Седница Градског већа 21. децембар

Почетак » Седница Градског већа 21. децембар » Актуелно » Седница Градског већа 21. децембар

Чланови Градског већа, којим је председавао градоначелник Лазар Гојковић су на данашњој седници усвојили предлог Одлуке о буџету града Ваљева за 2021. годину.

 1. Планирани приходи и примања са нераспоређеним вишком прихода из ранијих година су 2.973.000.000 динара и 94.267.943,64 динара прихода из осталих извора, што износи 3.067.267.943,64 динара.

Јавни расходи су планирани у истом износу, а међу значајнијим програмским активностима је предвиђена апропријација у износу од 5.100.000 динара за израду планова предвиђених по генералном плану и то: Измена плана генералне регулације „Центар“, измена плана генералне регулације Дивчибаре, „Градац“, „Ново Насеље“, дела насеља Попучке „улица које повезују Привредну зону са новом деоницом државног пута“. За улагање у Индустријску зону опредељено је 173.667.137 динара, а за активне мере запошљавања 10 милиона динара, док је за пројекат „Више шанси за боље могућности запошљавања у Западној Србији“, који је намењен маргинализованим групама опредељно 2.400.000 динара. За пројекте који подстичу привредно-туристичко унапређење инфраструктуре, као и улагање у метеоролошку станицу на Дивчибарама опредељено је 2.450.000 динара. За мере подршке руралном развоју је одвојено 60 милиона динара, а за субвенције  у пољопривреди 52 милиона динара. За управљање заштитом животне средине 1.400.000 динара ће се користити за усклађивање пројекта, програма и планова из ове области,а 11.760.000 за набавку опреме за котларницу на пелет и набавку топлотних подтсаница за прикључење нових објеката на даљински систем грејања. За праћење квалитета елемената животне средине биће издвојено 5.392.000 динара, за управљање отпадним водама 33 милиона за пројектовање и изградњу кишне и фекалне канализационе мреже на Дивчибарама, као и дела насељеног места Белошевац 2.

 1. Изменом Одлуке о локалним комуналним таксама усклађени су тарифни бројеви локалних комуналних такси, тако да ће обвезници за истицање фирме бити разврстани по величини правног лица. За средња и мала предузећа и предузетнике са укупним приходом већим од 50.000 динара, највиуши износ ове таксе су две наведене просечне зараде, односно 145.948 динара у екстра А зони. За велика правна лица највиши износ ове таксе је 218.922 динара у екстра А зони. За правна лица без обзира на величину и предузетнике који обављајуделатности банкарства, осигурања имовине и лица, производње и трговине нафтом и дериватима нафте, производње и трговине на велико дуванским производима, производње цемента, поштанских, мобилних и телефонских услуга, електропривреде, казина, коцкарнице, кладионице, бинго сале и пружање коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека, највиши износ ове таксе су десет просечних зарада, однсно 729.740 динара у екстра А зони.
 2. Измењена је Одлука о боравишној такси, тако да ће ову таксу за сваки дан боравка корисник плаћати у износу од 80 динара.
 3. Измењена је Одлука о доприносу за уређивање грађевинског земљишта, која није мењана од 2015. године, чиме ће се повећати износ доприноса за уређивање грађевинског земљишта са на атрактивниом централним локацијама, као и за зону туристичког простора Дивчибаре и туристичке заштите. Овај износ ће сада бити 3193 динара, у односу на ранији од 1774 динара по квадратном метру.
 4. Чланови Већа су усвојили предлог закључка плана комуналне изградње и одржавања објеката комуналне инфраструктуре за 2021. годину. Опредељено је 761.610.637 динара. За функционисање јавног осветљења је планирано 76.100.00 динара, за одржавање зелених јавних површина 21.200.000 динара, за одржавање , за одржавање чистоће на површинама јавне намене 45.300.000 динара. За оправљање и снабдевање водом за пиће опредељено је 35.900.000 динара, од којих се 15.800.000 динара односи на реконструкцију водоводне мреже, 15.800.000 на изградњу резервоара „Царић“ и „Међаци“, као и изградњу водоводне мреже. За одржавање сеоских водовода и одржавање црпне станице бушотине изворишта на Диввчибарама планирана су средства у износу од 2.900.000 динара. За локални економски развој је планирано 173.667.137 динара, од чега ће 140 милиона динара бити за изградњу саобраћајнице кроз привредну зону. За развој туризма планирано је 950.000 динара. За заштиту животне средине је планирано 33 милиона динара, која ће бити утрошена за пројектовање, проширење и изградњу фекалне канализације на Дивчибарама. За путну инфраструктуру је планирано 358.293.500 динара. За развој спорта и омладине је планирано 17.200.000 динара, а најзначајнија позиција је изградња спортских и дечјих игралишта у стамбеним насељима и јавним површинама.
 1. Утврђен је предлог Кадровског плана у Градској управи Ваљево, Заједничком правобранилаштву, служби буџетске инспекције и служби интерне ревизије града Ваљева.
 2. Дата је сагласност на другу измену и допуну програма коришћења субвенција ЈКП „Полет“ за 2020. годину.
 3. Дата је сагласност на измену и допуну програма пословања ЈКП „Водовод Ваљево“ за 2020. годину.
 1. Размотрен је извештај о раду на пословима управљања и одржавања сеоских водовода за 2019. годину
 2. Дата је сагласност на измене и допуне програма управљања и одржавања сеоских водовода
 3. Размотрен је извештај о реализацији програма пословања ЈКП „Водовод Ваљево“ за 2020. годину.
 4. Размотрен је извештај о реализацији програма пословања ЈКП „Полет“ за 2020. годину
 5. Размотрен је извештај о реализацији програма пословања ЈП за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни „Колубара“ за 2020. годину.
 6. Размотрен је извештај о реализацији програма пословања ЈКП „Видрак“ за 2020. годину
 7. Размотрен је извештај о реализацији програма пословања ЈКП „Топлана-Ваљево“ за 2020. годину
 8. Утврђен је предлог закључка о усвајању програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2020. годину – друга измена
 9. Утврђен је предлог Одлуке о обављању послова спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја, које ће обављати „Агроразвој-ваљевске долине“
 10. Изменом и допуном одлуке о већем обиму права породици са децом и о финансијској подршци за подстицање рађања деце утврђује се ново право на новчану накнаду у износу од 40.000 динара за прворођено дете, чије мајке приваљене на територији града Ваљева.
 11. Измењена је Одлука о мањим монтажним објектима привременог карактера
 12. Измењена је Одлука о чувању и одржавању Знаменитог метса „Бранковина“
 13. Размотрен је предлог закључка о начину измирења неизмирених обавеза Здравствене установе Апотека „Ваљево“
 14. Разматрано је решење о давању сагласности на одлуке Комисије за утврђивање основа и висине накнаде штете настале услед уједа паса луталица.

Све ове одлуке ће се наћи пред одборницима Скупштине града Ваљева, а након тога ће бити објављене у Службеном гласнику града Ваљева.