Поплаве централна тема заседања Градског парламента

Почетак » Поплаве централна тема заседања Градског парламента » Вести » Поплаве централна тема заседања Градског парламента

Пре почетка рада по усвојеном дневном реду седнице, одборници Скупштине града су дозволили представницима синдиката „Градца“ и МЗ „Горић“ да изнесу своје проблеме.

Радници „Градца“, који штрајкују већ три месеца, обавестили су одборнике да нема помака у преговорима и да је очигледно да већински власник Душан Секулић нема намеру да испуни њихове захтеве. Радници “Градца“ од септембра прошле године нису добили ниједну плату, а здравствено осигурање немају од јуна прошле године. Председница синдиката „Независност“ Душанка Пантић је нагласила да не преостаје ништа друго него да оду поново у Београд испред Агенције за приватизацију, али овога пута се неће вратити у Ваљево док њихови захтеви не буду испуњени. Она је у име синдикалаца Градца позвала градску власт да им се придружи у Београду до испуњења њихових захтева.
Зоран Ђурић из МЗ „Горић“ је обавестио одборнике да је пукао бетон на коме је постављена базна станица за мобилну телефонију у овом насељу и да су мештани Горића веома забринути.
Одборници Скупштине града усвојили су на данашњем заседању Локални еколошки акциони план за период 2010. – 2013. година који представља наставак реализације циљева постављених документом из 2005. године уз потребне допуне и усклађивања са националним програмима и стратегијама.
Најдужа расправа водила се поводом извештаја о шететама насталим услед олујног ветра и града и поплавама које су задесиле Ваљево и околину. Катастрофалне последице изражене у бројкама, према првом извештају комисије за процену штете,износе преко 484 милиона динара.
И поред спровођења превентивних мера, незапамћено невреме нанело је штету на пољопривредним културама, усевима, стамбеним и економским објектима, возилима и објектима инфратсруктуре. Штете већег обима настале су у самом граду и 25 околних села (Жабари, Балиновић, Белошевац, Драчић, Јошева, Клинци, Кланица, Кунице, Ваљевска Лозница, Попучке, Веселиновац…).
Систем противградне одбране Републичког хидрометеоролошког завода није био ефикасан. Према извештајима Радарског центра Ваљево систем није имао довољан број ракета и није био у могућности да дејствује на појаву градоносног облака који је дошао из правца Дрине.
Појаву олујног ветра и града пратиле су и велике кишне падавине што је проузроковало појаву бујичних и површинских вода и угрожавање велиог броја стамбених и других објеката на подручју града Ваљева.
Према подацима ваљевске хидрометеоролошке станице, за десет дана (од 16.до26.јуна) пало је укупно 153 литра кише по квадратном метру. Овако велике воде, постојећи ситеми за одвођење површинских вода нису могли прихватити што је изазвало појаву бујичних и површинских вода.
Најтежа ситуација је била у насељу Горић где су површинске воде угрозиле око сто домаћинстава. У делу Рађевог села Обница је пробила насип на десној обали и угрозила око 20 домаћинстава , а у горњем нерегулисаном току реке Љубостиње било је угрожено још 20 кућа.
Градски Штаб за заштиту од елементарних непогода одмах је прогласио ванредне мере одбране од поплава. Донета је одлука о евакуацији грађана са угрожених подручја. Ангажовањем механизације војске, полиције, јавних предузећа интервенисало се на критичним местима и обезбеђено брзо одвођење површинских вода са поплављених и најугроженијих подручја како би се заштитили грађани и материјална добра.
Након повлачења воде саниране су последице поплава, уклоњен муљ, обављена дезинфекција, очишћена канализација и др.
У извештају је посебно истакнуто да климатске промене налажу хитну ревизију постојећих система одбране од поплава на главним водотоковима. Након санације последица поплава, Штаб наставља са мерама чишћења, уређења и профилисања критичних деоница водотокова и ојачања одбрамбених насипа, као и чишћења система за одвођење површинских вода, имајући у виду нове падавине које се најављују.
 
Општи циљ Локалног еколошког акционог плана града Ваљева за период 2010.- 2013. година је унапређење и очување животне средине.Специфични циљеви овог плана дефинисани су у оквиру области: управљање отпадом, квалитет ваздуха, бука комуналне и атмосферске отпадне воде, образовање, информисање и јавна свест ,природни ресурси, оптимално коришћење енергије и развој обновљивих извора енергије. Средства за реализацију овог плана обезбеђиваће се делом из локалног еко фонда у који се издвајају средства од накнаде за заштиту животне средине, делом из буџета града Ваљева, из донаторских буџета за која ће се конкурисати преко пројеката, као и из других доступних извора.
 
У складу са одредбама Закона о јавним путевима и Закона о локалној самоуправи надлежност града је да уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу, рехабилитацију и реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање локалним и некатегорисаним путевима, као и улицама у насељу.
Доношењем одлуке о категоризацији општинских и некатегорисаних путева и улица прописују се критеријуми за категоризацију општинских путева првог и другог реда тако да општински путеви првог реда морају имати техничке елементе и испуњавати услове прописане Законом о јавним путевима и Законом о безбедности саобраћаја на путевима, којима је прописана минимална ширина саобраћајне траке 2,75м а самим тим ширина коловоза за саобраћај у оба смера износи 5,5м. Поред наведеног општински путеви првог реда морају имати везу са државним путевима као и алтернативу да у случају ванредних ситуација могу прихватити саобраћај са државних путева.
Општински путеви другог реда такође морају имати техничке елементе и испуњавати услове прописане Законом о јавним путевима и Законом о безбедности саобраћаја на путевима.
 
