изменама одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему града Ваљева за 2017.годину . Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, јавних служби Аутономне покрајине Војводине и локалне самоуправе за 2017. годину одређен је максималан број запослених на неодређено време за град Ваљево и он износи 1305 запослених. Како је наведену одлуку донела Влада Републике Србије, то она представља основ и оквир за одређивање броја запослених у субјектима система града Ваљева.

Утврђен је предлог Одлуке о стављању ван снаге одлуке о оснивању Центра  за стручно усавршавање „ТИЦ“ Ваљево, имајући у виду и чињеницу да оснивање установе није уписано у регистар Привредног суда у Ваљеву и да за отпочињање рада нису створени прописани услови у погледу простора, опреме, стручних кадрова и финансирања рада установе, као и да се циљеви у погледу усавршавања ученика, унапређења и квалитетнијег обављања делатности образовања могу обезбедити у оквиру постојећих установа образовања. Такође је утврђен и предлог Одлуке о стављању ван снаге одлуке Скупштине града Ваљева о давању на коришћење дела простора у згради ОШ „Милован Глишић“ Центру за стручно усавршавање.

Утврђен је предлог Плана детаљне регулације за производну делатност дрвно-прерађивачке индустрије у делу насељеног места Мрчић, као и предлог Плана детаљне регулације за катастарску парцелу број 7312/8 КО Ваљево.

Утврђен је предлог Oдлуке о усвајању ЛАП –а за образовање Рома за период 2019. до 2023. године, као и предлог одлуке о усвајању акционих планова стратегије социјалне заштите града Ваљева за период 2018. -2022.године.

Такође је утврђен предлог Одлуке о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења. Овом одлуком се ближе уређују критеријуми, услови, обим, начин и поступак поделе као и начин и поступак враћања средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма које реализуји удружења, а који су од јавног интереса. Програми се реализују на територији града Ваљева или ван територије града, ако својим активностима представљаљју Град. Ова одлука се не примењује на финансирање, односно суфинансирање програма које је уређено посебним законом и прописима донетим на основу закона.

Утврђен је предлог Одлуке о измени одлуке о поверавању обављања комуналне делатности линијског превоза путника у градском и приградском саобраћају на територији града Ваљева.

Утврђен је и предлог Одлуке о обављању послова спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја, коју ће на територији града Ваљева у наредној години обављати „Агроразвој-ваљевске долине Доо Ваљево.То су послови који се утврђују Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Ваљева.

Утврђен је Предлог решења о давању сагласности на Другу измену и допуну Програма пословања ЈКП „Водовод-Ваљево“. Прописано да јавна предузећа за сваку календарску годину доносе програме пословања.

Радно време угоститељских објеката, ћевабџиница и занатских објеката који се баве искључиво производњом хлеба, пецива и прерађевина од брашна и продајом истих, у данима 31. децембра 2018. године, 1.,2.,7. и 13 јануара 2019. године је од 00 до 24 часа наредног дана, док се у данима 3.,4., и 5. јанура 2019.. године радно време продужава до 02 часа наредног дана.