Седница Градске владе

Почетак » Седница Градске владе » Вести » Седница Градске владе
Чланови Градског већа на данашњој седници дали су сагласност на Статут новоосноване установе Центар за културу Ваљево. Једногласно су прихваћене измене и допуне програма пословања јавних предузећа “Видрак“, “Полет“ и Дирекције за пољопривреду и робне резерве града.
Управни одбор Центра за културу предложио је Статут, којим се ближе одређује рад, унутрашња организација и надлежности органа управљања. Градско веће дало је сагласност, а о новом Статуту изјасниће се и одборници на предстојећем скупштинском заседању. Чланови Већа дали су сагласност трећем ребалансу буџета ЈКП „Видрак” за ову годину, због повећања прихода овог предузећа за 2,1 милион динара из Фонда за заштиту животне средине намењених за санацију дивљих депонија. Повећана су и планирана инвестициона улагања „Видрака” из сопствених средстава (за 29,2 милиона динара) за адаптацију пословне зграде и набавку фекалне цистерне и путарског возила. Уместо планиране нето добити од 9,5 милона динара, очекује се два милиона динара више. После проширења делатности на угоститељске услуге и повећања наплате закупа на зеленој и сточној пијаци, у ЈКП “Полет“ повећан је приход за 1,6 милиона динара. Чланови Градске владе прихватили су предложене измене и допуне програма пословања Дирекције за пољопривреду и робне резерве, које се односе на повећање броја запослених за још два радника, измене финансијског плана и проширење робних резерви у набавци телади за тов.
Прихваћен је предлог којим се број такси возила повећава са 147 на 153. На основу Студије саобраћајно-техничких услова за обављање ауто-такси превоза на територији града Ваљева, Одељење за инспекцијске послове припремило је предлог програма којим се дефинише оптимално организовање ауто-такси превоза на територији града Ваљева за 2010.годину.
С обзиром да није прихваћен предлог комисије за избор симбола града Ваљева, поступак избора биће поновљен. Ову одлуку ће спроводити скупштинска комисија за корпоративни идентитет. Избор грба и заставе града Ваљева обавиће се на основу позивног конкурса. Услове конкурса, преглед приспелих радова и њихову усклађеност са конкурсним задатком обављаће надлежна комисија.
Законом о заштити животне средине, од почетка идуће године уводи се плаћање накнаде за заштиту и унапређење животне средине града Ваљева. Обвезници плаћања накнаде су власници или закупци стамбеног и пословног простора, као и земљишта за обављање редовне делатности. Према овом Закону, градови и општине су обавезни да до краја ове године отворе буџетски фонд у који ће се сливати средства од накнаде. Средства овог фонда наменски ће бити трошена на подстицајне, превентивне и санационе програме и планове, програме заштите животне средине , програме заштите и развоја заштићених природних добара на територији града Ваљева… Висина накнаде утврђује се месечно и то: за стамбени простор пола динара по квадратном метру, а за пословни простор и земљиште за обављање редовне делатности 1,00 динар по квадратном метру.
Према новом Закону о планирању и изградњи прописана је другачија подела и садржина планских докуманата, па је Град у обавези да усклади постојеће планове. Статутарне и законске промене условиле су и израду планова генералне регулације насеља: Градац, Крушик, Белошевац, Центар, Ремонт, Колубара, Ново насеље, Привредне зоне и других, попут планова генералне регулације Северне обилазнице Ваљево, Рекреативно-забавног центра „Ровни” и Центра заједнице насеља Поћута. Чланови Већа прихватили су предложена решења и проследили Скупштини на разматрање.
С обзиром да Градско веће данас није радило у комплетном саставу, заменик градоначелника Станко Терзић предложио је да се неколико важних тачака одложи за следећу седницу. То се односи да разматрање више одлука о изградњи објеката: спортско-пословног центра у Ваљеву, почетак изградње затвореног базена у оквиру Спортско-рекреационог центра Петница, као и припрема пројектне документације и обезбеђење донаторских средстава потребних за изградњу обданишта у Месној заједници „Градац”. Дневни ред данашње седнице допуњен је разматрањем Одлуке о утврђивању услова у погледу удаљености од суседног објекта и висине објекта изграђеног без грађевинске дозволе за који се не може накнадно издати грађевинска и употребна дозвола. Доношењем ове одлуке поступак легализације ће бити ефикаснији и истовремено ће омогућити легализацију већег броја објеката на подручју града.
 

Leave a Comment