Одржана 91. седница Градског већа

Почетак » Одржана 91. седница Градског већа » Актуелно » Одржана 91. седница Градског већа

На данашњој седници Градског већа разматрано је 17 тачака дневног реда. Чланови Градског већа су усвојили Други ребаланс буџета града Ваљева за 2019. годину. Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Ваљева за 2019. годину планирани су приходи и примања у износу од 3.375.000.000 динара средстава из буџета града и 119.185.639,49 динара средстава из осталих извора буџетских корисника. Ребалансом планирана средства буџета града су смањена за 57.397.518 динара, односно  за 1,67%, док су средства из осталих извора буџетских корисника повећана за 12.384.330,67 динара, односно за 11,60%. Корекција планираних прихода је дошла због законске обавезе да у случају када виши орган власти определи нижем нивоу власти наменска средства, као и у случају уговарања донација, локални орган отвара одговарајуће апропријације за извршавање издатака. По овом основу је буџет града Ваљева увећан за износ од 57.397.518 динара за реализацију програма које реализују Градска управа Ваљево, ПУ „Милица Ножица“, Туристичка организација Ваљева, установе културе, а које финансирају надлежна министарства.

Структура прихода и примања је ревидирана на основу остварених прихода буџета града за период јануар-август текуће године, као и корекције пренетих средстава из претходне године по основу завршног рачуна буџета града Ваљева.

Јавни расходи и издаци су планирани у износу од 3.375.000.000 динара као и 119.185.639,49 динара расхода и издатака из других извора.

Усвојена друга измена Плана комуналне изградње и одржавања објеката комуналне инфраструктуре града Ваљева за 2019. годину, за шта је издвојено 859.837.000 динара. Измењене су позиције у оквиру програма за одржавање јавних зелених површина, водоснабдевање и јавну расвету, за пројектовање и изградњу индустријске зоне, за пројектовање, проширење и изградњу фекалне канализације и за путну инфраструктуру.

Чланови Градског већа су гласали за одлуке о одржавању улица и путева, којом се уређују услови и начин обављања ове комуналне делатности, о обезбеђењу јавног осветљења, о одржавању чистоће на површинама јавне намене, о одржавању јавних зелених површина, о управљању јавним паркиралиштима, гробљима и сахрањивању. Разлози за доношење ових одлука су садржани у потреби усклађивања са  Законом о комуналним делатностима.

Допуњене су одлуке о погребној делатности, о обављању зоохигијене и о димничарским услугама. Одлуком је одређено лице надлежно за оверу обрачуна средстава за исплату зарада запослених у јавним предузећима, чији је оснивач град Ваљево, као и о начину овере обрачуна.

Измењена је одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему града Ваљева за 2017. годину у деловима који се односе на Центар за културу Ваљева и ЈКП „Водовод– Ваљево“.

Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Ваљева је измењен у неколико делова. Због добијене ниже каматне стопе од планиране (1,5 милиона динара) потребно је мање средстава (1,2 милиона) за јавну набавку за суфинансирање камате за пољопривредне кредите. Због великог интересовања за мере руралног развоја повећан је износ са 17.400.000 на 19.894.000 динара.

Усвојен је правилник о критеријумима и поступку за доделу подстицајних средстава у пољопривреди. Дата је сагласност на Одлуку о расподели добити Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни „Колубара“ за 2018. годину.  Нето добит предузећа за 2018. годину је 21.890.356,60 динара који ће у 2019. години бити распоређени у складу са Одлуком о буџету града Ваљева да део добити од 10%, односно 2.145.254,95 динара буде уплаћен општинама оснивачима, део добити од 10% запосленима по основу доприноса запослених пословном успеху, а остатак од 80%, односно 17.512.258,28 динара биће употребљен за улагање у основна средства и за финансирање инвестиција.

Дата је сагласност на Одлуку о кредитном задужењу ЈКП „Топлана-Ваљево“ за краткорочни кредит од 90 милиона динара, са роком доспећа до 9 месеци, који ће се употребити за набавку енергената. ЈКП „Топлана“ има сезонски караткер пословања, који утиче на новчани ток предузећа. Предузеће остварује негативан новчани ток у периодима грејне сезоне, док у периодима између грејних сезона бележи значајан позитиван новчани ток. Авансним плаћањем енергената оствариће се значајне уштеде због повољније цене која се добија, па ће трошкови каматне стопе од 4,5% годишње бити незнатни у односу на уштеде које ће остварити, стоји у образложењу одлуке о задужењу коју је донео Надзорни одбор овог предузећа.