Одржана седница Градског већа

Почетак » Одржана седница Градског већа » Актуелно » Одржана седница Градског већа

На седници Градског већа, утврђен је предлог одлуке о успостављању сарадње града Ваљева са општинама у сливу Колубаре. У одлуци стоји да Град Ваљево успоставља сарадњу са градовима и општинама у сливу Колубаре у циљу смањивања заједничких ризика и брзог опоравка након елементарних непогода и других несрећа. Специфични циљеви сарадње градова и општина у сливу Колубаре биће развој јединица цивилне заштите опште намене, прикупљање, обрада и размена података између градова и општина и републичких установа о хазардима, изложености хазардима, осетљивости на хазарде и капацитетима за одговор и брз опоравак, заједничко планирање и спровођење инфраструктурних мера у складу са препорукама, студијама и анализама за проблем поплава у сливу Колубаре, оцењивање сеизмичког хазарда, јачање хоризонталне вертикалне комуникације ради унапређења система ране најаве, развој стратегије планирања финансијских средстава и унапређења процеса процене штете и обнове после елементарне непогоде.Кад ова одлука ступи на снагу, градоначелник Ваљева потписаће Протокол о сарадњи градова и општина у сливу Колубаре. Доношењем ове одлуке створиће се нови услови, и на основу будуће сарадње са градовима и општинама слива Колубаре, као и сарадње са надлежним републичким институцијама, средствима јавног информисања, привредом, организацијама грађанског друштва, дипломатско-конзуларним представништвима, међународним организацијама и установама, да град Ваљево квалитетније приступи процесима смањења и управљања ризицима као и условима за брзо и ефикасно отклањање последица елементарних и других непогода.

Чланови Градског већа су дали сагласност на програме пословања ЈКП „Топлана-Ваљево“, ЈКП „Водовод-Ваљево“ и ЈКП „Видрак“Ваљево за 2017. годину.

Утврђен је и предлог одлуке о измени одлуке о поверавању послова управљања и одржавања сеоских водовода „Кукаљ и Прскавац“ ЈКП „Водовод-Ваљево“. Разлог за доношење поменуте одлуке је постојање потребе да се послови управљања и одржавања сеоских водовода „Кукаљ“ и „Прскавац“ и даље континуирано обављају, како би се у потпуности уредило функционисање и одржавање, чије уређење је почело 2008. године. Одлуком о поверавању послова управљања и одржавања сеоских водовода „Кукаљ“ и „Прскавац“ ЈКП „Водовод-Ваљево“ послови управљања и одржавања ова два сеоска водовода поверени су ЈКП „Водовод-Ваљево“ на период од осам година, а како тај период истиче 26. децембра па  је потребно да се постојећа одлука измени, тако да се поверавање врши на укупно 10 година, а постоји потреба  да се ови послови и даље обављају на досадашњи начин.

Чланови Градског већа су дали сагласност на Програм управљања и одржавања сеоских водовода „Кукаљ“ и „Прскавац“ у 2017. години, ЈКП „Водовод-Ваљево“, који је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Водовод-Ваљево“.

Утврђен је и предлог кадровског плана органа града Ваљева и служби основаних према посебним законима.

Образована је Комисија за припрему нацрта одлуке о радном времену. Председник  комисије је помоћник градоначелника Мирослав Пимић, а секретар комунални инспектор Љиљана Радојевић и још тринаест чланова. Комисија  има задатак да размотри услове за функционисање угоститељских, трговинских и занатских објеката у граду, прописано радно време за ове објекте и да након сагледавања општег стања у предметној области предложи најоптималнија решења и да у складу са тим припреми нацрт одлуке о радном времену. Образовањем ове комисије стварају се услови да се на целовит начин сагледа стање у области коју регулише одлука о радном времену.