Седница Градског већа 20. новембра

Почетак » Седница Градског већа 20. новембра » Актуелно » Седница Градског већа 20. новембра

На дневном реду данашње осме по реду седнице Градског већа, разматране  су  23 тачке дневног реда.

Прва тачка дневног реда био је Извештај о извршењу буџета града Ваљева за период јануар – септембар 2020. године.

Одлуком о буџету града Ваљева за 2020. годину планирани су укупни приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима из претходне године у износу од 3.873.409.097,98 динара, а остварени су у износу од 2.331.952.831,16 динара са процентом остварења 60,20 посто. Планирани приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима из извора буџета су 3.682.574.527,82 динара, а остварени у износу 2.112.804.744,41 динара односно 57,37 посто од планираног износа, док је из осталих извора корисника буџета планирано 190.834.570,16 динара, а остварено 219.148.086,75 динара. Текући приходи  ( порези, таксе, накнаде ) из буџета града реализовани су у износу од 2.060.715.229,51 динара, односно са 61,63 посто у односу на план.

Највећи део прихода и примања буџета града остварен је од пореза на доходак, добит и капиталну добит у износу од 1.139.859.579,42 динара, што чини 53,95 посто укупно остварених прихода, примања и пренетих средстава.

У Извештају о раду ЈП за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни „Колубара“ Ваљево за 2019.годину је констатовано да су укупна инвестициона улагања у прошлој години износила 127.402.571 динара, тако да је план реализован са 105%, а иста су финансирана средствима из буџета Републике, буџета града Ваљева и сопственим средствима. Укупни приходи у 2019. години су реализовани у износу од 81.878.375 динара, док су укупни расходи реализовани у износу од 79.794.002 динара. На основу остварених прихода и расхода, предузеће је у прошлој години исказало позитиван резултат, односно нето добит у износу од 1.256.961 динара. Остварена добит од 1.256.961 динара биће распоређена за покриће дела губитка из ранијих година овог предузећа.

Степен наплате „Топлане-Ваљево“ у извештајној години износио је 82 процента, а укупно остварени приходи 554.506.968,00 динара што су за пет процената мањи од планираних. Укупна грејна површина је била 397.413 квадратних метара, а Топлана је у току прошле године  грејала 4.659 станова, 420 локала, 29 објеката повлашћеног простора и остварила износ од 396.056.617,00 динара. Приход од субвенције Града за набавку енергената реализован је у планираном износу од 15.000.000,00 динара. Ово предузеће је завршило пословну 2019. годину са нето добити од 7.282.415,11 динара. 

Укупан број корисника услуга основне делатности ЈКП “Водовод-Ваљево“  у прошлој години је био 31.989 у категорији физичких лица и 1543 корисника у категорији предузетничких радњи и правних лица. У прошлој години укупно остварени приход износио је 490.031.825,14 динара, што је за два посто већи од оствареног прихода у 2018. години и за 13 посто је већи од планираног прихода у прошлој години. Укупно остварени расходи у прошлој години су 515.979.446,40 динара и за 20 посто су већи од планираних, док су исти за 16 посто већи од остварења расхода у 2018. години. Ово предузеће је пословало са губитком у нето износу од 23.957.000 динара.

Укупан приход ЈКП „Видрак“ за прошлу годину износи 347.545.000 динара и за осам посто је већи у односу на 2018. годину, а за један  посто  већи од планираног са највећим учешћем у износу од 119.359.000 динара што чини 34,34 посто прихода од наплате изношења смећа. Укупни расходи износили су 322.652.000 динара и за седам посто су већи од остварених у 2018. години, а за шест посто су мањи од планираних за 2019. годину. На основу остварених прихода и расхода, предузеће је у 2019. години исказало позитиван финансијски резултат, нето добит  у износу од 23.755.000 динара.

У ЈКП „Полет“ укупно остварени приходи у прошлој години су били 36.514.000,00 динара и за 2.486.000,00 динара односно 6,37 посто су мањи од плана за 2019. годину, док су укупно остварени расходи 37.258.000,00 динара и мањи су од плана за 1.496.000,00 динара или четири посто. Ово предузеће је пословну годину завршило са нето губитком у износу од 744.000,00 динара.

