Седница Градског већа 15. октобра

Почетак » Седница Градског већа 15. октобра » Актуелно » Седница Градског већа 15. октобра

Пета седница Градског већа одржана је данас у великој сали Скупштине града Ваљева. На дневном реду нашло се 18 тачака.

Чланови Градског већа су прихватили извештај о спроведеном поступку контроле над радом и пословањем здравствених установа, чији је оснивач Град Ваљево. Тим извештајем је утврђено да Апотекарска установа „Ваљево“ која је у стечају има трајну неспособност плаћања, с обзиром да је АУ обуставила сва плаћања у непрекидном трајању од 30 дана, као и да не може да одговори својим новчаним обавезама по доспећу. Констатована је презадуженост, с обзиром да је имовина АУ мања од њених обавеза. На дан 15. септембра 2020. године АУ је исказала дуговање за основне обавезе из пословања у износу од 107.231.446,47 динара. Вредност укупне имовине је исказана у износу 12.518.669,37 динара. Неисплаћене обавезе за раднике износе 21.781.077,90 динара. Обавезе према добављачима износе 85.450.368,57 динара. На дан 31. децембра 2018. године у овој установи је радило 85 људи, од чега 34 са високом, 2 са вишом, 43 са средњом и са нижом стручном спремом. Пред одборницима Скупштине града Ваљева ће се наћи одлука о прихватању измирења обавеза АУ чији је оснивач Град Ваљево.

Прихваћени су Извештаји о раду Центра за социјални рад „Колубара“ Ваљево, Установе за физичку културу „Валис“, установе културе Центар за културу Ваљево, Народног музеја Ваљево, Матичне библиотеке „Љубомир Ненадовић“, Завода за заштиту споменика културе, Модерне галерије, Интернационалног уметничког студија „Радован Трнавац – Мића“, Међуопштинског историјског архива, као и Центра за неговање традиционалне културе „Абрашевић“ Ваљево. У складу са планом програма рада за 2019. годину, ове установе су реализовале све планиране програме и активности.

На данашњем дневном реду била је Одлука о главном урбанисти града Ваљева. Овом одлуком ближе се уређују положај, овлашћења, као и права и дужности главног урбанисте града Ваљева. Разлог за доношење ове одлуке садржан је у Закону о планирању и изградњи који је предвидео институт главног урбанисте. Овом одлуком се уводи главни урбаниста ради ефикасније и квалитетније израде планских докумената, првенствено просторних и урбанистичких планова, које су од изузетне важности за развој Града.

Разматрана је Одлука о оснивању Савета за базбедност саобраћаја на путевима на територији града Ваљева. У савет се именује 13 чланова из реда стручних лица за област безбедности саобраћаја. Председник савета је Велимир Арсеновић, члан Градског већа.

Чланови Градског већа разматрали су и прихватили информације о степену усклађености планираних и реализованих активности годишњег програма пословања јавних предузећа чији је оснивач град Ваљево за период 01.01.2019. године до 31.12.2019. године, период од 01.01.2020. године до 31.03.2020. и за период од 01.01.2020. године до 30.06.2020. године.

Градско веће прихватило је предлог правилника о изменама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској управи града Ваљева, заједничком правобранилаштву града Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Осечина, служби интерне ревизије града Ваљева и служби буџетске инспекције града Ваљева.