Одржана 73. седница Градског већа

Почетак » Одржана 73. седница Градског већа » Актуелно » Одржана 73. седница Градског већа

На данашњој седници Градског већа разматран је предлог решења о давању сагласности на Програм пословања и Програм коришћења субвенција из буџета града Ваљева ЈКП „Видрак“ Ваљево за 2019. годину. У извештају стоји да укупни приходи ЈКП „Видрак“ у 2019. години су планирани у износу од 332.982.969,00 динара, а односе се на пружање услуга изношења комуналног отпада, услуге чишћења и прања јавних површина, одржавања јавних зелених површина, пружања погребних услуга, наплата паркинг простора, уклањање непрописно паркираних возила као и услуга чувања и смештаја паса луталица.Планирани годишњи приход за 2019. годину је за 4 % већи у односу на процену реализације прихода у 2018. години, а за 8% је већи у односу на планиране приходе у 2018. години. Програмом пословања за 2019. годину, укупни расходи планирани су у износу од 331.892.215,00 динара и већи су за 10% од процене извршења расхода у 2018. години, а за 11% већи од планираних за 2018. годину. Из градског буџета за ову годину овом предузећу је опредељен  износ од 19.140.000,00 динара за капиталне инвестиције и ова средства ће бити искоришћена за набавку ауто цистерне за прање улица и учешће 15% за пројекат „SWM UPGRADING. На основу планираних прихода и расхода, програмом пословања овог јавног предузећа за 2019. годину планирана је нето добит у износу од 927.000,00 динара.

Дата је сагласност од стране Градског већа на Програм пословања и Програм управљања и одржавања сеоских водовода ЈКП „Водовод-Ваљево“за 2019. годину.  Утврђен је предлог Одлуке о поверавању послова на изградњи, одржавању и реконструкцији објеката јавног водовода у 2019. години , као и предлог решења о давању сагласности на Одлуку о ценама радова за изградњу, одржавање и реконструкцију објеката јавног водовода и канализације и на Програм за повећање ефикасности и смањења губитка у водоводном систему Ваљево. Разлог за доношење овог програма је да се успостави систем за управљање водоводним системом града Ваљева, са посебним усмерењем на повећање ефикасности функционисања и смањење губитака воде у циљу побољшања функционисања водоводног система града Ваљева и пословања овог предузећа. У овој години, програмом су планирани радови на реконструкцији водоводне мреже, прикључних цеви и замена водомера корисника у девет улица у укупној вредности од 30.000.000,00 динара.

Утврђен је предлог решења о давању сагласности на програм пословања „Агроразвој-ваљевске долине“, које ће ове године припремити и реализовати „Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралог развоја града Ваљева“ за 2019. годину, „Програм управљања сточним фондом града Ваљева“ и „Програм газдовања шумама града Ваљева“.

Разматран је и усвојен Извештај о спроведеним мерама пољопривредне политике и политике руралног развоја у 2018. години. У извештају стоји да је „Агроразвој –ваљевске долине“ успешно спровео Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Ваљева у 2018. години, а средства предвиђена програмом су се наменски користила. Реализација укупно планираних средстава за спровођење програма за подстицаје у пољопривреди у прошлој години је износила 99,51% .

Утврђен је предлог закључка о усвајању Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за ову годину  као и предлог правилника о критеријумума и поступку за доделу и коришћење подстицајних средстава у пољопривреди. Град издваја значајна средства за пољопривреду и спроводи  дугорочну и стабилну аграрну политику. Током претходних година из градског буџета су обезбеђивана средства за субвенције у пољопривреди и на стотине домаћинстава је користило ове субвенције, које су помогле развоју примарне производње у пољопривреди, јер су пољопривредни произвођачи добијали одређена бесповратна средства зависно од вредности инвестиције у воћарству, сточарству и ратарству. Разлози за доношење поменутог програма су утврђивање намене и начин коришћења средстава за активности које су од значаја за унапређење пољопривреде на подручју града Ваљева.

И Туристичка организација Ваљево добила је сагласност на предлог Програма рада за текућу годину. Програмом рада Туристичке организације Ваљево за ову годину планиране активности се односе на унапређење квалитета туристичке понуде. План и програм рада у овој години усмерен је на што боље позиционирање града Ваљева и његових туристичких локалитета на националном, регионалном и међународном туристичком тржишту. Приоритет Туристичке организације Ваљево у овој години је да усмери своје активности бројним учешћем на домаћим и међународним сајмовима, који могу да побољшају слику Ваљева у другим деловима земље и у иностранству, праћење нових трендова у туризму и већа видљивост на медијском пољу.

Утврђен је предлог Решења о давању сагласности на План пословања РЕЦ „Еко-Тамнава“ Уб за 2019. годину.

Утврђен је предлог Одлуке о успостављању сарадње између града Ваљева и града Сочи из Краснодарске Покрајине у Руској Федерацији. Споразумом који ће уследити биће ближе дефинисани облици и начин сарадње ова два града.

Предлог Одлуке о погребној делатности, којом се прописују услови за обављање погребне делатности на територији града Ваљева се нашао пред члановима Градског већа. Овом одлуком регулише се обухват погребне делатности и круг субјеката који могу обављати ову делатност на територији града. Погребну делатност може обављати јавно предузеће, привредно друштво, предузетник или други привредни субјект уколико испуњава услове који су прописани законом и подзаконским актима.

На данашњој седници утврђен је предлог закључка о усвајању Програма коришћења средстава за предузимање превентиивних мера  за смањење ризика од елементарних непогода у 2019. години.