На седници Скупштине града Ваљева донета је Одлуку о ангажовању Државне ревизорске институције из Београда која ће обавити екстерну ревизију завршног рачуна буџета града Ваљева за 2009.годину.
 
Одборници су на данашњем заседању усвојили и програме пословања неколико установа.
Народни музеј Ваљево је у 2009. години тежиште активности усмерио на прикупљању, конзервацији и документарној обради музејских предмета, пропагандној активности усмереној према посетиоцима свих музејских поставки и активностима на припреми будуће поставке у Кули Ненадовића. Поред ових приоритетних послова Народни музеј организовао је 41 различит јавни програм ( изложбе, промоције, предавања, филмске вечери), интезивиран је етнографски и археолошки теренски рад. Народном музеју додељено је признање „Капетан Миша Анастасијевић“ за унапређење културе у 2008. години. У 2009. години музејске програме и просторе посетило је око 80.000 посетилаца.
Током 2009.године Матична библиотека је у оквиру своје основне библиотечко-информативне делатности, уз помоћ средстава из градског буџета и из откупа Министарства значајно обновила фонд књига тако да он сада располаже са 134.400 књиге. У циљу повећања броја корисника услуга, у претходној години спроведено је више акција колективног уписа ученика основних и средњих школа, а укупно 142.398 корисника је користило услуге ове установе. У 2009. години издато је 34.816 књига.Културне програме у 2009. години обележило је издавање Антологије песника ваљевског краја „Цветна душа“ и серија предавања под називом „Педест најлепших ваљевских предавања“. Настављене су и стандардне програмске серије као што су „Догађања у дворишту“ на којима су представљени завичајни ствараоци из области књижевности и издаваштва и „Тешњарске вечери“ и низ програма намењених деци.
1.
Заштита и чувања архивске грађе и регистратурског материјала насталих радом скупштина оштина и њихових органа, правосудних институција, предузећа, установа и појединаца на територији Колубарског округа била је основна делатност Међуопштинског историјског архива и у 2009.години. У циљу заштите архивске граће, Ахив је вршио надзор, заштиту, евидентирање и пружање стручне помоћи на чувању и обезбеђивању архивске грађе ван Архива.У оквиру издавачке делатности објављене су публикације „Два века окружног суда у Ваљеву“ и Гласник МИАВ бр.43.
 
Завод за заштиту споменика културе је у оквиру своје основне делатности изводио мере техничке заштите на непокретним културним добрима на територији 14 општина које покрива својом надлежношћу, издавао управно-правне акте предвиђене Законом о културним добрима.На територији града Ваљева настављени су радови на реконструкцији, конзервацији и санацији Куле Ненадовића.
 
 
Центар за културу објединио је све програмске садржаје својих правних претходника и започео активности на новим културним програмима.Током 2009. године организовано је гостовање најквалитетнијих српских професионалних позоришних представа. Приређено је више концерата афирмисаних група и солиста и неафирмисаних бендова младих ваљевских рокера.Посебна пажња је посвећена деци и младима у оквиру Дечјег културног центра низом програма и едукативних радионица.У сарадњи са ПП “Мала сцена“ припремљена је позоришна представа „Путујуће позориште Рикоти“. Центар за културу био је носилац организације 25. „ВА Џез феста“ и 23. „Тешњарских вечери“. У 2009. години по први пут су уметничка догађања и манифестације организовани током летњих месеци у нашем граду обједињени под називом „Ваљевске културне игре“ и праћени штампаном публикацијом, својеврсним водичем кроз све предвиђене програме.
Усвојени су програми пословања Модерне галерије, Културно просветне заједнице, КУД Абрашевић и Интернационалног уметничког студија “Трнавац“.
 
Пихваћен је и извештај о финансијском пословању Центра за социјални рад. У 2009. години право на једнократну новчану помоћ признато је за 779 корисника, право на субвенцију у плаћању комуналних услуга (вода и смеће) користила је 21 породица и на субвенцију трошкова грејања 6 породица. Накнаду станарине укупно је користило 29 породица. Путне трошкови за хендикепирану децу и њихове родитеље ( пратиоце) која су на школовању у специјалним школама у Ваљеву и Београду користило је 38 породица. Помоћ у кући хендикепираном детету у 2009.години користило је 13. деце и 7 одраслих са продуженим родитељским правом.
Материјално обезбеђење породице као једно од основних права из социјалне
заштите бележи даљи раст, тако да је у току 2009. године ово право користило 585 породица. Број корисника деце и омладине лишене родитељског старања у току 2009. године је био 61, деце и омладине са поремећајем у понашању 677, из породица са поремећеним породичним односима 189 , заштиту од злостављања и занемаривања 16. деце, заштиту деце и омладине ометене у развоју126 и заштиту одраслих и старих лица 756 корисника.
Услуге Службе помоћи у кући у 2009. години користило је 23 корисника.
 
У 2009. години Установа за физичку културу “Валис“ реализовала је програмом постављене активности у физичкој култури: обука непливача, школа пливања и пливачки клуб, школа ватерпола и ватерполо клуб. Активности су реализоване, на нивоу високих постављених стандарда уз одговарајући стручно педагошки рад у комплексу базена и спортских терена СРЦ “Петница“. Установа је обезбедила услове за одржавање тренинга и организовање спортских сусрета у складу са пропозицијама такмичења у Хали спортова, СРЦ “Пети пук“ и фудбалском стадиону “Парк Пећина“. СРЦ «Петница» је испунио основне услове за функционисање Центра током читаве сезоне и масовни боравак спортиста, грађана и деце.
 
 

 

 

 

Leave a Comment