Седница Градског већа 2. фебруара

Почетак » Седница Градског већа 2. фебруара » Актуелно » Седница Градског већа 2. фебруара

Седамнаеста седница Градског већа одржана је данас у Великој сали Скупштине града. Чланови Градског већа су разматрали 16 тачака дневног реда, од тога 10 предлога решења о давању сагласности на програме рада за 2021. годину. Дата је сагласност на програме рада: Центра за социјални рад „Колубара“, Центра за културу, Народног музеја, Матичне библиотеке „Љубомир Ненадовић“, Модерне галерије, Интернационалног студија „Радован Трнавац Мића“, Центра за неговање традиционалне културе „Абрашевић, Завода за заштиту споменика културе, Међуопштинског архива и Установе за физичку културу „Валис“ Ваљево.

Чланови Градског већа прихватили су предлог Одлуке о измени Локалног плана акције за децу града Ваљева. Град Ваљево од 2007. године реализује низ активности и програма како би се остварили што повољнији услови за живот деце и њихово укључивање у друштво, а за које су средства сваке године обезбеђивана у буџету града Ваљева. Одбор за имплементацију Локалног плана акције за децу у граду Ваљеву је донео закључак да се приступи изради новог Локалног акционог плана за децу у вишегодишњем периоду. Док се не изради нови документ, потребно је обезбедити континуитет у реализацији активности које ће допринети унапређењу положаја деце у граду Ваљеву. Из тих разлога потребно је продужити важење постојећег Локалног плана акције до краја 2022. године.

Разматран је предлог Одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Ваљева за 2020. годину. Градска управа града Ваљева 14.1.2021. године обратила се дописом Државној ревизорској институцији са захтевом да ову управу обавести да ли је годишњим програмом ревизије Државне ревизорске институције за 2021. годину планирана екстерна ревизија завршног рачуна буџета града Ваљева за 2020. годину, те уколико то није случај да сагласност да екстерну ревизију обави лице које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија. Државна ревизоркса институција је дала сагласност да екстерну ревизију завршног рачуна обави друго лице које испуњава све услове.

Утврђен је предлог решења о утврђивању коефицијента за обрачун и исплату плате вршиоца дужности начелника Градске управе Ваљева. Небојши Петронићу, постављеном на положај вршиоца дужности начелника Градске управе града Ваљева, утврђен је коефицијент за обрачун и исплату плате од 33,5, а који се састоји од основног коефицијента 21,5 увећаног за додатни коефицијент 12. Коефицијент у висини од 33,5 увећава се по основу руковођења за 23 посто. Небојша Петронић је решењем Градског већа града Ваљева од 4.1.2021. године поставен на положај вршиоца дужности начелника Градске управе града Ваљева почев од 5.1.2021. године на период од најдуже три месеца.

Разматран је и утврђен предлог о изменама решења о образовању радне групе за анализу модела за решавање статуса здравствене установе апотеке „Ваљево“. Градском већу града Ваљева предложена је измена решења тако да се уместо члана Радне гупе Бранке Ценковић, руководиоца Одељења за имовинске послове и општу управу стоји Јелица Стојановић, Шеф Одсека за имовинско правне и стамбене послове. Наиме, како је руководилац наведеног одељења отишла у пензију, потребно је исту заменити са представником Одељења за имовинске послове и општу управу.

Чланови Градског већа дали су сагласност на одлуку Комисије за утврђивање основа и висине накнаде штете настале услед угинућа домаћих животиња – оваца од уједа паса луталица Милошу Пушићу из Ваљева и Момчилу Петровићу из Суводања.