Одржана 86. седница Градског већа

Почетак » Одржана 86. седница Градског већа » Актуелно » Одржана 86. седница Градског већа

На данашњој седници Градског већа разматрано је седам тачака дневног реда, које ће се наћи пред одборницима на наредном скупштинском заседању, које је планирано у другој половини јула.

Чланови Градског већа су разматрали и прихватили извештај о раду ЈКП „Водовод-Ваљево“ за 2018. годину. У извештају стоји да је било уредно снадбевање здравом пијаћом водом потрошача на територији града, приградских насеља Дивчибара и сеоских водовода „Кукаљ“, „Прскавац“ и „Г. Грабовица“. У току прошле године  извршено је преко 12.000 анализа узетих узорака у физичко хемијској лабараторији, као и 882 анализе у микробиолошкој лабараторији Водовода. Екстерне анализе квалитета сирове воде из резервоара и воде из дистрибутивне мреже у Ваљеву, на Дивчибарама и сеоским водоводима „Кукаљ“ и „Прскавац“ вршио је Завод за јавно здравље Ваљево. Сви узорци из резервоара и са дистрибутивне мреже у Ваљеву су указали да је квалитет воде био у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће, као и да је исправност узорака 100%.

Укупан број корисника производа услуга основне делатности је био на основу остварења претходне године и износио је 31.100 корисника у категорији физичких лица и 1000 корисника у категорији правних лица.

У току прошле године вршена је изградња нове као и реконструкција старе водоводне и канализационе мреже. У току прошле године вршена је изградња нове као и реконструкција старе водоводне и канализационе мреже. Укупно је реконструисано и изграђено водоводне мреже у вредности од 87.225.111,95 динара. Вредност радова на реконсртукцији водоводне мреже је износила 47.801.505,54 динара, док је вредност новоизграђене водоводне мреже 39.453.606,41 динара.  Наведени радови финансирани су из буџета града Ваљева  у износу од 51.745.076,90 динара, а 35.510.035,05 динара су средства ЈКП „“Водовод-Ваљево“. Такође у прошлој години ово предузеће је изводило радове на реконструкцији водоводне мреже на сеоским водоводима „Кукаљ“, „Прскавац“ и „Горња Грабовица“

Укупан број корисника производа услуга основне делатности је био на основу остварења претходне године и износио је 31.100 корисника у категорији физичких лица и 1000 корисника у категорији правних лица.

Укупно остварен приход у прошлој години износио је 478.872.689,32 динара што је за 10% веће од оствареног прихода у 2017. години и за 2% је мање од планираног прихода у 2018. години. Укупно остварени расходи у 2018. години износе 444.421.947,83 динара и за 5% су мањи од планираних, док су исти за 9% већи од остварења расхода у 2017. години. На основу остварених прихода и расхода у 2018. години исказан је позитиван финансијски резултат, односно нето добит у износу од 34.939.185,98 динара.

Утврђен нје предлог решења о давању сагласности на Одлуку о расподели добити ЈКП „Водовод-Ваљево“ Ваљево за 2018. годину.

На данашњем заседању разматран је и прихваћен од стране Градског већа Извештај о раду на пословима управљања и одржавања сеоских водовода „Кукаљ“, „Прскавац“ и „Горња Грабовица“ за 2018. годину ЈКП „Водовод Ваљево“.

Послови управљања и одржавања сеоских водовода „Кукаљ“, „Прскавац“ и „Г: Грабовица“ су поверени ЈКП „Вдовод-Ваљево“, који је у прошлој години снадбевао водом 1793 корисника прикључених на ова три сеоска водовода. У извештајномм периоду реализовано је 215 интервенција на сва три сеоска водовода и извођени су бројни радови у циљу побољшања водоснадбевања. Углавном је то било текуће одржавање и замена цевовода, уређење резервоара и црпних станица, замена неисправних водомера и вентила, као и спровођење неопходних рестрикција у снадбевању корисника. Укупни расходи одржавања ова три сеоска водовода у прошлој години износила су 17.583.420,00 динара. Износ од 2.998.020,00 динара су средства буџета града, а 14.585.400,00 динара су сопствена средства Водовода.

Утврђен је предлог Одлуке о поверавању послова снадбевања водом за пиће насељеног места Ваљевска Каменица са сеоског водовода Ваљевска Каменица. ЈКП „Водовод-Ваљево“ поверени су послови снадбевања водом за пиће насељеног места Ваљевска Каменица са сеоског водовода Ваљевска Каменица на период од четири године. Уговором, који ће закључити ЈКП „Водовод-Ваљево“ и корисници сеоског водовода Ваљевска Каменица, биће регулисана међусобна права и обавезе, која се односе на коришћење, висину накнаде за утрошену воду, контролу и наплату утрошене воде, расподелу расположиве количине воде и др.

Разматран је и прихваћен Извештај о раду ЈП за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни „Колубара“Ваљево за 2018. годину  и утврђен предлог решења о давању сагласности на Одлуку о расподели добити овог предузећа. Укупна инвестициона улагања у прошлој години износила су 152.579.644,00 динара и план је реализован са 17% и у складу је са опредељеним средствима.Од укупних инвестиционих улагања средства Републичког буџета износе 146.426.707,00динара, док је износ средстава Града  6.152.937,00 динара. Ово предузеће је у прошлој години, на основу остварених прихода и расхода, исказало позитиван финансијски резултат, нето добит у износу од 21.890.356,60 динара.

На данашњој седници дата је сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута ПУ „Милица Ножица“ Ваљево.