Решење о избору пројеката у култури

Почетак » Решење о избору пројеката у култури » Вести » Решење о избору пројеката у култури

На основу члана 49. Статута града Ваљева (“Сл. гласник града Ваљева“ бр.19/08), а у вези са чл. 11. став 1. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Ваљева (“Сл. гласник града Ваљева“ бр.4/10),  Градоначелник града Ваљева дана 29.04.2013.године доноси,
 
 
Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ  И СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2013. ГОДИНУ
 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Ваљева за 2013. годину (“Сл. гласник града Ваљева“ бр.17/12) са раздела 3 - Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове  глава 410 – Пројекти у култури, функционална класификација 820, економска класификација 424 – Пројекти у култури, а на основу предлога Комисије за избор пројеката у култури, у 2013. години финансираће се, односно суфинансирати следећи пројекти са следећим износима:
 
Редни број
Подносилац пројекта
Назив предлога пројекта
Опредељени износ у динарима
    1.
Ангелина Лукић
„Чорба од канаринца”
230.000,00
2.
Књижевна заједница Ваљево
„Градитељи књиге”
300.000,00
3.
Друштво архитеката Ваљево
„3 Д Ваљево – БИД зона”
145.000,00
4.
Гудачки квартет квартет “МИСС”
„МИСС у Музеју – четири меридијана једног гудачког квартета”
180.000,00
5.
Божин Јаневски
„Ваљево иза седам гора 2.”
120.000,00
6.
Културно просветна заједница
„Повест једног глумца Верољуб Веца Андрић”
180.000,00
7.
Издавачко друштво “Колубара”
 
„Ваљевке”
120.000,00
 
8.
Друштво за церебралну парализу
Фестивал позоришног – драмског стваралаштва особа са инвалидитетом “И ми имамо таленат…”
230.000,00
 
9.
КУД “Абрашевић”Ваљево
„Абро-фест 2013.”
540.000,00
10.
КУД”Ђердан”
Школа за народне инструменте “Звуци Колубаре”
135.000,00
11.
Дејан Богојевић
“Часопис за кљижевност, уметност и културу АКТ кроз интеркултурални дијалог и подршка стваралаштву младих IV”
200.000,00
12.
Лазар Аврамовић
Музички профил Ваљева
200.000,00
13
Милан Васић
“Књига кроз векове у слици и речи”
100.000,00
 
2. Решење доставити Градској управи за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове Ваљево, Одељењу за друштвене делатности, Одељењу за финансије и архиви.
 
 
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА
Број: 091-6/2013-09
                        
                                                                               ГРАДОНАЧЕЛНИК
                                                                                   Станко Терзић
                                         
  
О б р а з л о ж е њ е
 
 
Комисија за избор пројеката у култури образована решењем Градоначелника у складу са одредбама  Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Ваљева извршила је преглед  приспелих пројеката по основу Конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у култури.
При избору пројеката за које ће се предложити финансирање односно суфинансирање из средстава буџета, било је неопходно да изабрани пројекти испуњавају критеријуме одрживости и уметничког квалитета, да доприносе унапређењу културног живота града Ваљева, уз вођење рачуна о броју корисника обухваћеним пројектом.
На основу чл.76. Закона о култури (“Сл.гласник РС“ бр.72/09) и чл.11 Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Ваљева, Комисија за избор пројеката у култури предлаже доношење решења о финансирању односно суфинансирању пројеката у култури наведених у тачки 1. овог решења.
 
 
 
                                                            Комисија за избор пројеката у култури
                                                                     Председник Комисије
                                                                       Јелица Стојановић
                                            
 

Leave a Comment