Одржана 94. седница Градског већа

Почетак » Одржана 94. седница Градског већа » Актуелно » Одржана 94. седница Градског већа

Градско веће на данашњем заседању је разматрало и прихватило Извештај Стручног тима за смањење аерозагађења на територији града Ваљева са предлогом мера и активности које се могу примењивати у наредном периоду, кao и Програм контроле квалитета ваздуха за град Ваљево у 2020. и 2021. години. Заменик председника стручног тима за смањење аерозагађења, члан Градског већа Жарко Ковач је појаснио контролу квалитета ваздуха у граду, праћење утицаја загађеног ваздуха, мерна места као и предлог мера и активности које се могу примењивати у наредном периоду. Оно што није наведено у извештају су метеоролошки фактори, то су утицаји високог и ниског ваздушног притиска. То драстично утиче, а разликује се од града до града. Рађена је анализа за Београд и процењено је да су утицаји чак до 90 посто.Разматран је предлог Одлуке о просечној цени квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину на територији града Ваљева. Просечна цена одговарајућих непокретности по зонама на територији града Ваљева утврђена је на основу цена остварених у промету одговарајућих непокретности у периоду од 1. јануара до 30. септембра 2019. године. Овом одлуком су утврђене просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности. На територији града Ваљева скупштинском одлуком је одређено пет зона за утврђивање пореза на имовину у зависности од комуналне опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима града, са радним зонама и другим садржајима у насељу и то: прва, друга, трећа, четврта и пета зона, с тим да је прва зона утврђена за најопремљенију зону.На дневном реду данашњег заседања нашао се и предлог Одлуке о минималним еколошким и економским условима које мора да испуњава Постројење за пречишћавање отпадних вода за насељено место Дивчибаре, као и за пречишћавање отпадних вода за делове насељеног места Ваљево. Овом одлуком утврђују се минимални еколошки и економски услови које мора да испуњава постројење за пречишћавање отпадних вода, који услед техничких могућности не могу да се прикључе на градско постројење за прераду отпадних вода. Постројења треба да испуњавају строге ЕУ стандарде за заштиту животне средине због очувања природних добара на подручју Дивчибара и околине. Приликом изградње наведених постројења примениће се савремене технологије пречишћавања отпадних вода, како би се уз ефикасан и равномеран рад добио квалитет пречишћене воде до степена квалитета сагласно Уредби о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање и који неће угрозити прописани квалитет воде у рецепијенту.Одлуком о скидању усева са пољопривредног земљишта у државној својини које се налази на територији града Ваљева се уређује поступак и начин скидања усева са пољопривредног земљишта у државној својини којим располаже и управља Република Србија преко Министарства пољопривреде и заштите животне средине и које је обухваћено Програмом заштите, уређења и и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Ваљева, а које се без правног основа користи правно или физичко лице за пољопривредну производњу, а за коришћење тог земљишта претходно није извршило обавезу плаћања у складу са законом.

Утврђен је предлог Одлуке о изменама и допунама одлуке о већем обиму права породице са децом и о финансијској подршци за подстицање рађања деце. Разлог за доношење ове одлуке је усклађивање одредаба одлуке са Законом о финансијској подршци породица са децом и Одлуком о градској управи града Ваљева. Долази до промене новчане исплате. Породиљи која је родила  дете 1. и 14. јануара тако да ће уместо досадашњих 20.000,00 динара, тај износ бити 50.000,00 динара. Такође деца корисника новчане социјалне помоћи имају право на накнаду трошкова боравка у Предшколској установи на основу Закона о финансијској подршци породици са децом.Утврђена је допуна Одлуке о одржавању чистоће на површинама јавне намене. Убудуће надзор над спровођењем ове одлуке поред Одељења за локални развој, привреду и комуналне послове ће обављати и Одељење за грађевинско земљиште и инфраструктуру, чиме ће се постићи ефикаснији и целовитији надзор над обављањем ове комуналне делатности.

Град Ваљево и Туристичка организација Ваљево ће са Градом Зрењанином потписати нацрт Протокола који би се закључио између ова два града, а тиче се изградње објекта на катастарској парцели на Дивчибарама.Усвојена је и допуна Правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској управи, Заједничком правобранилаштву града Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина, Служби интерне ревизије и Служби буџетске инспекције града Ваљева.

О предлозима ових одлука које је утврдило Градско веће, одборници Скупштине града Ваљева изјасниће се на наредној седници локалног парламента.