Одржана 82. седница Градског већа

Почетак » Одржана 82. седница Градског већа » Актуелно » Одржана 82. седница Градског већа

На данашњој седници Градског већа разматран је Предлог решења о давању сагласности на измену и допуну програма пословања ЈКП „Водовод-Ваљево“ за 2019. годину, предлог Одлуке о мањим монтажним објектима привременог карактера, Предлог измене и допуне плана генералне регулације „Привредна зона“, предлог Одлуке о одређивању процента јавног капитала града Ваљева у привредном друштву „Технохемија“ Београд који се приватизује и Предлог Правилника о изменама правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској управи града Ваљева, Заједничком правобранилаштву града Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и осечина, Служби интерне ревизије града Ваљева и Службе буџетске инспекције града Ваљева.

Програм пословања ЈКП „Водовод-Ваљево“ је усвојен на седници Скупштине града Ваљева 1. марта 2019. године, а разлог за његову измену и допуну  су  опредељена финансијска средства Одлуком о буџету града Ваљева за 2019. годину за реализацију Пројекта „Магистрални водовод Ваљево-Бранковина-прва фаза“. У ту сврху, на име изградње одржавања градске водоводне мреже предвиђена су средства у износу од 14.000.000,00 динара, а такође је из средстава овог предузећа опредељен износ од 1.040.000,00 динара.

Одлуком о мањим монтажним објектима привременог карактера, која је данас разматрана, прописују се услови и начин постављања и уклањања мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним и другим површинама, балон хала спортске намене, надстрешница за склањање људи у јавном превозу и пловила на водном земљишту на територији града Ваљева. Одредбе ове одлуке не примењују се на постављање мањих монтажних објеката привременог карактера за време одржавања градских манифестација.

Председник Радне групе за измену Одлуке о мањим монтажним објектима  привременог карактера Светислав Петровић, дипломирани инжењер саобраћаја, шеф Одсека за урбанизам, саобраћај и обједињену процедуру детаљно је образложио ову тачку дневног реда. Истакао је да се ради о потреби усклађивања одредаба одлуке са Законом о планирању и изградњи. Предложеном одлуком прецизније је регулисано постављање објеката на јавне и друге површине, а прецизирани су и услови за постављање других монтажних објеката. Одредбама ове одлуке прописано је да се мањи монтажни објекти постављају на основу програма које доноси Градско веће. По речима Петровића једина промена која је веома битна  је да су некада само киосци грађени на основу програма, а сада за све мање монтажне објекте треба да се раде програми постављања, а те програме постављања мањих монтажних објеката ће доносити Градско веће и након усвојеног програма од стране Градског већа издаваће се појединачна одобрења за локације које су на јавним површинама.

Утврђен је предлог измене и допуне плана генералне регулације „Привредна зона“.Такође је утврђен и предлог одлуке о одређивању процента јавног капитала града Ваљева у привредном друштву „Технохемија“ Београд који се приватизује.

Чланови Градског већа су на данашњој седници усвојили Правилник о изменама правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској управи града Ваљева, Заједничком правобранилаштву града Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и осечина, Служби интерне ревизије града Ваљева и Службе буџетске инспекције града Ваљева. У правилнику врши се измена у Одељењу за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине у Одсеку за заштиту животне средине, код радног места за мониторинг и унапређење животне средине у звању млађег саветника предлаже се промена услова – компетентности за попуњавање наведеног радног места. Уместо правних или економских наука стајаће друштвено-хумнанистичке науке.