Одржана прва седница Градског већа

Почетак » Одржана прва седница Градског већа » Актуелно » Одржана прва седница Градског већа

Прва седница Градског већа одржана је данас у сали Скупштине града Ваљева. На дневном реду је било 15 тачака. Најважнији предлог који се нашао пред новим сазивом чланова Градског већа била је Oдлука о завршном рачуну града Ваљева за 2019. годину.

Консолидованим завршним рачуном буџета града Ваљева за 2019. годину оствaрени су приходи и примања од 3.136.258.615,21 динара. Расходи, капитални издаци и издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине, као и расходи из осталих извора износили су 3.100.300.398,95 динара. Разлика између прихода и расхода буџета износи 9.397.846,19 динара, док разлика између прихода и расхода из осталих извора износи 26.560.370,08 динара.

Укупна актива на дан 31. децембра 2019. године је износила 9.052.570 динара. Буџетски суфицит је износио 35.958 динара. У извештају о капиталним издацима и примањима консолидованог рачуна буџета од 1. јануара до 31. децембра 2019. године утврђена су укупна примања од 23.347 динара и укупни издаци од 518.136 динара, односно исказан је мањак примања у износу од 494.798 динара. У извештају о извршењу консолидованог рачуна буџета за прошлу годину је утврђен вишак новчаних прилива од 35.958 динара, као разлика између укупних прихода (3.136.258) и укупних расхода и издатака (3.100.300 динара). Укупан утврђен буџетски суфицит буџета града Ваљева за 2019. годину износи 35.958.216,26 динара.

Друга тачка дневног реда је било усвајање Извештаја о извршењу буџета града Ваљева за период јануар – јун 2020. године. Планирани приходи су износили 3.771.884.381,90 динара. У овом периоду су приходи увећани и износе 3.821.856.333,73 динара.

Расходи и издаци су реализовани у износу од 1.221.987.448,06 динара и реализована су са 33,34% у односу на план. Средства из осталих извора су реализована у износу од 40.740.334,66 динара, што је 26% у односу на план. Стање на рачуну за извршење буџета на дан 30. јуна текуће године је износило 174.844.834,27 динара.

Ван снаге је стављен Закључак о привременој обустави извршења појединих расхода. Овај закључак је усвојило Градско веће у претходном сазиву, на седници од 13. августа. Имајући у виду да су започете активности на изради измена одлуке о буџету града за 2020. годину и да су директни и индиректни корисници већ доставили усклађене предлоге својих финансијских планова, стављен је ван снаге овај закључак о привременој обустави извршења појединих расхода.

Дата је сагласност на предлог Одлуке о изменама и допунама Правилника о условима и поступку уписа деце у Установу од 28.05.2020. године. Предлог Одлуке доноси терминилошку промену коју је утврдио Закон о основама система образовања и васпитања и Закон о предшколском васпитању и образовању, тако што термин „старатељ“ замењује термином „други законски заступник“. Такође, почев од конкурса за упис деце 2020. године, посредством е управе РС, у Предшколску установу имплементиран је сервис „Е вртић“, односно дата је могућност подношења електронске пријаве за упис детета у Предшколску установу.

Донета је Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата постављених лица и то начелника и заменика начелника Градске управе Ваљева.

Чланови Градског већа су прихватили измену Решења о образовању жалбене комисије града Ваљева, којом ће председавати Мирослав Пимић.

Градско веће усвојило је одбијање жалбе изјављене против решења Градске управе града Ваљева, Одељења за друштвене делатности као неосноване. Овим решењем, одбијен је захтев за признавање права на накнаду трошкова боравка малолетног детета у Предшколској установи „Милица Ножица“, као и жалбе Кинг – Комерц Експрес – Импорт д.о.о. Ваљево изјављене против решења Градске управе града Ваљева, Одељења за имовинске послове и општу управу, као неосноване.Овим решењем одбијен је захтев „Кинг Комерц“ д.о.о. Ваљево за извршење коначног решења Градске управе града Ваљева, Одељења за имовинске послове и општу управу о исељењу из станова који се налазе у саставу зграде означене као зграде бр. 2 у улици Карађорђева бр. 107.

Последњих пет тачака које су биле на данашњем дневном реду односиле су се на разматрање предлога решења о давању сагласности на Одлуку комисије за утврђивање основа и висине накнаде штете настале услед уједа паса луталица. Чланови Градског већа усвојили су и одобрили исплате за свих пет решења.