Резиме са 25. седнице Градског већа

Почетак » Резиме са 25. седнице Градског већа » Актуелно » Резиме са 25. седнице Градског већа

Чланови Градског већа утврдили су предлог годишњег програма заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Ваљева за ову годину. „Добијена је сагласност ресорног министарства за уређење и коришћење пољопривредног земљишта и град Ваљево је урадио детаљан програм. Урађене су детаљне анализе и имамо 1935 хектара државног земљишта на територији Ваљева. Ми од тога можемо да издамо 646 хектара, а 1288 хектара налази се под шумом и те површине се не могу издавати.“, рекао је на седници члан Градског већа Никола Радојичић.

Утврђен је предлог плана детаљне регулације за брану и вишенаменску акумулацију „Памбуковица“ на реци Уб на територији града Ваљева за део КО Гола Глава. Објекат бране и највећи део акумулације се налазе на територији општине Уб, док се један део акумулације налази на територији града Ваљева у катастарској општини Гола Глава и из тих разлога, Градско веће је утврдило предлог овог плана.

Градско веће утврдило је предлог плана детаљне регулације за реконструкцију и адаптацију далековода ДВ бр 116/2 ТС „Ваљево 1“-ТС „Косјерић“ на територији града Ваљева.

На седници је утврђен и предлог одлуке о изради плана генералне регулације за подручје Бујачић, Петница, Клинци и део Белошевца. Предлог плана је усвојен по хитном поступку из разлога спровођења активности везаних за формирање туристичког простора Петница. Циљ је да се тим планом стекну услови и да се омогући будућа експропријација земљишта како би град Ваљево могао да купи још један део земљишта везаним за Истраживачку станицу Петница и за потребе нових садржаја попут ботаничке баште, научног парка, опсерваторије итд.

Чланови Градског већа утврдили су и предлог одлуке о отуђењу непокретности из јавне својине града Ваљева. Овом одлуком се предлаже отуђење непокретности из јавне својине града Ваљева  на катастарској парцели бр. 417/1  на Дивчибарама укупне површине 2.14.90 ха са четири објекта- камп Бреза. Биће расписан јавни оглас којим ће бити дефинисани критеријуми и посебни услови за отуђене непокретности. Ова одлука доноси се у циљу даљег развоја туристичких потенцијала на Дивчибарама.

Градско веће прихватило је и измене извештаја о остваривању програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Ваљева у 2016. години. Члан Градског већа Борисав Радојичић тражио је од надлежних одељења Градске управе за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове, детаљан извештај о изведеним радовима и инвестиционим улагањима из програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине који је реализован прошле године. Градоначелник града Ваљева др Слободан Гвозденовић дао је налог да се члану Градског већа  достави тражени детаљан извештај.

На седници је утврђен и предлог Решења о образовању жалбене комисије. Градско веће донело је и решења о висини коефицијента за обрачун и исплату плате постављених на положај начелника Градске управе за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијексе послове и заменика начелника ове управе.