Одржана јавна расправа о нацрту буџета града Ваљева за 2020. годину

Почетак » Одржана јавна расправа о нацрту буџета града Ваљева за 2020. годину » Актуелно » Одржана јавна расправа о нацрту буџета града Ваљева за 2020. годину

На јавној расправи о нацрту буџета града Ваљева за 2020. годину, која је одржана данас у Великој сали Скупштине града, презентован је буџетски план за наредну годину. Предлог нацрта Одлуке о буџету су на расправи представили руководилац Одељења за финансије Жељко Табашевић и руководилац Одељења за локални развој, привреду и комуналне послове Тијана Тодоровић. Поред бројних грађана, расправи су присуствовали заменик градоначелника др Зоран Живковић, помоћник градоначелника Никола Радојичић, председник Скупштине Града Милорад Илић, као и руководиоци Одељења у Градској управи. Најважнији градски финансијски документ на јавној расправи представио је руководилац Одељења за финансије Жељко Табашевић. По представљеном нацрту предлога укупна јавна средства за наредну годину износе 3.496.318.862,62 динара. Највећи удео имају текући приходи који износе 3.120.150.000,00 динара и чине 91,90 процената, затим следе примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 139.850.000,00 динара и пренета неутрошена средства која чине 135.000.000,00 и износе 3,98 процената. Порез на доходак, добит и капиталне добитке износи 1.706.600.000,00, порез на имовину 475.000.000,00, донације и трансфери 388.050.000,00, други приходи 391.500.000,00, порез на добра и услуге 118.500.000,00, други порези 40.000.000,00 и меморандумске ставке за рефундацију расхода 500.000,00 динара.Према Закону о буџетском систему, буџет је програмски и троши се према 17 предвиђених ставки. Становање, урбанизам и просторно планирање у износу од 6.500.000,00, комуналне делатности 357.500.000,00, локални економски развој 97.882.339,92, развој туризма 65.668.000,00, пољопривреда и рурални развој 65.100.000,00, заштита животне средине 62.271.500,00, организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 585.550.000,00, предшколско васпитање и образовање 526.070.000,00, основно образовање и васпитање 197.295.000,00, средње образовање и васпитање 96.443.000,00, социјална и дечја заштита 183.906.000,00, здравствена заштита 76.700.000,00, развој културе и информисања 261.133.700,00, развој спорта и омладине 185.601.000,00, опште услуге локалне самуоправе 626.812.207,70, политички систем локалне самоуправе 71.886.115,00, енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије 30.000.000,00 динара.Руководилац Одељења за локални развој, привреду и комуналне послове Тијана Тодоровић говорила је о предвиђеним капиталним пројектима за 2020 – 2021.  годину  и то: Саобраћајница кроз Привредну зону 2,5 км са кружним током, канализацијом, водоводном мрежом, атм. канализацијом и телефонским инсталацијама у износу од 325 милиона динара. Студија развоја Привредне зоне је завршена. Уређење ИЗ „Стефил“, опремање нове парцеле у Привредној зони и прикључење саобраћајнице кроз Привредну зону на М4 планирано је за 2021. годину у износу од 185 милиона динара.

Планирано је пројектовање и изградња трафостанице 35/10 кВ. Студија урбанизација насеља Колубара је завршена. Пројектовање и експропијација за улицу Мирка Обрадовића која иде до Обилазнице је завршено, а планиран је наставак изградње и  кружни ток, као и Улица од моста Н. Интернираца ка путу кроз Привредну зону. Програм  смањења губитака у градској мрежи водовода Ваљево у износу од 25 милиона динара, постројење за прераду отпадне воде на Дивчибарама – израда економске студије, исплативости технологије прераде отпадних вода – Дивчибаре је завршена, постројење за прераду отпадне воде на Дивчибарама – пројектовање и извођење радова у износу од 144 милиона динара из буџета Републике и донација, а планирана је и израда пројектно техничке документације наводнавања села Стубо Ровни.Руководилац Одељења за грађевинско земљиште и инфраструктуру Зоран Трифуновић након презентованог нацрта Одлуке о буџету за 2020. годину, одговарао је на постављена питања из његове надлежности.

Нацрт Одлуке о буџету града Ваљева за 2020. годину објављен је на интернет страници града Ваљева www.valjevo.rs, а све предлоге, коментаре и сугестије грађани могу доставити до 20. децембра.

Након одржане данашње расправе, а на основу предлога и мишљења грађана и осталих учесника, сада предстоји доношење предлога Одлуке о буџету за 2020. годину.