Промовисана одлука о заштити од буке на територији града Ваљева

Почетак » Промовисана одлука о заштити од буке на територији града Ваљева » Вести » Промовисана одлука о заштити од буке на територији града Ваљева
Скупштина града Ваљева је у децембру прошле године донела одлуку о заштити од буке на територији града. Овом одлуком је извршено акустичко зонирање града Ваљева у циљу сагледавања могућих појава буке у појединим зонама насеља са истим или различитим дозвољеним нивоима.
 
“Јединица локалне самоуправе је у обавези да утврђује мере и услове заштите од буке у животној средини и то у плановима, програмима и пројектима, укључујући и оне планове или пројекте на које даје сагласност у поступку стратешке процене и процене утицаја пројеката на животну средину. То се односи и на поступке издавања интегрисане дозволе за рад постројења и активности,  када се врши акустичко зонирање на одређеној територији, изричу мере забране и ограничења у складу са законом, доноси локални акциони план заштите од буке у животној средини, обезбеђује услове и стара се о његовом спровођењу, врши надзор и контролу примене мера заштите од буке у животној средини“, рекла је на данашњој конференцији Мирјана Медуловић – Маринковић начелница Одељења за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине.
 
Територија града Ваљева је подељена на шест акустичких зона. Најнижи ниво буке прописан је за прву зону која обухвата простор за одмор и рекреацију, болничке зоне и опоравилишта, културно – историјске локалитете и велике паркове. Максимални ниво буке у овој зони током дана и вечери је 50, а у току ноћи 40 децибела. Највиши дозвољени ниво буке је у петој зони – зони градског административног центра и зони дуж магистралних и градских саобраћајница, и у току дана и вечери износи 65, а током ноћи 55 децибела.
 
Александар Јанковић, начелник Одељења за инспекцијске послове је рекао да на подручју града, на отвореном или полуотвореном простору који обухвата надстрешнице, импровизоване бараке, зграде са незастакљеним прозорима и слично забрањује се инсталисање и стављање у рад било какве машине, уређаја чији максимални ниво буке, мерен на 2 метра растојања од центра извора прелази дозвољени дневни ниво буке за дату зону увећан за 15 децибела. Даље је додао да је овом одлуком утврђено доста обавеза кад су у питању одредбе које се односе на подносиоца пријаве. Уколико се установи да бука не постоји и да је пријава неоснована, тподносилац пријаве ће морати да плати потребне трошкове. На тај начин биће санкционисано неосновано пријављивање, речено је на данашњој конференцији за новионаре.
  
Надзор над спровођењем ове одлуке врши Комунална инспекција и Комунална полиција, а предвиђене су и новчане казне.
 
Завод за јавно здравље Шабац ће у овој години мерити буку на територији града и то на 12 мерних места у току дана, вечери и ноћи. Извештај о извршеном мерењу буке послужиће као основ за доношење даљих планова и пројеката у самом граду.
 
 

Leave a Comment