Пореске пријаве за пореске обвезнике који воде пословне књиге

Почетак » Пореске пријаве за пореске обвезнике који воде пословне књиге » Вести » Пореске пријаве за пореске обвезнике који воде пословне књиге
На основу измена Закона о порезима на имовину од Скупштина Града Ваљева је донела Одлуку о обавези подношења пореских пријава за све пореске обвезнике који не воде пословне књиге (физичка лица и предузетници паушалци) за СВУ  ИМОВИНУ КОЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ ОПОРЕЗИВАЊА ПОРЕЗОМ НА ИМОВИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВАЉЕВА
 
 Непокретностима сматрају се:
1)         земљиште, и то: грађевинско, пољопривредно, шумско;
2)      станови, куће за становање, пословне зграде  и други (надземни и подземни) грађевински објекти који служе за обављање делатности,гараже и гаражна места.
 
Пореске пријаве подносе се Градској управи за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове града Ваљева -  Одељењу за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода-Ваљево-Карађорђева  64-контакт телефони 014/294-831   014/294-833.
 
Опорезивање по пореским пријавама поднетим у складу са одредбама ове одлуке вршиће се почев од 01.01.2014.године.
 
Неподношење  пореске пријаве  представља порески прекршај  и кажњиво је новчаном казном од 5.000-100.000 динара/чл.180 став 1.тачка 6 Закона о пореском поступку и пореској администрацији/
 

Leave a Comment