Одржана 87. седница Градског већа

Почетак » Одржана 87. седница Градског већа » Актуелно » Одржана 87. седница Градског већа

На данашњој седници Градског већа разматрано је четири тачке дневног реда, које ће се као и остале тачке са претходне две седнице Градског већа наћи пред одборницима на наредном 35. скупштинском заседању 19. јула 2019. године.

Чланови Градског већа су на даншњој седници разматрали  и прихватили Извештај  о извршењу буџета града Ваљева за првих шест месеци текуће године, који је у кратким цртама образложио руководилац Одељења за финансије Жељко Табашевић. „Одлуком о буџету града Ваљева за 2019. годину планирани су приходи и примања са нераспоређеним вишком прихода из ранијих година у износу 3.375.000.000 динара и 106.059.180,42 динара прихода из осталих извора  што укупно износи 3.481.059.180,42 укупних јавних средстава.

Планирани приходи у периоду јануар – јун 2019. године су увећани у складу са Законом о буџетском систему. Планирани приходи, примања и пренета неутрошена средства по шестомесечном извештају укупно износе 3.416.715.904 динара и 106.507.180,42 динара прихода из осталих извора што укупно износи 3.523.223.084,42 укупних јавних средстава. На дан 30. јуна приходи, примања и пренета средства износе 1.435.918.162,34 динара средстава буџета, док су приходи, примања и пренета неутрошена средства из осталих извора реализована у износу од 120.003.281,82 динара. Приходи и примања од продаје нефинансијске имовине реализовани су у износу од 1.396.494.271,63 динара односно 43,02% у односу на план. Текући приходи реализовани су у износу од 1.395.536.737,77 динара односно са 48,26% у односу на план. По Одлуци о буџету за 2019. годину планирани су укупни расходи и издаци на нивоу планираних прихода. Укупни расходи и издаци из средстава буџета су реализовани у износу од 1.381.063.922,22 динара, односно 40,42% у односу на план, док су средства из осталих извора реализована у износу од 26.084.782,555 динара, односно са 24,49% у односу на план. Стање средстава на рачуну за извршење буџета на дан 30. јуна текуће године износило је 54.854.240, 12 динара“, рекао је Табашевић.

На данашњем заседању разматран је и утврђен предлог Ценовника за извођење радова субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање на територији града Ваљева. Ценовником се утврђују цене за извођење радова субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање на отклањању последица елементарних непогода, на територији града Ваљева, у складу са Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама. На снази је још увек ценовник из 2014. године и у њему су примењене цене које су испод нивоа цена за редовно одржавање и изградњу путева које су садржане у ценовнику ЈП „Путеви Србије“ из 2012. године. У постојећем ценовнику који је на снази нису узете у обзир ни специфичности радова на отклањању последица елементарних непогода. Од 2012. године дошло је до поскупљења и горива и осталих инпута који утичу на формирање цене радова, па је из тих разлога и неопходно донети и усвојити нови ценовник који би био адекватан, с тим што треба унети и специфичне услове у којима се ови радови изводе, а који се далеко разликују у односу на послове изградње и редовног одржавања путева. Цене су формиране по методологији обрачуна цена ЈП „Путеви Србије“. Овим Ценовником се утврђују врсте радова, јединичне цене и јединице мере за радове који се предузимају у циљу отклањања последица елементарних непогода.

Чланови Градског већа на данашњем заседању су утврдили предлог Одлуке о преносу права коришћења зграда у Улици др Питовића бр. 6 , Предшколској установи „Милица Нжица“ Ваљево. Како ПУ „Милица Ножица“ Ваљево недостају потребни објекти за пријем деце предшколског узраста и из године у годину одређени број деце остане неуписан у вртић, управо због смештајних капацитета, то ће објекат старе ОШ „Милован Глишић“, након потребне адаптације и реконструкције  за потребе смештаја деце у вртић, у великој мери решити проблем недостатка смештајних капацитета ове предшколске установе, чиме ће се решити вишегодишњи проблем уписа деце у вртић.

Члан Савета за безбедност саобраћаја на путевима града Ваљева уместо досадашњег Ивана Јаковљевића биће Јелена Јевтовић­.