Одржана 69. седница Градског већа

Почетак » Одржана 69. седница Градског већа » Актуелно » Одржана 69. седница Градског већа

На данашњој седници Градског већа утврђен је предлог Одлуке о изменама одлуке о локалним комуналним таксама. Измене Одлуке о локалним комуналним таксама  проистекле су из употребе усклађивања тарифног броја 1 таксене тарифе локалних комуналних такси са просечном зарадом по запосленом оствареном на територији јединице локалне самоуправе у периоду јануар-август године која претходи години за коју се утврђује такса на истицање фирме  на пословном простору, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике, а у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе и потреби усклађивања највиших износа локалне комуналне таксе за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних машина. Комуналне таксе за рекламни пано и заузеће јавне површине осим за таксе за држање средстава за игру у складу са Законом о накнадама за коришћење јавних добара престају да важе са 1. јануаром 2019. године.

Утврђен је предлог Одлуке о допуни одлуке о просечној цени квадрата мера одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину на територији града Ваљева. Новина је да неизграђено грађевинско земљиште на територији града Ваљева, које се користи искључиво за гајење биљака, односно садног материјала, односно шума, за сврху утврђивања основице пореза разврстава у пољопривредно – шумско земљиште и примењује се приликом утврђивања пореза на имовину за 2019. годину, на основу поднете пореске пријаве.

Такође је утврђен и предлог Одлуке о изради плана детаљне регулације за простор пословно комерцијалне намене у Улици Владике Николаја. Плански основ за доношење ове одлуке је Генерални план града Ваљева и План генералне регулације „Север“.

Чланови Градског већа су утврдили предлог Решења о давању сагласности на употребу имена града Ваљева. Удружење грађана „Ромски центар за демократију“ са седиштем у Ваљеву у Улици Владике Николаја 26/107 се обратило граду Ваљеву са захтевом ради давања сагласности на коришћење имена града Ваљева у називу медијске услуге тако да ће будући назив медија да гласи „Радио Ваљево 2“, уместо досадашњег назива „Радио Ва два 103,5“.