Остварене добити у јавним предузећима делом ће бити опредељене за покривање губитака из ранијих година или ће бити враћене оснивачу. Надзорни одбор ЈКП „Полет“ је одлучио да остварени губитак остане непокривен, а губитак „Водовода“ да се покрива из претходних нераспоређених добити.

Прихваћен је Извештај о реализацији плана пословања и финансијског извештаја за 2019. годину привредног друштва Регионални центар за управљање отпадом „Еко- Тамнава“ д.о.о. Уб. У извештају стоји да су укупна планирана средства за спровођење пројекта Регионалне депоније комуналног отпада „Каленић“ обезбеђена из буџета града Ваљева у износу 3.700.000,00 динара.

„Агроразвој –ваљевске долине“ д.о.о. у прошлој години организовало је пословање у циљу реализације „Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Ваљева“ за 2019. годину, управљало „Сточним фондом“ и вршило послове газдовања шумама Града. Укупна опредељења средства за реализацију Програма подстицаја у 2019. години у износу од 40.000.000,00 динара реализована су у износу од 39.292.461,93 динара.

„Агроразвој –ваљевске долине“ д.о.о.у спешно је спровео Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Ваљева за 2019. годину.

Туристичка организација Ваљево је у прошлој години остварила укупан приход у износу од 28.210.479,73 динара. Активности Туристичке организације Ваљево су биле усмерене на унапређење квалитета туристичке понуде и повећања броја туриста, информисање јавности о туристичким потенцијалима града Ваљева, пласманом понуде сувенира и агенцијским посредовањем. Током прошле године Туристичка организација Ваљево учествовала је на седам сајмова као организатор, суорганизатор или излагач и реализовала је 20 манифестација и посебних догађаја.

Разматран је Извештај о раду Заједничког правобранилаштва града Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина за 2019. годину.

Утврђен је предлог плана детаљне регулације за изградњу каменолома „Равње“.

Такође је утврђен  предлог Одлуке о просечној цени квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на територији града Ваљева.

Утврђен је предлог Одлуке о прихватању преноса удела  у друштву Full –Protect d.o.o. Београд. Прихвата се пренос удела у власништву РС у друштву Full –Protect d.o.o. Београд, у износу од 8.237,02 динара, што чини 0,0174 % основног капитала Друштва и даје сагласност да се удео пренесе у трајни капитал града Ваљева без накнаде са РС на град Ваљево.

Утврђен је предлог закључка  о усвајању годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Ваљева за 2020. годину, као и предлог закључка о усвајању програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Ваљево за 2020. годину – прва измена.

Како је Одлуком о закупу пословног простора предвиђена могућност да се политичким странкама и групи грађана, док имају одборнике у Скупштини града, може дати у закуп пословни простор, који је у јавној својини Града, на дневном реду се нашао предлог решења о одређивању пословног простора политичким странкама.Поступак за давање у закуп пословног простора спровешће Комисија образована од стране Скупштине града Ваљева.

Разматран је предлог Измене програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима у 2020. години. Разлог за доношење су измене у расподели планираних средстава, а укупна средства нису мењана.

На данашњој седници Градског већа као допуна дневног реда било је Решење о именовању главног урбанисте града Ваљева. Одлуком о главном урбанисти града Ваљева прописано је да главни урбаниста може бити лиценцирани архитекта, архитекта урбаниста са најмање десет година радног искуства у стручној области архитектуре, односно ужој стручној области урбанизма.Главни урбаниста се именује на период од четири године.Чланови Градског већа прихватили су предлог о именовању Јасне Мићић, дипломираног инжењера архитектуре за главног урбанисту града Ваљева, јер испуњава све услове прописане Законом о планирању и изградњи и Одлуком о главном урбанисти  града Ваљева.

Све тачке које су данас разматране су једногласно прихваћене од стране Градског већа  и  биће на дневном реду наредног скупштинског заседања.