Одржана 90. седница Градског већа

Почетак » Одржана 90. седница Градског већа » Актуелно » Одржана 90. седница Градског већа

На данашњој седници Градског већа разматрано је 17 тачака дневног реда. Чланови Градског већа су на данашњој седници разматрали предлоге одлука  о усвајању Локалног акционог плана за здравствену заштиту, за унапређење становања, и за запошљавање Рома и Ромкиња за период 2019.-2023.године.

Локални акциони план за здравствену заштиту Рома и Ромкиња је документ који пружа активну подршку Ромима и Ромкињама за укључивање у здравствени систем, подизање нивоа квалитета здравствене заштите, пружање квалитетне здравствене заштите овој популацији, посебно деци и женама, превентивне неге и услуге здравствене заштите под истим условима под којима су оне доступне остатку становништва, затим укључивање квалификованих Рома и Ромкиња у програме здравствене заштите који се односе на њихову заједницу, кад год је то могуће.

Локални акциони план за унапређење становања Рома и Ромкиња за период 2019.-2023.године, а према Стратегији за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2018-2025, најзначајнији проблеми у вези становања Рома и Ромкиња су непостојање урбанистичко планске документације за ромска насеља у јединицама локалне самоуправе,  нерегулисан имовинско-правни статус парцела и објеката, неопремљеност подстандардних ромских насеља адекватном комуналном инфраструктуром и другим сервисима, што има за последицу значајан проценат неприкључења објеката на комуналну инфраструктуру, затим лош квалитет постојећих објеката, физичка небезбедност и лош стамбени комфор и неуређеност као  и недостаци социјалног становања. Локалним акционим планом утврђују се приоритети у вези становања Рома и Ромкиња у Ваљеву и то кроз легализацију парцела и стамбених објеката у неформалним ромским насељима, затим побољшање постојећих стамбених објеката саграђених од слабих материјала,опремање насеља одговарајућом комуналном инфраструктуром и прикључивање стамбених објеката и унапређење путне инфраструктуре према и унутар насеља и уличне расвете.

Стратегија наглашава да су области рада и запошљавања за ромску популацију од посебне важности, јер радом којим се остварује зарада и приход, с једне стране се утиче на повећање економске самосталности и личног и породичног стандарда, а с друге стране, путем запошљавања, на посебан начин се утиче на социјалну инклузију Рома и Ромкиња. Приоритети ЛАП-а за запошљавање Рома и Ромкиња су: повећање капацитета радно способних Рома и Ромкиња за запошљавање, повећање стопе запослености радно способних Рома и Ромкиња кроз јавне радове, запошљавање у јавном сектору и кроз самозапошљавање и оснаживање цивилног сектора у запошљавању Рома и Ромкиња.

Ови документи предвиђају активности, очекиване резултате активности, индикаторе резултата, средства верификације и носиоце активности. За активности у овој години нису потребна финансијска средства тако да Одлуком о буџету за 2019. годину и нису планирана средства за реализацију горе поменутих локалних акционих планова Рома и Ромкиња. За сваку наредну годину средства ће бити планирана у складу са одлуком о буџету и планираним активностима за ту годину.

Разматрани су и усвојени од стране Градског већа Извештаји о реализацији програма пословања ЈП за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни „Колубара“ из Ваљева, ЈКП „Видрак“, ЈКП „Водовод-Ваљево, ЈКП „Полет“ и ЈКП „Топлана-Ваљево“  за период  од 01. јануара до 30. јуна 2019. године.

Утврђен је и предлог решења о давању сагласности на одлуку о цени воде за Ваљевску Каменицу ЈКП „Водовод-Ваљево“. Цена услуге за испоруку воде у Ваљевској Каменици износи 59,51 динар по кубном метру, без обрачунатог ПДВ-а, а нове цене услуга за испоруку воде примењиваће се по добијању сагласности од стране оснивача.

Такође су чанови Градског већа су утврдили и предлог измене програма коришћења средстава за предузимање превентивних мера за смањење ризика од елементарних непогода у 2019. години.

На данашњем заседању разматран је и усвојен Правилник о изменама и допунама правилника о организацији и систематизацији радних места  у Градској управи града Ваљева, Заједничком правобранилаштву града Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина, Служби интерне ревизије града Ваљева и Служби буџетске инспекције града Ваљева. По речима заменика начелника Градске управе Драгане Ђенић овим правилником се не мења број запослених, већ се у два одељења због стицања услова мењају звања запослених.

Разматрани су и предлози решења о давању сагласности на одлуку Комисије за утврђивање основа и висине накнаде штете настале услед уједа паса луталица. Зорану Пивићу из Веселиноваца биће исплаћено 69.620,00 динара на име накнаде штете услед угинућа домаћих  животиња –уматичених оваца од уједа паса луталица, а Милоју Петровићу из Доње Грабовице, биће исплаћено 51.320,00 динара на име накнаде штете услед угинућа домаћих животиња-оваца од уједа паса луталица.

Градско веће, на данашњем заседању донело је закључак о раскиду Уговора за израду софтверског решења за вођење катастра путева / улица са категоризацијом на територији града Ваљева, који је Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове Ваљево закључила са групом понуђача коју чине привредна  друштва  „Планет Софт“ доо Београд, „Планет Софт“ доо Бања Лука, БиХ и Инова „Информатички инжењеринг „доо Бања Лука 9. маја 2017. године.

 ­