Седница Градског већа 19. септембар 2017. године

Почетак » Седница Градског већа 19. септембар 2017. године » Актуелно » Седница Градског већа 19. септембар 2017. године

Извештај о извршењу буџета града Ваљева у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2017. године је једногласно усвојен на данашњој седници Градског већа и упућен на усвајање Скупштини града Ваљева. У извештају је наведено да су у оквиру реализације буџета у првих шест месеци приходи реализовани у износу од 1.423.577.276,84 динара, односно 47,46% у односу на планирана средстава буџета, док су приходи и примања из осталих извора реализована у износу од 94.326.727,78 динара. Расходи и издаци су реализовани у износу од 1.080.211.795,96 динара, што је 36,02%, док су средства из осталих извора реализована у износу од 77.119.874,71 динара, односно 31,55%. Стање средстава на рачуну за извршење буџета на дан 30. јуна је износило 338.350.790,61 динара, док је стање на рачунима индиректних корисника буџета и наменским подрачунима 98.694.272,06 динара.

Чланови Градског већа су прихватили предлог Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач град Ваљево да се Скупштини града Ваљева упуте предлози да се за директоре ЈКП „Топлана-Ваљево“ и ЈКП „Водовод-Ваљево“ именују Зоран Степановић и Ђорђе Милановић, досадашњи вршиоци дужности директора ових предузећа. Градско веће је мишљења да Надзорни одбор ЈП за управљање и коришћење Регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни „Колубара“ може овластити председника Надзорног одбора овог предузећа Рељу Милановића за заступање, представљање и потписивање у име предузећа, због смрти досадашњег директора.

На данашњој седници је усвојен предлог Одлуке о замени обавеза дужника друштва „Вујић Ваљево“ према повериоцу граду Ваљеву и то катастарских парцела у Железничкој улици и земљишта у Петници.

Прихваћена је Одлука о претварању потраживања града Ваљева према обвезнику СП „Ласта“ А.Д. Београд у основни капитал града Ваљева, тако што ће се конвертовати у трајни улог локалне самоуправе, у износу од 11.319.391,64 динара.

Градско веће је усвојило предлог Оперативног плана одбране од поплава за воде 2. реда града Ваљева за 2017. годину. Оперативни план садржи све податке и критеријуме за проглашавање одбране од поплава, имена руководилаца и називе субјеката одбране од поплава, начин узбуњивања и обавештавања.

Прихваћени су извештаји о активностима реализованим током 2016. године у оквиру Историјског комплекса Знаменитог места Бранковина и Савета за здравље града Ваљева за 2016. годину.

Народни музеј, као старалац Знаменитог места Бранковина је поднео извештај о активностима, посети, али и проблемима у овом месту, међу којима доминира снабдевање водом, непостојање канализације, као и нестабилно снабдевање електричном енергијом и неосветљеност комплекса.

У Извештају Савета за за здравље су наведене активности овог тела у 2016. години и закључци о неопходним активностима и набавци опреме, ангажовању стручних лица, изради програма, извештаја и осталих докумената ради унапређења и заштите здравља становништва. Градско веће је донело закључак у коме је овластило члана Већа Андру Савчића да у сарадњи са председником Савета за здравље др Зораном Живковићем и начелником Одељења за грађевинско земљиште и инфраструктуру Зораном Трифуновићем сагледа у ком обиму су у буџету града Ваљева планирана и реализована средства за уништавање амброзије на територији Ваљева. Савет за здравље у сарадњи са Заводом за јавно здравље треба да утврди и предложи мере за сузбијање амброзије идуће године.

Разматрана је информација о стању градских и сеоских гробаља на територији града Ваљева. ЈКП „Видрак“ Ваљево као вршилац ове комуналне делатности је доставио извештај о стању гробаља која су у употреби, из кога се може констатовати да је Ново гробље уређено и на њему има још места за сахрањивање. Због постојања могућности ширења је потребно урадити проширење инфраструктуре, електричне мреже и видео надзора. Остала гробља су инфраструктурно углавном неуређена и на њима нема места за сахрањивање, па их је потребно приширити прибављањем нових непокретности.

Разматрана је информација у вези решавања проблема паса луталица и мачака у граду Ваљеву. Ове информације ће се такође наћи пред одборницима на првој наредној Седници Скупштине града Ваљева.

У складу са обавезама локалне самоуправе усвојен је предлог Политике управљања људским ресурсима и Упутство за спровођење анализе потреба за стручним усавршавањем у градским управама Ваљева.

Чланови Градског већа су дали сагласност на одлуке Комисије за утврђивање основа и висине накнаде штете настале услед уједа паса луталица за оштећене грађане.