Седница Градског већа 20. новембра

Почетак » Седница Градског већа 20. новембра » Актуелно » Седница Градског већа 20. новембра

Разматрање предлогa правилникa о организацији и систематизацији радних места у органима града Ваљева, служби буџетске инспекције и служби интерне ревизије града Ваљева, нашло се на данас одржаној седници Градског већа. Укупан број радних места у обједињеном Правилнику је 205 од чега 11 радних места где се радни однос заснива на одређено радно време, укупан број предвиђених лица је  285 од чега 10 функционера, 2 службеника на положају прве групе, 1 службеник на положају друге групе, 241 службеник и 31 намештеник.

Утврђeн je предлог Oдлуке о броју градских управа града Ваљевa, којим се утврђује једна градска управа, а ова одлука ће се примењивати, почев од 1. јануара 2018. године.

Предлогом Одлуке о просечној цени квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на територији града Ваљева је предвиђено да ће се порез на имовину за 2018. годину за станове у првој зони повећати на годишњем нивоу од 5,52 до 89,14 динара, за станове у другој зони до 30 динара више, у трећој зони ће код појединих станова порез бити исти као и претходне године, док ће за остале повећање бити од 17 до 61 динар на годишњем нивоу. У четвртој и петој зони није било промета непокретности, што утиче на промену износа пореза, па ће основица за порез на имовину бити као и претходне године, а код правних лица ће износити 34.435,00 динара.

Код кућа у првој зони није било промета непокретности, па ће порез бити исти, у другој зони ће доћи до повећања или ће бити исти порез у односу на претходну годину, у износу од 75,60 динара на годишњем нивоу. У трећој зони ће порез бити већи до 70 динара, у четвртој зони до 50 динара, а у петој зони до 45 динара више на годишњем нивоу.

Незнатне измене пореза се односе и на пословни протстор, гараже, а за грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште ће доћи до смањења тржишне цене непокретности или ће бити на прошлогодишњем нивоу.

Утврђен је предлога Одлуке о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Ваљеву. Ова одлука се доноси због усклађивања и регулисања ове области, након што је Министарство омладине и спорта донело Правилник о одобравању и финансирању програма, којима се остварује општи интерес у области спорта.

Утврђен је предлога Правилника о категоризацији спортских организација са седиштем на територити града Ваљева, које учествују у спортским манифестацијама.

Због усклађивања са одредбама Закона о култури, утврђен је предлога Одлуке о изменама и допунама одлуке о оснивању Установе за галеријске послове „Модерна галерија Ваљево“.

Утврђен је предлога друге измене Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Ваљева за 2017. годину.

Разматрен је предлог решења о именовању радне групе за координацију и праћење активности на пројектима у којима град сарађује са Канцеларијом за управљање јавним улагањима, као и Решење о именовању комисије за капиталне инвестиције, којим ће председавати градоначелник Ваљева.

Разматрен је предлога решења o давању сагласности на одлуку Комисије за утврђивање основа и висине накнаде штете настале услед уједа паса луталица за грађане који су претрпели штету услед угинућа домаћих животиња-оваца од уједа паса луталица. Опредељен је износ од 336.300,00 динара, на основу четири захтева грађана.