Расписан конкурс за доделу стипендија за школску 2012/13. годину

Почетак » Расписан конкурс за доделу стипендија за школску 2012/13. годину » Вести » Расписан конкурс за доделу стипендија за школску 2012/13. годину

 

 
 
Фондација за талентоване ученике и студенте града Ваљева расписује
 
КОНКУРС
за доделу стипендија за школску 2012/13 годину
На овај конкурс могу се пријавити талентовани: редовни ученици, студенти основних студија, студенти дипломских – мастер студија и студенти докторских студија, чије се образовање финансира из буџета – којима је оснивач Република Србија, који нису запослени, са пребивалиштем на територији града Ваљева дуже од 1 године, ако испуњавају следеће услове:
А – Ученици основних школа: ако имају просечну оцену успеха у 2011/12 школској години најмање 4,50 и ако су освојили једно од прва три места на републичком такмичењу или рангираном међународном такмичењу које је републичког ранга или вишег, из области науке, уметности и спорта.
Б – Ученици средњих школа: ако имају просечну оцену успеха у 2011/12 школској години најмање 4,50 и који:
1) су ученици првог разреда средње школе а у основној школи су проглашени за ђака генерације, или
2) су ученици свих разреда, ако су у 2011/12 школској години освојили једно од прва три места на републичком такмичењу или рангираном међународном такмичењу која је републичког ранга или вишег, из области науке, уметности и спорта.
В – Студенти: ако
1) су студенти прве године високошколских студија а у средњој школи су проглашени за ђака генерације, или су у 2011/12 школској години освојили једно од прва три места на републичком такмичењу или рангираном међународном такмичењу која је републичког ранга или вишег, из области науке, уметности и спорта, или
2) су студенти прве године високошколских студија, имају просечну оцену успеха у 2011/12 школској години најмање 4,50 и заузели су једно од првих пет места на ранг листи за упис на високошколску установу, а за високошколске установе из области уметности једно од прва три места, или
3) су студенти високошколских студија свих година и нивоа, који имају просечну оцену успеха у 2011/12 школској години најмање 9,00.
Стипендија се исплаћује у 12 једнаких месечних рата.
Управни одбор Фондације одлучује ко од кандидата испуњава услове конкурса и коме ће бити одобрена стипендија за школску 2012/13 годину.
Корисник средстава Фондације губи право на коришћење средстава ако се утврди да подаци који су услов за коришћење средстава не одговарају чињеничном стању.
Корисник који изгуби право коришћења средстава Фондације на основу претходног става, обавезан је да врати целокупни примљени износ са важећом каматом за дужину времена коришћења.
Уколико кандидату није одобрена стипендија он може у року од седам дана, упутити молбу Управном одбору за преиспитивање одлуке уз навођење разлога и достављање нових података. Молба се подноси на образцу који се налази на сајту Фондације.
Одлука Управног одбора по молби је коначна.
Са корисником средстава који је студент 1. и 2. године Фондација потписује уговор о стипендији. Уговором се уређује висина стипендије, дужина њеног примања, начин исплате и обавеза њеног враћања. Текст уговора дат је на сајту Фондације.
Обавеза враћања средстава мирује за време од завршетка студија до запошљавања.
Обавеза враћања средстава односи се на студенте који у школској 2012/13 почињу да студирају – студенти су 1. године и на студенте који су у школској 2012/13 друга година студија а школске 2011/12 су потписали уговор.
Студент 1. и 2. године студија се обавезује да по завршетку студија и запошљавању Фондацији врати средства која је примио за време које је два пута краће од времена за које је примао стипендију у једнаким месечним ратама.
Корисник средстава који се по завршетку студија запосли на територији града Ваљева и на раду проведе време које је четири пута краће од времена за које је примао стипендију није дужан да врати средства.
На конкурс се могу пријавити и:
– редовни ученици и студенти осталих школа и високошколских институција, у земљи које имају акредитацију Републике Србије, само ако такав наставни програм не постоји у школама и високошколским институцијама чији је оснивач Р.Србија и
– редовни ученици и студенти у школама и високошколским институцијама ван земље, које имају међународно признату акредитацију, само уколико такав наставни програм не постоји у земљи.
Ученици и студенти ових школа и високошколских институција такође морају испуњавати услов који се односи на успех у претходној школској години.
Студенти из иностранства морају доставити преводе докумената овлашћеног судског преводиоца.
Пријаве се подносе на Пријавном листу који се може преузети са сајта Фондације www.talentivaljeva.org или добити на инфо пулту у холу зграде града Ваљева. Пријавни лист треба попунити у складу са упутством са сајта. У прилогу треба доставити следећа документа (који се неће враћати) којима се доказују наведени подаци:
– извод из матичне књиге рођених или фотокопију личне карте,
– потврду школе да су редовни ученици у школској 2012/13,
– сведочанства, дипломе и уверења о оствареним резултатима у школској 2011/12
релевантним за добијање стипендије, (оверене фото копије)
– уверење о положеним испитима (са списком предмета) и просечној оцени за
школску 2011/12 и уверење о редовном студирању за школску 2012/13 годину.
(оригинале)
Студенти који су у школској 2011/12 потписали уговор и студенти прве године школске 2012/13 достављају и потписан уговор за школску 2012/13, у два примерка.
Уз пријаву доставити и фото копију картице банке са бројем рачуна на који ће се уплаћивати стипендија.
Пријаве се подносе искључиво на писарници града Ваљева, Карађорђева 64.
Рок за подношење пријава је 26. октобар 2012.
Управни одбор Фондације ће одлуку донети најкасније до 09. новембра 2012. и о томе обавестити учеснике конкурса преко сајта Фондације.
Некомплетне пријаве неће се разматрати.
Телефон за додатне информације 294-763.
Председник УО
Милица Остојић
 

 

Leave a Comment