Одржана 72. седница Градског већа

Почетак » Одржана 72. седница Градског већа » Актуелно » Одржана 72. седница Градског већа

На данашњој седници Градског већа разматран је Извештај о извршењу годишњег плана рада за 2017/2018. годину Предшколске установе “Милица Ножица“ Ваљево. Предшколска установа “Милица Ножица“ у највећој мери у 2017/2018. години испунила је планиране активности стоји у извештају. У извештајном периоду делатност Установе се одвијала кроз обезбеђење дневног боравка и исхране деце, кроз остваривање васпитно-образовне, превентивно-здравствене и социјалне функције, а све кроз остваривање целодневног, четворочасовног, повремених и посебних облика рада са децом узраста до поласка у основну школу. Установа је организовала рад са децом у целодневном програму у 95 група са 2189 деце, четворочасовни облик рада био је организован у оквиру 35 група са 345-оро деце у шест вртића у граду и два у селу, као и прилагођеним просторијама основних школа. Програм за децу на болничком лечењу реализован је у оквиру једне групе са 15-оро деце. Васпитно-образовни рад био је организован у укупно 131 групи са 2549-оро деце. Предшколска установа „Милица Ножица“ у потпуности је остварила планиране задатке и циљеве планиране Годишњим планом рада за 2017/2018. годину, предузимањем одговарајућих активности у остваривању делатности установе, предшколског васпитања и образовања.

Утврђен је предлог решења о давању сагласности на годишњи план рада за 2018/2019. годину  предшколске установе “Милица Ножица“.

Разматран је предлог решења о давању сагласности на предлог Одлуке о изменама Правилника о условима и поступку уписа деце у установу. Правилником из 2013. године и изменама правилника из 2015. године било је предвиђено да се конкурс за пријем деце расписује једном годишње, током месеца марта и да траје најмање 60 дана. Применом правилника у пракси потврдило се да овако дуг рок за пријављивање деце доприноси неефикасности конкурса и самим тим успорава све остале поступке приликом одлучивања, па је предложено да се конкурс за пријем деце објављује  у локалним јавним гласилима током марта месеца и да буде отворен  најмање 30 дана, како би на овај начин допринели ефикасности рада и убрзали све фазе поступка за доношење одлуке о упису деце.

Чланови Градског већа су разматрали и предлоге програма рада за 2019. годину буџетских установа Центра за социјални рад “Колубара“ Ваљево, Дома здравља Ваљево, Здравствене установе Апотека „Ваљево“,Народног музеја Ваљево, Матичне библиотеке “Љубомир Ненадовић“ Ваљево, Завода за заштиту споменика културе “Ваљево“, “Модерне галерије Ваљево“, Интернционалног уметничког студија “Радован Мића Трнавац“, Центра за културу Ваљево, Центра за неговање традиционалне културе “Абрашевић“ Ваљево, Међуопштинског историјског архива Ваљево и Установе за физичку културу “Валис“ и на све предлоге програма рада поменутих установа дали су сагласност.

Чланови Градског већа су утврдили предлог измене и допуне плана генералне регулације за Туристички центар Дивчибаре. Поновне измене се односе на намену спортских комплекса и објеката, како би се омогућила изградња затворених спортских терена (спортских хала) независно од процента и заузетости парцеле објектима са пратећим комерцијалним и смештајним капацитетом.

Утврђен је предлог Одлуке о димничарским услугама, а разлог за њено доношење садржан је у потреби усклађивања материје која се наведеном одлуком регулише са Законом о комуналним делатностима.Овом одлуком се уређују услови и начин обављања комуналне делатности димничарских услуга, одређује вршилац ове комуналне делатности, прописују права и обавезе вршиоца комуналне делатности и корисника услуга, начин финансирања и обезбеђивања континуитета у обављању делатности, обавезе у случају планираних и непланираних прекида у пружању услуге, мере забране, надзор над применом ове одлуке и новчане казне за прекршаје који су прописани овом одлуком. Предвиђене и одређене казне за прекршаје у правилном одржавању димоводних објеката, ложишних уређаја као и вентилационих канала и уређаја крећу се у распону од пет до сто  хиљада динара.

Утврђен је предлог решења о давању сагласности на одлуку о изменама Статута Матичне библиотеке „Љубомир Ненадовић“ Ваљево, а одредбе се односе на услове за именовање и надлежности директора библиотеке и усклађене су са одредбама Закона о библиотечко-информационој делатности, Закона о запосленима у јавним службама и одредбама Уредбе о Каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору.

На данашњем заседању разматран је годишњи Извештај о реализацији приспелих средстава на рачун буџета града Ваљева од наплаћених новчаних казни за учињене прекршаје у саобраћају у 2018. години, као и предлог Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима у 2019. години, који је припремио Савет за безбедност саобраћаја на

путевима града Ваљева. Овим програмом утврђује се намена и расподела планираних средстава у буџету града Ваљева за финансирање  унапређења безбедности саобраћаја на путевима у 2019. години, у укупном износу од 35.000.000,00 динара.