Седница Градског већа 18. децембра

Почетак » Седница Градског већа 18. децембра » Актуелно » Седница Градског већа 18. децембра

Одлука о буџету града Ваљева за 2018. годину је једногласно усвојена на данашњој седници Градског већа и упућена је на усвајање Скупштини града Ваљева. У извештају су наведени укупни расходи и издаци за 2018. у износу од 3.588.828.200 динара.Порески приходи износе 2.065.300.000, донације и трансфери 421.450.000, примања од продаје нефинансијске имовине 511.500.000, меморандумске ставке за рефунданцију расхода 5.400.000, пренета неутрошена средства 306.720.000 и други приходи 278.458.200 динара.

Утврђeн je предлог Oдлуке о изменама одлуке о локалним комуналним таксама у којој се тарифни бројеви 1. 2. и 3. мењају.

Утврђен је и предлог Одлуке о усвајању плана капиталних инвестиција града Ваљева за 2018.-2020. годину. Комисија за израду Плана капиталних инвестиција определила је листу капиталних инвестиција у шест области: Развој привредне зоне, Урбанизација насеља Колубара, Програм смањења губитака у градској мрежи Водовода Ваљево, Развој Дивчибара, Стварање услова за развој културе и Унапређење развоја села.

Предлог закључка о усвајању плана комуналне изградње и одржавања објекта комуналне инфраструктуре града Ваљева за 2018. годину такође је утврђен.

Утврђен је и Предлог плана за 2018. годину органа града Ваљева и служби основаних према посебним законима. Разлог за доношење Кадровског плана садржан је у потреби планирања броја заполсених у 2018. години, у складу са законом и подзаконским актима који регулишу област радних односа у јединици локалне самоуправе.

Одлуком о Градској управи града Ваљева уређује се организација и делокруг рада Градске управе града Ваљева и друга питања од значаја за њен рад.

Предлогом Одлуке о измени одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему града Ваљева за 2017. годину обухваћене су измене  које се односе на обједињавање броја запослених у Градској управи града Ваљева као јединственом органу, а који су до сада били одређени за две градске управе. У

одлуци се додаје нови субјект и то Центар за стручно усавршавање „Технички иновациони центар Ваљево“ са једним извршиоцем. Један извршилац је додат Међуопштинском историјском архиву, а два извршиоца су смањена код ЈКП „Топлана-Ваљево“.

У Одлуци о поверавању обављања комуналне делатности линијског превоза путника у градском и приградском саобраћају на територији града Ваљева рок обављања комуналне делатности превоза путника у градском и приградском саобраћају продужава се до окончања поступка прописаног законом.

Утврђена је и предлог Одлуке о измени одлуке о организовању јавног предузећа „Ваљево-Турист“ као туристичке организације.

Разматран је Извештај о раду ЈП „Агроразвој-ваљевске долине“ Ваљево за 2016. годину

Предлогом Одлуке о преносу права јавне својине на непокретностима, град Ваљево преноси на Републику Србију, без накнаде, право јавне својине над земљиштем и објектима комплекса Истраживачке станице Петница.

Утврђен је предлог Одлуке о улагању у капитал ЈКП „Топлана-Ваљево“ права својине на стварима у јавној својини града Ваљева као и предлог Одлуке о учешћу у основном капиталу јавног комуналног предузећа „Топлана-Ваљево“.

Предлог Решења о давању сагласности на Статут Центра за стручно усавршавање „Технички иновациони центар Ваљево“ Ваљево утврђен је на данашњој седници Градског већа.

Улога Информационо-комуникационог-система у пружању јавних сервиса грађанима и привреди је све већа, па је предлог Закључка о приступању изради стратегије развоја Информационо-комуникационог-система града Ваљева и студије изводљивости Информационо-комуникационог-система града Ваљева.

Утврђен је и Предлог решења о престанку путног земљишта.

Разматран је предлога решења o давању сагласности на одлуку Комисије за утврђивање основа и висине накнаде штете настале услед уједа паса број 323-130/2017-02 од 20.11. 2017. године.  Опредељен је износ од 80.000,00 динара.

Утврђен је и предлог Одлуке о давању на коришћење дела простора-канцеларије у згради ОШ „Милован Глишић“, ул. Др Питовића бр. 6 у Ваљеву Центру за стручно усавршавање „Технички иновациони центар“ Ваљево.