Олакшане процедуре за грађане

Почетак » Олакшане процедуре за грађане » Вести » Олакшане процедуре за грађане

Службе града Ваљева су спремне за примену одредби измењеног Закона о општем управном поступку, које су данас ступиле на снагу.

Новим изменама закона предвиђено је, у складу са начелима делотворности и економичности поступка, да орган може од странке да захтева само податке који су неопходни за њену идентификацију и документе који потврђују чињенице о којима се не води службена евиденција, док се увид у податке о којима се води службена евиденција, њихово прибављање и обрада врше по службеној дужности. Ако службену евиденцију води други орган, орган који води поступак дужан је да хитно затражи податке, а замољени орган да бесплатно уступи податке у року од 15 дана, ако није друкчије прописано. Ако се тражени подаци могу добити електронским путем, замољени орган их доставља у најкраћем року.

То значи да ће изводи из матичне књиге рођених, уверање о држављанству и докази о пребивалишту, документа за који нема потребе да се посебно траже, када странка подноси захтев за остваривање права.

„Акценат се даје на управне поступке, о прибављању евиденције која се води по службеној дужности и за оне чињенице које су битне за решавање управног поступка. Странка треба да да одобри да је сагласна да орган прибавља податке у њено име. Ми смо поптпуно спремни за примену овог закона. Ово је једна новина, која ће олакшати грађанима процедуре. Очекујемо да ће размена података између државних органа и локалне самоуправе тећи без проблема, јер постоји обавеза лица која воде управни поступак, да у року о 15 дана прибави потребне податке, као и замољеног органа од кога се подаци траже, да у том року достави податке. За непоступање су предвиђене прекршајне казне, које нису мале.

Све ово се ради уз надзор Министарства државне управе и локалне самоуправе, добили смо упутства и та упутства ће се стално допуњавати, у зависности од проблема на које будемо наилазили. Таксе за податке који се прибављају по службеној дужности се не наплаћује од грађана. Уколико странка поднесе захтев за остваривање права на дечји додатак, дужни смо да обавимо увид и прибавимо податке по службеној дужности из евиденције за извод из матичне књиге рођених и венчаних и грађани су ослобођени плаћања тих такси. Ми смо најбвише сарађивали са Републичким геодетским заводом, када се ради о обједињеној процедури и нисмо имали никаквих проблема. Не би требало да буде проблема ни са другим институцијама. Службеници у месним канцеларијама ће странци предочити да смо овлашћени да прибављамо податке по службеној дужности и упознати их са тиме, а странка ће потписати изјаву да је са тиме сагласна, или може да се одлучи да сама прибави податке, као и до сада. Грађани треба да схвате да се ово не односи на било какав захтев који подносе у локалној самоуправи, већ само за управне поступке“, објаснила је Јелица Стојановић, начелница Градске управе за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове града Ваљева.