Одржана 81. седница Градског већа

Почетак » Одржана 81. седница Градског већа » Актуелно » Одржана 81. седница Градског већа

На данашњој седници Градског већа разматран је и прихваћен Извештај о раду  Здравствене установе Апотека „ Ваљево“ за 2018. годину. У Апотеци Ваљево се обавља фармацеутска делатност на примарном нивоу на подручју Колубарског управног округа за град Ваљева и општине Лајковац, Љиг, Мионицу, Уб и Осечину и иста обухвата промоцију здравља, промет на мало лекова и одређених врста медицинских средстава, праћење савремених стручних и научних достигнућа у области фармакотерапије, израду магистралних, галенских лекова и помоћних лековитих препарата, давање савета пацијентима за правилну употребу лекова. Мрежу пословних јединица Апотеке „ Ваљево“ чини девет огранака и 12 јединица за издавање готових лекова које се налазе у шест општина Колубарског округа. Све апотеке испуњавају потребне услове који су ближе одређени Правилником о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама, како у погледу простора и опреме, тако и у погледу потребног кадра. Ова установа је у 2018. години остварила укупне приходе у износу од 689.384.174,47 динара, а укупни расходи су износили 658.659.627,36 динара. У прошлој години забележено је и поред тешких услова позитивно пословање ове установе.

Чланови Градског већа данас су  разматрали извештаје јавних комуналних предузећа о реализацији програма и пословања за период 01.01. до 31.03.2019. године. Сви разматрани извештаји су прихваћени од стране Градског већа и исти ће бити разматрани на наредној седници Скупштине града Ваљева.

На данашњој седници утврђен је предлог закључка о усвајању оперативног плана одбране од поплава за воде II реда града Ваљева за 2019. годину, а такође и предлог закључка о усвајању годишњег плана рада Штаба за ванредне ситуације града Ваљева за ову годину. Прихваћен је и Извештај о штабу за ванредне ситуације града Ваљева за 2018. годину.

Утврђен је предлог Одлуке о изради плана детаљне регулације за доградњу производног комплекса „Босис“ Попучке у насељеном месту Попучке.

Такође је утврђен и предлог Одлуке о обављању делатности зоохоигијене.  Овом одлуком уређују се услови и начин обављања комуналне делатности зоохигијене на територији града Ваљева, права и обавезе вршиоца комуналне делатности и корисника услуга, финансирање, начин обезбеђивања континуитета у вршењу комуналне делатности и обавезе у случају планираних и непланираних прекида у пружању комуналне услуге, надзор и друга питања од значаја за обављање ове комуналне делатности.

Утврђен је предлог Одлуке о изменама одлуке о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Ваљеву. Комисија за оцену годишњих и посебних програма у области спорта је предложила измене. Имајући у виду да поједини спортски клубови највећи део свог буџета издвајају за финансирање хранарине спортистима у износу који је већи од неопорезивог дела који у овом тренутку износи 9.784,00 динара, предложеним изменама се прописује да се за ове намене могу обезбедити и трошкови у висини највише до 20% од одобрене висине средстава из буџета града Ваљева за реализацију активности које су предвиђене Годишњим програмом, у складу са прописима. Овим изменама се обезбеђује рационалније коришћење средстава за функционисање клуба кроз реализацију програмских активности.

На данашњој седници Градског већа утврђени су: предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о стипендирању и додели средстава за подстицање образовања и усавршавања надарених ученика и студената, предлог одлуке о изменама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему града Ваљева за 2017. годину, као и предлог допуне Програма отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта.

Комисија за утврђивање основа и висине накнаде штета од уједа паса луталица поднела је два предлога заисплату: 66.200,00 динара за одштету услед угинућа домаћих животиња и 80.000,00 динара због напада паса луталица.