Седница Градског већа 22. септембра

Почетак » Седница Градског већа 22. септембра » Актуелно » Седница Градског већа 22. септембра

У великој сали Скупштине града Ваљева, уз одговарајућу прописану дистанцу, данас је одржана друга седница Градског већа, на којој је било на разматрању 36 тачака дневног реда. Најважнији предлог данашње седнице је предлог Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету града Ваљева за 2020. годину- други ребаланс.

Другим ребалансом планирани су приходи и примања у износу од 3.298.000.000 динара средстава буџета града и 184.020.279,50 средстава из осталих извора буџетских корисника, тако да су укупно планирана јавна средства 3.482.020.279,50 динара. Ребалансом планирана средства буџета града су смањена за 384.574.527,82 динара односно за 10,44%, од чега су примања од задуживања смањена за 150.000.000 динара, док су средства из осталих извора буџетских корисника умањена за 6.814.290,66 динара односно за 3,57%. Овим ребалансом је обухваћена корекција планираних прихода у складу са Законом о буџетском систему и по овом основу буџет града Ваљева је увећан за укупно 50.013.527,82 динара.

Структура прихода и примања је ревидирана на основу остварених прихода буџета града за период јануар-август текуће године, као и корекција пренетих средстава из претходне године по основу завршног рачуна буџета града.

Завршним рачуном буџета града Ваљева за 2019. годину кориговани буџетски суфицит је утврђен у укупном износу од 48.821.736,90 динара и распоређује се Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету града Ваљева за 2020. годину –другим ребалансом тако што се наменска средства распоређују у складу са наменом добијених средстава, а преостала средства се распоређују на апропријације Градске управе града Ваљева. У структури укупних прихода текући приходи износе 3.193.392.463,10 динара или 96,83% прихода буџета Града односно 91,71% укупних јавних средстава.

Другим ребалансом планирани су расходи у износу од 3.298.000.000 динара, као и 184.020.279,50 динара расхода и издатака из других извора, тако да укупно планирани јавни расходи  износе  3.482.020.279,50 динара.

Утврђен је предлог закључка о усвајању друге измене Плана комуналне изградње и одржавања објеката комуналне инфраструктуре града Ваљева за 2020. годину. Расходи предвиђени Другом изменом плана комуналне изградње за 2020. годину су предвиђени и прилагођени у складу са преузетим обавезама у текућој години и приходима буџета Града у првих осам месеци текуће године. Расходи за програм 2 комунална делатност –односе се на јавну расвету, расходи за програм 6 заштита животне средине се највећим делом односе на израду пројектно-техничке документације за постројење за прераду отпадних вода на Дивчибарама и за изградњу фекалне канализационе мреже у насељеном месту Белошевац, док се расходи за програм 7 путна инфраструктура односе на пројектовање улица и паркинга за наредни период, на израду пројектне документације за препројектовање улице Вука Караџића, пројектовање паркинга у Карађорђевој, бициклистичке стазе у минор кориту реке Колубаре, пројекат парцелације улице ц6 на Дивчибарама, реконструкције раскрсница Синђелићеве и Пастерове и Синђелићеве и Кнез Михајлове улице.

Чланови Градског већа дали су сагласност на измене и допуне Програма пословања и на измене и допуне програма коришћења субвенција из буџета града Ваљева ЈП за управљање и коришћење вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни „Колубара“ за 2020.годину.

Утврђен је предлог решења о давању сагласности на измену и допуну програма пословања ЈКП „Видрак“ Ваљево за 2020. годину

Разматрани су и прихваћени извештаји о реализацији програма пословања за период јануар – децембар 2019. године ЈП за управљање и коришћење вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни „Колубара“ ,ЈКП „Видрак“, ЈКП „Водовод-Ваљево“, ЈКП „Топлана-Ваљево“ и ЈКП „Полет“.

Поред прошлогодишњих извештаја разматрани су и извештаји горе поменутих предузећа за период јануар – март  и јануар – јун 2020. године и исти прихваћени.

Чланови Градског већа утврдили су предлог Одлуке о измени одлуке о поверавању послова на изградњи објеката етно тржнице у насељеном месту Дивчибаре, а рок за завршетак радова на изградњи објеката етно тржнице и партерно уређење исте је 31.12.2020. године.

Такође је утврђен предлог Одлуке о изменама одлуке о Заједничком правобранилаштву града Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина. Скупштина општине Мионица донела је Одлуку о иступању општине Мионица из Заједничког правобранилаштва града Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина и обезбедила самостално обављање послова правне заштите имовинских права и интереса, па је то разлог за доношење измене ове одлуке.

Утврђен је предлог Одлуке о изменама и допунама одлуке о радном времену. Овом одлуком се врши усклађивање одредаба постојеће одлуке са одредбама Закона о угоститељству, о комуналној милицији, о инспекцијском надзору и о трговини. У складу са наведеним законима овом одлуком прецизиране су надлежности инспектора Градске управе  у вршењу надзора над истицањем и придржавањем радног времена објеката чије радно време утврђује постојећа одлука.

По предлогу Одлуке о допуни одлуке о сталним манифестацијама Градско веће може посебним актом по прибављеној сагласности ЗЗЈЗ Ваљево одредити време одржавања манифестација.

На седници је утврђен предлог Одлуке о потврђивању аката које је градоначелник града Ваљева донео за време ванредног стања.

ЈКП „Топлана-Ваљево“ дата је сагласност на одлуку о кредитном задужењу и о повећању основног капитала.

Утврђен је предлог Одлуке о униформи и ознакама комуналне милиције града Ваљева.

Приступа се изради Плана детаљне регулације за изградњу производног комплекса „Урбан Техникс“ д.о.о. Ваљево у делу насељеног места Белошевац и утврђен је предлог одлуке. Плански основ за израду плана је Просторни план града Ваљева.

Разматран је и прихваћен извештај о остварењу програма коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине града Ваљева за 2019. годину. За поменути програм другим ребалансом је планиран износ од 55.912.000,00 динара од чега је утрошено 43.270.271,37 динара. Реализација програма коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине града Ваљева у 2019. годину износила је 77,39%.

Утврђен је предлог програма коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине града Ваљева у 2020. години. Основни циљ програма је расподела средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине града Ваљева  којим се финансирају програм односно пројекти и програмске активности у области заштите и унапређења стања животне средине на територији града Ваљева у периоду јануар –децембар 2020. године.

Утврђен је предлог Одлуке о измени одлуке о поверавању послова на изградњи, одржавању и реконструкцији објеката јавног водовода у 2020.години.

Разматран је и утврђен предлог Одлуке о изменама Локалног акционог плана запошљавања града Ваљева за 2020.годину. Првобитно планирана финансијска средства за спровођење ЛАПЗ износила су 25.000.000,00 динара, али услед ванредног стања средства су смањена на 10.000.000,00 динара и из тог разлога су усвојене три мере активне политике запошљавања које ће се спроводити и то: стручна пракса, субвенција за запошљавање незапослених лица на новоотвореним радним местима и субвенције за самозапошљавање и овим мерама биће обухваћено 41 лице.

Градско веће је донело решење о измени решења о образовању Комисије за утврђивање основа и висине накнаде штете настале услед уједа паса луталица. Председник комисије је Јелена Ђурић одборник Скупштине града Ваљева.

Дата је сагласност на Одлуку комисије за утврђивање основа и висине накнаде штете настале услед уједа паса луталица и Градско веће је  усвојило  и одобрило исплату.