Седница Градског већа 19. јуна 2019. године

Почетак » Седница Градског већа 19. јуна 2019. године » Актуелно » Седница Градског већа 19. јуна 2019. године

Чланови Градског већа су на данашњој седници усвојили предлог одлуке о завршном рачуну буџета града Ваљева за 2018. годину. Текући приходи и примања су остварени у износу од 2.612.984.812, 24 динара и 95.643.366,02 из осталих прихода буџетских корисника, што укупно чини 2.708.628.178,26 динара. Укупни расходи су 2.827.652.374,42 динара.

„Текући приходи су у односу на 2017. годину по завршном рачуну, више реализовани за 91 милион. Приходи од пореза на зараде из ове групе су реализовани са 153 милиона, или за 73 милиона више у односу на 2017. годину. Овде се види тенденција раста наших текућих прихода у односу на 2017. годину. Од изворних прихода је најзначајнији порез на имовину обвезника који воде пословне књиге, оносно правна лица и предузетници и физичка лица- 324.152.615 динара. Од 16 програма, најбоља реализација је била код програма пољопривреде и руралног развоја. Од планираних 53 милиона, реализовано је 52 милиона. Што се тиче салда на рачуну, 31.12. 2018. он је био 39 милиона динара и ту има доста помака у односу на 2016. годину када је било 300 милиона, 2017. је било 156 милиона динара. Сад немамо тај проблем са пренетим, неутрошеним средствима“, образложио је завршни рачун руководилац Одељења за финансије Жељко Табашевић.

Утврђен је предлог одлуке о изменама и допунама одлуке о социјалној заштити у граду Ваљеву. Стратегијом социјалне заштите града Ваљева за период од 2018-2022. године предвиђено је развијање нових права и услуга и то право на накнаду трошкова ужине и услуге породичног саветника. Право на накнаду трошкова ужине је предвиђено као ново право у области социјалне заштите, које могу остварити родитељи ученика основне школе од 1. до 4. разреда, који су корисници новчане социјалне помоћи и дечјег додатка. На основу уговора о сарадњи на реализацији пројекта „Невидљива деца“ између Центра за социјални рад „Колубара“, града Ваљева и Дома здравља Ваљево потребно је обезбедити одрживост пројекта у 2019. години кроз успостављање нове услуге социјалне заштите –породични сарадник.

Чланови Већа су разматрали информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности годишњег програма пословања јавних предузећа чији је оснивач град Ваљево и то: ЈКП „Видрак“ Ваљево, ЈКП „Водовод“ Ваљево, ЈП за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни „Колубара“ Ваљево, ЈКП „Топлана-Ваљево“ Ваљево и ЈКП „Полет“ Ваљево за период 01.01.2019. године до 31.03.2019. године. Ово је збирни приказ који локална самоуправа шаље надлежном Министарству привреде свака три месеца.

Усвојен је сет решења о давању сагласности на одлуку Комисије за утврђивање основа и висине накнадне штете настале услед уједа паса луталица. У износима од 197.270 за угинуће 23 јагњета, 58.550 за угинуће три овце, једног овна и три јагњета и 119.900 динара због угинућа седам оваца, једног овна и три јагњета, надокнађене су штете које су претрпели наши суграђани због последица напада и уједа паса луталица на домаће животиње у селима ваљевског краја.