Одржана 95. седница Градског већа

Почетак » Одржана 95. седница Градског већа » Актуелно » Одржана 95. седница Градског већа

На данашњем заседању Градског већа прихваћено је решење о давању сагласности на измене и допуне програма пословања Јавног комуналног предузећа „Полет“ Ваљево за 2019. годину. Разлози за доношење измена и допуна програма пословања JКП „Полет“ су усаглашавање са изменом и допуном Одлуке о буџету града Ваљева за 2019. годину – други ребаланс, измене појединих позиција у оквиру укупних прихода и расхода и инвестиционих одлагања. Укупни приходи овом изменом смањени су за 3.740.000,00 динара у односу на план и износе 38.260.000,00 динара. Овом изменом програма одустало се од реализације радова на покривању и уређењу дела Робне пијаце са израдом пројектне документације која је била планирана у износу од 4.000.000,00 динара.

Разматрано је и донето решење о давању сагласности на другу измену и допуну програма коришћења субвенција Јавног комуналног предузећа „Полет“ Ваљево из буџета града Ваљева за 2019. годину. У оквиру текућих субвенција планираних у укупном износу од 7.000.000,00 динара, овом изменом програма смањена су опредељена средства за износ од 3.260.000,00 динара. Ова средства су намењена за одржавање текуће ликвидности предузећа. Како у предвиђеном року нису реализована средства стимулативних отпремнина за добровољан одлазак запослених у износу од 3.000.000,00 динара, овом изменом се одустаје од реализације у 2019. години. Средства капиталне субвенције за радове на покривањеу и уређењу Робне пијаце са израдом пројектне документације овом изменом нису планирана.

Дата је сагласност на измену и допуну програма пословања јавног предузећа „Видрак“ Ваљево за 2019. годину. Разлози за доношење измене и допуне програма пословања су додатно опредељена средствима по Одлуци о изменама и допунама буџета града Ваљева за 2019. годину – други ребаланс, којим су опредељена додатна средства за одржавање јавних зелених површина у укупном износу од 7.000.000,00 динара са ПДВ – ом на позицији набавка садница декоративног шибља, ниских и полеглих четинара и одржавање.  Разлог за измену и допуну програма пословања су додатно опредељена средства по потписаном споразуму о партнерству између водећег корисника КЈПК „Рад“ Сарајево и ЈКП „Видрак“ Ваљево за спровођење пројекта „SWIM UPGRADING“. Пројектом је предвиђена набавка аутосмећара вредности од 12.870.000,00 динара, аутоцистерне  вредности од 11.700.000,00 динара  и  2000 комада кућних посуда за одлагање отпада  вредности од 7.020.000,00 динара. Такође су опредељена и средства за трошкове за особље корисничке подршке и вођења пројекта и за трошкове промотивног материјала.

Донета је Одлука о уређењу“ Ски центра“ на Дивчибарама. Град Ваљево као закупац са једне стране и „Кеј инвест некретнине“ д.о.о. Ваљево као закупац са друге стране, закључили су уговор о закупу „Ски центра Дивчибаре“ – објекта ски стазе са двосежном жичаром „Црни врх“. Закупац се обратио захтевом у коме наводи да објекти који су предмет закупа нису више прикладни за коришћење и не одговарају потребама. Зарад тога појавила се неопходност за преуређење истих и изградњи нових у циљу побољшања туристичке понуде на Дивчибарама.

Утврђен је предлог Одлуке о умањењу почетне вредности непокретности. Увидом у лист непокретности бр. 893 КО Ваљево, утврђено је да је стан бр. 1, површине 29,61 м2, који се налази у саставу стамбене зграде уписане као објекат бр. 4, постојеће на катастарској парцели бр. 2862/21 КО Ваљево, уписан као јавна својина града Ваљева. Како се ради о неусловном и некомфорном стану, Град нема интереса да улаже финансијска средства за његову реконструкцију, те је одлучено да се у поновљеном поступку јавног оглашавања са умањеном вредношћу приступи отуђењу наведеног стана.

Изгласана је измена Одлуке о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Ваљеву. Комисија за оцену годишњих и посебних програма у области спорта разматрајући предлоге Годишњих програма за 2020. годину уочила да би примена критеријума утицала на квалитет одобрених програма спортских организација предложила је измену наведене одлуке.

Чланови Градског већа разматрали су предлог програма постављања киоска. Овим програмом се одређује постављање киоска на површинама јавне намене и другим површинама на датим локацијама на територији града Ваљева. Локација у смислу овог програма јесте земљиште на површинама јавним и другим која се даје на коришћење ради постављања киоска. Јавна површина је простор одређен планским документом за уређивање и изградњу објеката јавне намене или површина јавне намене за коју је предвиђено утврђивање јавног интереса, у складу са посебним законом: улице, тргови, паркови и друго. Кисоке могу постављати правна и физичка лица, под условом прописаним одлуком о мањим монтажним објектима привременог карактера. Законом о планирању и изградњи прописано је да се постављање и уклањање мањих монтажних објеката привременог карактера врши на основу програма које доноси локална самоуправа.

Донета је одлука о расписивању јавног позива за учешће у јавној расправи о нацрту Локалног антикорупцијског плана за град Ваљево. Јавни позив са програмом јавне расправе и нацртом Локалног антикорупцијског плана за град Ваљево објавити на интернет страници града Ваљева, www.valjevo.rs. Рок за спровођење јавне расправе, важне информације о активностима које се планирају у оквиру јавне расправе, информације о начину достављања предлога, сугестија, иницијатива и коментара, као и други подаци од значаја за спровођење јавне расправе садржани су у Програму јавне расправе, који је саставни део јавног позива.

Разматран је Програм јавне расправе о нацрту Локалног антикорупцијског плана за град Ваљево. Градско веће спроводи јавну расправу о нацрту Локалног антикорупцијског плана за град Ваљево у периоду од 29. новембра до 13. децембра 2019. године. Учесници у јавној расправи су грађани, удружења, стручна и остала јавност као и сви остали заинтересовани субјекти.

Донет је закључак о условима и начину регулисања старог дуга за неизмирене комуналне услуге као и роковима измирења новчаних обавеза за комуналне услуге Опште болнице Ваљево.