Прелиминарни списак пријављених кандидата за пописиваче

Почетак » Прелиминарни списак пријављених кандидата за пописиваче » Вести » Прелиминарни списак пријављених кандидата за пописиваче
Сви кандидати за пописиваче са редним бројевима пријава изнад црте дужни су да у периоду од 26, 27. и 29. августа у времену од 08,00 до 15,00 часова доставе пописној комисији следећа оригинална документа на увид, као и копије свих тражених докумената:
   личну карту или пасош
● диплому или уверење о стеченој стручној спреми (студенти који нису у могућности да донесу диплому о завршеној средњој школи могу да поднесу као доказ само индекс – оверен сместар у 2011. години, а изузетно апсолвенти могу да имају оверену 2010. годину – којима још тече апсолвентски стаж. Студенти који су навели да су завршили вишу или високу школу морају да донесу диплому или уверење о завршеној вишој/високој школи.
   Уверење да је лице на евиденцији Националне службе за запошљавање или оверен картон са евиденције коју имају код себе (само незапослени кандидати).
   Оверен индекс, односно потврду о уписаном семестру у 2011. години (само студенти).
● уверење из суда да против кандидата није покренута истрага и да није подигнута оптужница (најкасније до 20.09.2011. године, односно почетка обуке), достављају само изабрани кандидати за обуку.
 
СВИ КАНДИДАТИ СУ ДУЖНИ ДА ПРИЛОЖЕ И СВОЈ ДЕО ПРИЈАВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОПИСУ (образац П-4б) РАДИ ПРОВЕРЕ РЕДНОГ БРОЈА ПРИЈАВЕ. НА ПОЛЕЂИНИ ОБРАСЦА ДА БУДУ УПИСАНИ ПОДАЦИ: НАЗИВ БАНКЕ, БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА И КОНТАКТ ТЕЛЕФОН. СВАКИ КАНДИДАТ КОЈИ ЈЕ ИЗАБРАН МОРА ИМАТИ ОТВОРЕН ТЕКУЋИ РАЧУН НА СВОЈЕ ИМЕ.
 
Сматраће се да је кандидат одустао од рада у попису уколико се у предвиђеном термину (26, 27. и 29.08.2011. године) не јави пописној комисији и/или не поднесе на увид тражена документа и оригиналан Образац П-4б који је попунио приликом пријављивања за учешће у попису.
 
Уколико неко од кандидата са прелиминарних листа који су ушли у ужи избор не буде изабран након провере докумената дана 31.08.2011. године у 15,30 часова Пописна комисија ће организовати произивку одређеног броја кандидата који су при првој селекцији остали испод црте. Прозивка ће се спровести у згради Градске управе Града Ваљева у шалтер сали. Тражена документа ови кандидати морају доставити најкасније до 01.09.2011. године до 15,00 часова.
 
Кандидати чији редни бројеви пријава нису на списку значи да немају задовољавајући рукопис, односно нису адекватно попунили пријаву и нису могли бити бодовани.
 
Напомена: пријем документације вршиће се у зграде Градске управе, Карађорђева 64 у малој сали и то дана 26., 27. и 29.08.2011. године од 08-15,00 часова.
 

Leave a Comment